Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
13/09/2018
  1. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерския съвет на 20 юли 2018 г.
  2. Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., въз основа на Работната програма на Европейската комисията за 2018 г.
  3. Разни.
  На 13 септември 2018 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по културата и медиите при следния


  Д Н Е В Е Н Р Е Д:


  1. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерския съвет на 20 юли 2018 г.
  2. Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., въз основа на Работната програма на Европейската комисията за 2018 г.
  3. Разни.

  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по културата и медиите, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,40 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Вежди Рашидов.

  * * *

  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Добър ден, уважаеми колеги, гости!
  Има кворум. Откривам днешното заседанието на Комисията по културата и медии.
  Съгласно предварително обявения дневен ред за днешното заседание са предвидени следните точки:
  1. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерския съвет на 20 юли 2018 г.
  2. Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., въз основа на Работната програма на Европейската комисията за 2018 г.
  3. Разни
  Колеги, има ли други предложения? Няма.
  Предлагам да гласуваме дневния ред, който е „за“ да вдигне ръка.
  Всички – за, против и въздържали се няма.
  На заседанието, колеги, присъстват: Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет; Амелия Гешева – заместник-министър на културата, Весела Щерева – парламентарен секретар на Министерството на културата и Татяна Цветанова – директор на дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“ на Министерството на културата.
  Преминаваме към точка първа от дневния ред:


  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017 Г., № 802-00-39, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 20 ЮЛИ 2018 Г.

  Има думата господин Георги Кръстев накратко да представи Годишния доклад.
  ГЕОРГИ КРЪСТЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми, господи Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, колеги! В съответствие с Решение 518 на Министерския съвет от 20 юли 2018 г. представен на Вашето внимание Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. Докладът е подготвен от работна група, създадена със заповед на министър-председателя, № F-27 от 19 февруари 2018 г. В групата са представени всички министерства, редица държавни агенции и Българската академия на науките. Докладът следва структурата и акцентите на Стратегията за национална сигурност, така както беше приета в нейния актуализиран вариант през месец март тази година.
  В първия раздел е дадена средата на сигурност, във втория политиките за сигурност и в третия – основните насоки за работа през тази година и една краткосрочна перспектива от година, година и половина – две.
  В сферата на културата не са отбелязани някакви съществени изменения. Констатира се необходимостта от разработване на наредба, която да защита културното наследство в извънредни условия – на война и при бедствия, нещо което очевидно предстои да се направи.
  Годишният доклад с представянето пред комисиите на Народното събрание има голямо значение, което дава възможност при подготовката на следващия доклад, изобщо при изпълнение на дейностите, касаещи националната сигурност да се отчитат бележките, препоръките и критиките направени от народните представители.
  Мисля, че в този доклад сме отразили бележките направени, както в тази комисия, така и в други при разглеждането на доклада за 2017 г. Предлагам с това да приключа общото представяне на Доклада и ако има въпроси да отговорим с колегите. Благодаря господин Председател.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Госпожо Гешева – имате думата.
  АМЕЛИЯ ГЕШЕВА: Докладът беше представен от господин Кръстев в общата му част. В доклада Министерството на културата е подало основна информация, свързана с актуалната ситуация, проблеми, които срещаме при работата си с опазване на културното наследство, както и постигнатите резултати като сме посочили и бъдещи действия, свързани с нормативната уредба и необходимостта от нейната промяна. Вече се започна работа и за 2017 г. по набелязаните промени, както и работата на Министерството, свързана с опазването на културното наследство в частта дегитализация и подобряване на взаимодействието с всички органи на държавата, които имат отношение по опазване на културното наследство и развитието на културата. Ако имате конкретни въпроси, мога да отговоря.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря Ви, госпожо Гешева.
  Колеги, имате думата за изказване!
  Някой иска ли думата?
  Никой не иска думата, затова, уважаеми колеги, ще пристъпим към гласуване като закриваме разискванията относно Годишния доклад за състоянието на цялата сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерския съвет на 20 юли 2018 г.
  Който е „за“ да вдигне ръка, колеги.
  За 16 , против – няма и въздържал се 1.
  Господин Кръстев да Ви благодаря за участието.
  Да преминем към точка втора, колеги.


  ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2018 Г., ВЪЗ ОСНОВА НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА ЗА 2018 Г. (ПРЕДЛОЖЕНИЯ).

  Колеги, получили сте писмото от Председателя на Народното събрание с Годишната програма.
  Предложения, ако има такива, трябва да се изберат от инициативите от приложенията 1 и 2 към Работната програма.
  Имате ли предложения?
  Госпожо Гешева, Вие искате ли да вземете отношение? Не!
  Тогава колеги предлагам да изпратим писмо до Председателя на Комисията по европейските въпрос и контрол на европейските фондове, че в кръга на компетентността на Комисията по култура и медии не попадат подлежащи на наблюдение и контрол актове на европейските институции от 2018 г., поради което не се предлагат проекти за включване в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.
  СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: То, 2018 г. мина.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Моля, колеги, първо да гласуваме.
  Който е „за“ да вдигне ръка, който е против и въздържал се същото може да направи, уважаеми колеги.
  „За“ - 17, против и въздържали се няма.
  Преминаваме към точка трета:


  РАЗНИ
  Имате ли въпроси по точка разни – питания, предложения? Нямате те, колеги.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 15,50 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Вежди Рашидов

  Стенограф:
  Мария Николова
  Форма за търсене
  Ключова дума