Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
1. Второ гласуване на Общ законопроект № 853-13-26 от 16.11.2018 г., на приетите на първо гласуване на 15.11.2018 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 07.11.2018 г. и
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от народните представители Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г.
2. Разни.
На 13 декември 2018 г., четвъртък се проведе редовно заседание на Комисията по културата и медиите при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Второ гласуване на Общ законопроект № 853-13-26 от 16.11.2018 г., на приетите на първо гласуване на 15.11.2018 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 07.11.2018 г. и
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от народните представители Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г.
2. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по културата и медиите, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Вежди Рашидов.


* * *

ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми колеги, имаме кворум.
Предлагам преди да започнем да обсъждаме Законопроекта, понеже тук е господин Александър Велев, директор на Българското национално радио, да му дадем думата.
Имате думата, господин Велев.
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, скъпи колеги!
Дойдох на това заседание на Комисията по културата и медиите, първо, за да благодаря на Комисията, че приехме измененията в Закона за радиото и телевизията, което даде едно спокойствие, една гаранция на хората от музикалните състави за тяхното бъдеще.
Следващият месец, на 25 януари 2019 г., Българското национално радио отбелязва традиционния си рожден ден – 84 години навършва Радиото, създадено с Царски указ, и започнало с първото излъчване на Радио София. Следващата година се навършват и 90 години въобще от първото радиоизлъчване в България.
По този повод Българското национално радио съвместно с Българската национална телевизия организираме форум – конференция с международно участие с тема „Бъдещето на обществените медии в цифровата ера в България“. За участие в тази конференция сме поканили участници от Европейската комисия, като имаме потвърждение засега от страна на господин Мануел Матео, който е член на Кабинета на комисар Мария Габриел и който ще ни представи последните изменения в Директивата за аудио-визуални медийни услуги. Ще участва също така и Греън Диксън, ръководител на департамента за радио в Европейския съюз за радио и телевизия.
Искам да поканя членовете на уважаемата Комисия, както и Вас, господин Председател, за участие в конференцията, на която сме представили един примерен дневен ред към момента, както и списък с участниците – тези, които са потвърдили, и тези, които предвиждаме да бъдат говорители.
Каним Ви, господин Председател, да откриете конференцията.
Благодаря Ви. Ползотворна работа на всички!
ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Велев.
Колеги, съгласно предварително обявения дневен ред, за днешното заседание са предвидени следните точки:
1. Второ гласуване на Общ законопроект № 853-13-26 от 16.11.2018 г., на приетите на първо гласуване на 15.11.2018 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 07.11.2018 г., и
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от народните представители Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г.
2. Разни.
Има ли други предложения по дневния ред, колеги? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували: за – 14, против и въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

На заседанието присъстват от Министерство на културата: Боил Банов – министър, Весела Щерева – парламентарен секретар, Таня Цветанова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност и обществени поръчки“, Анелия Бутева – началник отдел „Музеи, галерии, визуални изкуства“.

Преминаваме към точка първа:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ № 853-13-26 ОТ 16.11.2018 Г., НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА 15.11.2018 Г.:
- ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, № 854-01-81, ВНЕСЕН ОТ ЕМИЛИЯ МИЛКОВА НА 07.11.2018 Г., И
- ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, № 854-01-82, ВНЕСЕН ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДАНАИЛ КИРИЛОВ, ДИАНА САВАТЕВА, СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ, БОРЯНА ГЕОРГИЕВА, СПАС ПАНЧЕВ И ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА НА 07.11.2018 г.
Проектът на Доклад Ви е раздаден.
Предлагам да преминем към гласуване на текстовете по Доклада.
Предлагам госпожа Саватева да продължи да води това заседание, тъй като е била в работната група и добре познава темата.
Само няколко думи да кажа на колегите. Колеги, аз има една молба като председател на тази комисия. Тук е мястото за предложения и дебати. Когато имаме заседание – да седнем всички заедно, демократично, затова се събираме всички, да дебатираме по текстовете, да предлагаме идеи. Безсмислено е да водим излишни кулоарни спорове, когато всичко това можем да го решим в заседание на Комисията. Благодаря, че ме изслушахте.
Госпожо Саватева, моля, продължете да водите заседанието.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, уважаеми колеги! Предстои ни доста сериозна работа. Надявам се тя да завърши благополучно.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Има ли изказвания по този текст?
От Министерството? Няма.
Моля да гласуваме за заглавието.
Гласували: за – 14, против и въздържали се – няма.
Заглавието е прието.
Работната група предлага да се създаде нов § 1.
„§ 1. Създава се чл. 43а“.
Всички имате пред Вас текстовете, не знам дали ще искате да ги изчитам? (Реплики.) Няма да ги чета тогава.
Има ли изказвания и становища от колегите народни представители по създаването на § 1, който касае чл. 43а?
Тази корекция е повече правно-техническа.
От Министерството?
ТАНЯ ЦВЕТАНОВА: Подкрепяме предложението.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря много.
Гласуваме текста.
Гласували: за – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 1 по вносител имаме предложение на народния представител Станислав Станилов.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1, който става § 2.
Има ли изказвания по тези текстове? От Министерство на културата?
ТАНЯ ЦВЕТАНОВА: По текстовете на проф. Станилов нямаме становище. Подкрепяме текста по Доклада.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви много.
Гласуваме така предложените текстове.
Гласували: за – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се, продължаваме напред.
По § 2 имаме предложение на народния представител Станислав Станилов, който предлага § 2 да отпадне.
По време на заседанията на работната група се оформиха две становища и Вие имате пред себе си и двата варианта.
Първият вариант – работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да се отхвърли, което всъщност е предложението на професора.
Вариант втори – текст на § 2, който няма да чета. Вие го имате пред себе си. Вторият вариант всъщност е повторение на текста на вносителя с отпадане на т. 12, която касае определянето на пазарна стойност.
Има ли становища по така предложените текстове? Няма.
От Министерство на културата?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Министерството подкрепя категорично предложението на проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Само едно обяснение, че при обсъждането на тези текстове аз казах, че това трябва да отиде в наредбата. Не го изключвам като условие, като постановка. Мисля, че там му е мястото.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря много.
Други мнения, други становища по тези два текста?
Госпожо Кръстева, заповядайте.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: Само с един коментар, тъй като този текст беше обект на много дискусии.
Приемайки, че мястото на определянето на критериите би било в наредбата смятам, че е полезно за самата систематичност на Закона, в него да бъдат фиксирани критериите, с отпадането, както се разбрахме, за определянето на пазарна стойност, като един от аргументите само, който ще приведа, е, че за да може да се установи нарушение „фалшификат“, трябва да има критерий „автентичност“, което кореспондира по-нататък с предложението, което ще разглеждаме, на господин Кирилов. Така че аргументът ми е този.
Смятам, че мястото е в Закона – да бъдат определени критериите, които после трябва да бъдат разработени с наредба на Министерството. Благодаря.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви.
Други становища по така предложените текстове на Вариант 1 и Вариант 2? Няма.
Тогава да ги подложим на гласуване.
Моля, който е съгласен с така предложения Вариант 1 – текстът е пред Вас, да гласува, той е: работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да се отхвърли.
Гласували: за – 12, против – 2, въздържали се – няма.
В този случай гласуваме ли Вариант 2? Не. Благодаря Ви.
Продължаваме по текстовете.
По § 3 има предложение на народния представител Станислав Станилов.
Работната група подкрепя предложението по принцип.
Има предложение и от народния представител Велислава Кръстева.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3. Тя е в Доклада и е пред Вас.
Има ли становища по така предложения § 3?
От Министерството на културата?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Подкрепяме предложението на проф. Станилов.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви.
Имаме общо становище, изработено от работната група.
Други становища? Няма.
Който е съгласен с така предложената редакция от работната група, моля да гласува.
Гласували: за – 14, против и въздържали се – няма.
Продължаваме с:
„§ 4. Член 101 се отменя“.
Има предложение на народния представител Станислав Станилов.
Работната група не подкрепя предложението.
По време на заседанието на работната група един от вносителите – господин Кирилов, направи предложение и, до колкото разбирам Председателят ще го припознае. (Оживление.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
За да не бавя работата на Комисията, след дълги спорове по отношение на съдържанието на чл. 101, това е сигналната функция към МВР тогава когато обектът на идентификация са незаконно придобити или фалшифицират произведения на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети, си позволих да предложа този текст, като най-детайлна разработка на едно общо задължение на всеки административен ръководител и на всеки субект, тогава когато има данни за престъпление да уведоми съответно органите по разследване.
Използвам случая, че ми дадохте думата, за да реферирам в тази връзка другите предложения, които аз се опитах да направя на основание чл. 83, Вие не ми ги признахте, като такива предложения, защото не съм член на Вашата комисия.
Обяснявам, че предвиждаме специална защита, включително и наказателно-правна, по отношение на фалшифицирането на произведения на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети. Тук виждате административното задължение, по-натам в Доклада ще видите и предложенията за състави в Наказателния кодекс.
В дебата в работната група стана ясно, че фалшифицирането е актуално, практикувано изпълнително деяние в оборота на движими вещи, които са културна ценност. По тази причина, и за да няма никакви съмнения, спрямо нас – вносителите, че пренебрегваме по какъвто и да е начин режимите, институтите за охрана и защита на тези ценности, ние смятаме, че е редно в контекста, и в смисъла, и в логиката на предложенията, които сме направили, да разширим нашите предложения и с наказателно-правна защита срещу фалшификацията плюс, предвидили сме и ще стигнем дотам, до състав по отношение на неистинско заключение, дадено в процеса на идентификация. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин Кирилов, тъй като Вие сте юрист, аз в най-общ план бих искал да Ви помоля – дали бихме могли в тази точка да добавим още малко, разбира се добре формулирано правно. Имам предвид да намерим начин да попадне под ударите на закона размножаването, тиражирането на произведения, изключително ценни произведения, тъй като всяко произведение от държавните музеи е национална ценност. Тяхното свободно тиражиране, това е също престъпление.
Ще Ви дам много прост пример. В годините бяхме свидетели как можехме да вадим бройки от произведения, скулптури от Националната галерия, да ги отливаме, да връщаме оригиналите, но тиражът да отива в колекциите на различни хора. И ще Ви кажа, колеги, защо реагирам.
Ако Музеят „Роден“ си позволи да отлее една бройка на „Мислителя“ или на „Гражданите на Кале“ смятайте, че директорката няма да излезе от затвора може би до края на три живота! Всичко, което е във фондовете на държавните музеи е изключителна държавна ценност. Бих Ви помолил, ако намерим дори една думичка към текста, с което и това да включим, това би позволило да се съхранят произведенията в музеите ни и да останат уникати. Много от тях вече не са. Благодаря.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря, господин Рашидов.
Господин Кирилов, не знам дали следва да вземете отношение?
Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ако може, ще си го позволя, въпреки правилото след председателя/началника никой да не се изказва. (Весело оживление.)
Ние ще стигнем до § 14. Работната група е предложила изменение на чл. 177, ал. 1, която касае „копие, реплики и предмети с търговско предназначение могат да се изработват само след съгласие от собственика на недвижимата културна ценност, съответно от лицето, на което е предоставено правото на управление, а за културни ценности, съхранявани във фондовете на музеи, библиотеки и архиви – от директора на съответната институция. Отношенията между собственика, съответно лицето, на което е предоставено правото на управление, и музея, библиотеката или архива, се уреждат с възмезден договор при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права“.
В контекста на това, което казва академик Рашидов, ние тук сме дали един ограничителен режим, но възмезден режим, тоест само при определени случаи директорът да съобразява и да сключва конкретен договор, срещу което да получава парична престация, се има предвид, най-често.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин Кирилов, само да Ви уверя, че това е различно от това, за което…
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Може да стане забрана. Това може да стане забрана.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Ще Ви помогна с обяснение защо това е различно. Различно е. При малък хонорар аз мога да Ви разреша да отлеете всичко, щото законът ми дава това право като директор, извинявайте, както ще да звучи.
Защо го казвам по този груб начин? В момента и преди момента само срещу хонорар от 300 лв. можете да получите какъвто си искате сертификат, можете да получите и Леонардо да Винчи. Искаме да спрем точно това да се случва в националните ни музеи. Тук става въпрос за нещо, което касае изключителната собственост на нацията, на държавните ни музеи! Иначе аз мога да разреша всичко за моите произведения, но нямам правото да разреша копие от мои произведения, собственост на Националния музей.
Аз смятам, че това трябва да е изключително право на министъра може би, както е за тракийските, панагюрските съкровища – Законът е отредил само до две копия, и вече никой не може да направи копие. Заради Панагюрище разрешихме две копия – едното е в Националния исторически музей, другото е в музея в Панагюрище, и повече не може. Това е заради Закона!
Говоря само за ценности и произведения, които се намират в хранилищата на държавните ни музеи. Останалото – да, всеки, който произвежда произведения в ателието си, той може да взема тези решения. Мерси.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Това нещо много трудно можем да го рамкираме и не знам текстово как точно да стане, но може да стане: за културни ценности, собственост на национални и регионални музеи, могат да бъдат направени ограничен брой копия с изключителното разрешение на министъра на културата.
Господин Кирилов тази фраза да я премисли и да ме коригира – дали тя е точна, такава поправка може ли да се направи.
Другото ми предложение е това нещо сега да не го правим, а да седнат от юридическия отдел на министъра и с двама-трима от Комисията и да го формулираме това нещо по-точно и да се съобразим и с юридическите казуси.
Това е моето предложение.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Във връзка с предложението Ви по § 4, чл. 101 да отпадне? Оттегляте ли го, за да не го подлагаме на гласуване?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: То е отразено тук… (Реплики.)
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: От Министерството на културата по този текст?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Първо, що касае предложението на господин Кирилов, подкрепяме. И въобще това, което като нагласа се вкарва в Закона – само поздравления и адмирации.
Иначе, за това, за което говори Председателят на Комисията, не съм сигурен дали можем тук оперативно да вземем решение. Въпросът е много правилно поставен, но дали можем в момента да оформим рамката на Закона, не мога да кажа. Можем да направим и беля.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Може би сте прав, господин Министър, дали точно сега да го вземем това решение, но искам да Ви уверя в едно нещо.
Колеги, има една малка история – дори и министърът да разреши копие върху мое произведения, аз притежавам част от авторските права върху изображението. Аз мога да осъдя министъра. Много е тънка границата.
Разбира се, господин Станилов тук каза за една или две бройки, а когато е уникат и е собствена – нито една бройка! То иначе губи смисъла си на уникат! Аз се съгласявам с министъра, че може като допълнение, защото наистина е много тънко! Трябва да го обсъдим или може би сега да приемем това, което е безспорно и в бъдеще да дискутираме това, да го вкараме като някаква допълнителна поправка, защото това е важно за националните ни музеи, които притежават уникати и ценности.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Аз съм готов, господин Председател, ако прецените, да направим анализ и в бъдеще да предприемем действия за въвеждане и на такава поправка.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря за тази дискусия, която се оформи.
За да продължаваме напред, Ви предлагам да гласуваме така направеното предложение от академик Рашидов във връзка с § 4.
Моля, който е съгласен с направеното предложение, да гласува.
Гласували: за – 15, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Продължаваме с § 5, в който в чл. 105 се изменя ал. 1.
Тук имаме предложение на народния представител Станислав Станилов.
Нямаме някакво по-различно мнение от работната група, нямаме санкция на работната група.
Професор Станилов, искате ли думата?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Не, то е ясно.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: От Министерството?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Подкрепяме.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Гласуваме така направените предложния по § 5.
Гласували: за – 12, против – няма, въздържали се – 2.
Приема се.
Преминаваме към § 6.
Работната група подкрепя предложението на вносителя за § 6.
Становища по § 6? От Министерството?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Не. Приемаме.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Да подложим на гласуване § 6.
Гласували: за – 15, против и въздържали се – няма.
По § 7 – предложение на народния представител Станислав Станилов.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да се отхвърли.
Становище по така направените предложения? Няма.
Господин Професор?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Нямам.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: От Министерството?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Подкрепяме професора.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Гласуваме така направените предложения по § 7.
Който е съгласен с така направеното предложение от работната група, моля да гласува.
Гласували: за – 13, против – 2, въздържали се – няма.
По § 8 – работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция. Тя е пред Вас.
Има ли становища по този текст от Законопроекта? Не виждам.
Министерството на културата?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Подкрепяме работната група.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви, господин Банов.
Подлагам на гласуване § 8. Който е съгласен с така предложения текст за § 8, моля да гласува.
Гласували: за – 15, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 9 – предложение на народния представител Велислава Кръстева.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9. Предложената редакция е пред Вас.
Има ли становища по така предложената редакция на § 9? Няма.
От Министерството на културата?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Подкрепяме госпожа Кръстева.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Няма някакво отделно становище.
Подлагаме го на гласуване. Подлагам на гласуване така направените предложения за § 9.
Гласували: за – 15, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Продължаваме с § 10.
Предложение на народния представител Велислава Кръстева.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10. Така направената редакция е пред Вас.
Становища по така направеното предложение по § 10? Няма.
От Министерство на културата?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Непрекъснато подкрепяме предложенията на госпожа Кръстева. (Оживление.)
Подлагам на гласуване така направената редакция на § 10.
Гласували: за – 15, против и въздържали се – няма.
По § 11 – работната група подкрепя текста на вносителя. Тук също имаше направено предложение от господин Данаил Кирилов, който присъства на работната група. Предчувствам, че господин Председателя ще припознае отново предложението – добре.
Господин Кирилов, искате ли становище? Не.
Министерството на културата?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Пак казвам, изцяло подкрепяме логиката на тези предложения на господин Кирилов, както и за следващите – поздравления, адмирации. Подкрепяме ги.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване така напрените предложения по § 11.
Гласували: за – 15, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По § 12 – предложение на народния представител Велислава Кръстева.
Само да кажа с две изречения, че това беше един от най-дискутираните параграфи по време на работна група. Предложението, което направи госпожа Кръстева, е единият вариант. Другият е предложението по вносител. Имаше доста сериозни дебати, така че очаквам становища по тези текстове на § 12 – евентуално, госпожо Кръстева, господин Професор.
Господин Станилов – без включване.
Госпожо Кръстева, по § 12?
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: Предложението ми е мотивирано с това, че трябва да има указан ред, съгласуван с европейското законодателство и регламент, с който придобилите културни ценности извън територията на Република България да имат право също така да ги изнасят извън територията на Република България, разбира се, при условие, че те имат съответната документация, която се изисква от тях.
Въпросните взаимоотношения са уредени в европейски регламент, който е част от нашето законодателство, по силата на своя статут. И пак казвам, че това не касае културни ценности, които са придобити на територията на Република България, а такива, които са внесени отвън. Тоест, упражняваме по този начин правото на собственика да решава какво прави със собствеността си.
Имахме дискусия по този повод с министър Банов, която касаеше един малко по-различен казус и този казус предполагам, че е добре да стои на вниманието на цялата комисия, тъй като той изрази тревогата си, според мен абсолютно уместно, от това, че няма регламент, който да дава приоритет на държавата, когато става обаче въпрос за търгуване с културни ценности, които са от особено значение за националната ни държава, история и така нататък. Това не е в този текст. Само го вметвам, тъй като разговорът ни беше по повод на този текст.
И приключвам с това, че текстът касае изключително и само придобити културни ценности извън територията на България и евентуалната възможност за тяхното изнасяне пак извън територията на България, ако собственикът им има това желание, защото според нас е неуместно държавата със закон да задължава собственик на една вещ да бъде вечен неин собственик. Това противоречи с демократичните принципи и на правото на човек да се разпорежда със собствеността си. Благодаря.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Кръстева.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Аз ще взема отношение по темата.
Изцяло подкрепям това, което казва госпожа Кръстева. И ще се аргументирам защо.
Първо, това, ако го ограничим, няма да е съобразено с европейските закони и стандарти. Мога да Ви дам пример, казах го на работна група.
В България и сега има Закон, който е добър, в смисъл, че когато имаш решение да изнесеш една вещ, или да направиш изложба, или да отидеш другаде с тази картира, разбира се, е необходимо държавата да има един свой контрол и то единствено относно едно-единствено нещо – да може да ти се издаде документ за износ, защото този документ е единственият документ, който удостоверява, че произведението не е търсено от Интерпол, не е крадено от музей, да гарантира, че върху това произведение няма запрещение. Останалото вече не е свободен пазар. Това е почти посегателство вече на собствеността, която би трябвало да бъде неприкосновена не само като имущество, но и в изкуството.
В тази посока аз подкрепям тази поправка на госпожа Кръстева. И последно ще се аргументирам – когато държава, която не може да отдели достатъчно средства, за да инвестира в културни ценности и тяхното свободно движение по света, не е необходимо това да бъде бариера да спираме хора, като колекционерите, да придобиват ценности и да инвестират в тези ценности, да ги обгрижват, да ги реставрират, консервират, запазват. В крайна сметка целта на едно произведение на изкуството, ако то не нарушава законовите порядки на една държава, не е крадено, не е придобито с престъпление, неговата основна цел е да се движи по света. В това отношение – да, подкрепям.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Има ли други становища от членове на Комисията?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Искам само да попитам, че тук не става ясно – културна ценност, купена в чужбина, но тя българска ли е или произходът й е, примерно, някакъв артефакт от Бразилия? Ако е българска ценност?...
В какъв смисъл? Давам друг пример. Оттук се изнася нещо, купува се в Австрия и се внася тук и после може да се изнася, когато си иска… Това питам да се поясни.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Това значи, господин Велчев. (Реплики.)
Пак казвам, че държавата има лостове да контролира износа. Това, че е френски художник, който аз обичам и съм си го купил от Париж, донесъл съм си го в България и изведнъж някой казва: не, тая няма да я пипаш! Няма логика в това. Няма логика!
И, за да Ви бъда по-полезен, господин Велчев, за да ме разберете образно, мога да Ви разкажа за една от най-скъпите картини на Ван Гог, която обиколи света. Ние какво искаме сега? Каквото вкараме, да си го арестуваме? Някак си… Точно това значи! Свободното движение, либерализирането на пространството за изкуството? Иначе какво правим тук? Консервираме? (Шум и реплики.)
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Преди да дам думата на министъра, има още двама народни представители, които искат да се изкажат – доктор Иванов и госпожа Кръстева.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Аз се обръщам към господин Рашидов – когато си закупуваш произведение, аз съм си купувал, и ги купуваш, както Вие казвате, от официални магазини, не битак, защото такова определение „битак“ няма, когато си купуваш отнякъде някакво произведение, ти дават… (Реплики.)
Добре, ок. Аз искам да се изкажа.
Става въпрос за следното – дават ти официален документ откъде си го купил, как си го купил, имаш сертификат. Мога да дам примери най-различни. Примерно, малки орнаменти от слонова кост. Дават ти сертификат колко е голямо, колко е, откъде е и когато го внасяш нямаш никакъв проблем, така че тук това, което се казва в случая, тази придобита вещ, говорим за културна ценност – движима, тя има документ, тоест няма никакъв проблем държавата да ти направи запор, когато го внесеш в България. Има свободно движение на предмети, пари, стоки и хора, включително, когато ти си закупил картира, която е изключително важна, дори от аукционни къщи, те ти издават документ и ти можеш спокойно да я движиш, където искаш.
С това, което другото се казва, аз не съм съгласен и искам действително да чуя мненията. Има винаги документ, откъдето го купуваш. (Шум и реплики.)
Да, аз ще кажа – във Виена има такъв пазар, за който Вие казвате, и в Париж. Аз съм ходил. Отиваш и купуваш стари неща, антики. Интересувам се от тези неща. Придобиваш ги по неофициален, да кажем, полуофициален начин. Давам пример точно за Виена – всяка събота има такъв пазар, огромен пазар. В Париж – също. Там хората, които отиват да бутат къщите, изровят някакви неща, отиват и ги продават. Това нещо е без документ, то се движи без абсолютно никакви документи.
Аз смятам, че ние вървим към законността и искаме да направим тук един добър закон. Това е моето мнение.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Аз смятам, че французите не са по-тъпи от нас…
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Нека да не противопоставяме французи и кой – умен, кой – глупав. Говорим за Закона.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Бъркате контрабандата на медикаменти с изкуството. Малко бъркате! (Оживление. Технически проблем в системата за озвучаване и запис. Говорят на изключени микрофони.)


(След прекъсването по технически причини.)

ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: Само да внеса малко яснота, защото, надявам се, че ще бъде полезно за дебата. В Италия, която има едно от най-добрите законодателства по опазване на движимо културно наследство, има действаща много добра система, наречена „Да Винчи“, която в момента е в разработка за територията на целия Европейски съюз, която именно е касаеща идентифициране на всякакъв вид движими културни ценности, техния регистър, съответно тяхната документация и установяването в рамките на пет минути от италианските карабинери по културно наследство на статута на конкретна движима културна ценност – дали се издирва, откъде е взета, частна собственост ли е и така нататък.
В текста, който предлагаме тук, предлагаме третирането именно на културни ценности, които са придобити не с фактура от Илиянци. Нито италианците, нито гърците, нито французите си позволяват подобно отношение към културното наследство с тази разлика, че в Италия в момента, в който се движиш където и да е и пресичайки границата включително с културна ценност, това може да бъде установено по реда… (Шум и реплики.)
Ние се борим за това – синхрон с европейското законодателство… (Реплики.)
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители. Вероятно тази тема диалогът ще се усложнява.
Аз ще кажа две неща.
Първо, позициите, които аз изразявам тук пред Вас, са в абсолютен синхрон с полиция, прокуратура и… Това го казвам категорично предвид на изказаното тук.
Второ, в Европейската комисия от миналата година върви разработване на тези въпроси, което изключително много ще затегне всички режими. Защо? Може би това не касае нас, точно България, но защото всъщност основно се оказва, че се финансира тероризъм през културни ценности.
Тези две неща ще кажа. Мисля, че няма нужда повече да давам обяснение.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви, министър Банов.
Има ли други становища по така коментираните текстове?
Господин Кирилов. (Силен шум, разговори на изключени микрофони.)
Може ли да чуем господин Кирилов и ако след това има реплики, ще дадем пак думата на Министерството.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря за думата.
Аз всъщност искам думата, за да поставя въпрос като вносител, а и към предложителите, тоест аз смятам, че текстът на вносителя съм го подписал аз и колеги, след това госпожа Кръстева е дала разширение на този текст, опитала се е да го конкретизира и да го специфицира.
Аз имам много подробен анализ на тази разпоредба, но той си е мой и не бих искал да Ви занимавам с правните детайли в този анализ.
Припомням, че от дебата в работната група колегите от Министерството на културата, бих казал правилно, ни насочиха и аз затова допълнително мислех, не съм Агенция „Митници“, в интерес на истината, но признавам, че като вносители нямаме становище на Агенция „Митници“ или Финансите по този въпрос.
Моето питане е и към Културата, и към госпожа Кръстева: аз подписах, защото тук се добавя нов критерий. Критерият ми се стори… (Реплики.)
Тук се добавя нов критерий: „придобити извън територията на страната културни ценности“. Не твърдя, че съм специалист по митническите режими и не твърдя, че мога да кажа в детайли как процедира митническата администрация в този случай, но се съгласявам, че имаме предложение за промяна в режима, доколкото заменяме „сертификат за износ“ с „документ за произход“.
Та питането ми е следното: в регламентите, които са задължителни за нас, тук каквото и да запишем, ако регламентът е задължителен, това общо-взето е една гола декларация, която няма да работи, в регламентите каква е интерпретацията на този вид предмети, вещи, културни ценности, придобити извън територията на страната членка? Щото този режим е общностен. Той действа за всички, не само за България. Той действа! (Шум и реплики.)
Аз ценя мнението на колегата. Той е юрист с много опит в областта, така че ако той желае и заяви, аз бих приел неговото становище.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Аз пък ценя становището на БОП-а и на разследващите органи и прокуратурата. За мен това е най-важното. (Реплика от народния представител Вежди Рашидов на изключени микрофони.)
Колеги, в Четиридесет и първото народно събрание сме се занимавали точно с тези точки и четири години не можеха да се гласуват. Толкоз! (Реплики.) Добре, всеки от нас си има мнение. (Реплики.)
Ами, да гласуваме…
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не приключих, но сега, за съжаление, и доцент Иванов прекъсна с демонстрационен жест, не мога да казвам за членове на Вашата комисия… (Реплики.)
Не съм приключил.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Продължавайте тогава.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Моля да се гледа и огледално.
Представете си – тръгва тази вещ с документ за произход от територията на България… (Реплики.) Не! Не, тя е била придобита. Тя е придобита в държавата Х и не конкретизираме тази държава Х дали е от Общността или е извън Общността, но тя в момента е на митническата територия на България. Има документ за произход от чужбина, от Пекин или от Токио, които не ни интересуват и не са в областта, в сферата на нашето културно-историческо наследство. Има документ оттам, но тя в момента е тук.
По сегашния режим аз трябва да направя едно от двете неща – да отида и да поискам или разрешение за износ, или сертификат за износ. Нали така? Ние казваме: в този случай със същия документ да върви навън, но ако аз отивам към Румъния. Румъния ще ми каже: да де, обаче ти си против Регламент 116. Нямаш сертификат. Аз ти искам сертификат.
Затова питам и питането ми беше, и нека колегата, ако… (Реплики.) Аз бих помолил, ако имате мнение и обяснение, ще помоля председателя академик Рашидов, да Ви даде думата.
Питането ми е: действително, ако ние облекчим този режим, тя може да остане арестувана и с документите за произход.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Господин Председател, да дадем ли думата на неправителствената организация?
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Да, заповядайте.
ТЕНЧО ПОПОВ: Името ми е Тенчо Попов. Член съм на Управителния съвет на Съюза на колекционерите. Това трябва да бъде ясно на всички.
Това предложение се обсъжда в продължение на десет години. То касае следното. В момента Регламентът е такъв: има общ регламент на Европейския съюз за износ от Европейския съюз. Това е Регламент 116.
Няма регламент за движение на културни ценности вътре в Европейския съюз, тоест от България към друга страна на Европейския съюз. Няма такъв регламент.
В момента Европейският съюз обсъжда създаването на втори регламент за вноса на културни ценности от страни извън Европейския съюз. Това е с оглед борбата с тероризма, финансирането, за което каза министър Банов. Това обаче е регламент, който пак не касае този казус. Той касае вноса вътре в Европейския съюз от страни извън него.
Предложеното тук е следното: понеже множество културни ценности не бяха регистрирани, така както Законът изискваше, и в последните десет години те масово се изнасят навън абсолютно незаконно. Голяма част от колекционерите ги купуваме от западни аукциони със съответните документи за идентификация, произход и така нататък. И сега сме изправени пред ситуацията: ако ги внесем в България, влизаме в един режим, при който, ако искаме да ги изнесем, трябва да искаме разрешение за износ или сертификат за износ. И съответно хората правят следното – просто не ги внасят в България.
Именно, за да прекратим тази възможност, предметите, очевидно с български произход, щото българските колекционери купуват такива неща, по-добре да се внасят в България, да бъдат социализирани, излагани в изложби, но това ще стане само тогава, когато техните собственици имат правата да ги изнасят с придобивните документи. Придобивните документи са идентификацията от съответните търгове.
Аз преди два месеца поисках сертификат за износ на едни монети, аз събирам монети, по надлежния ред от Министерството на културата. Получих съответния сертификат. Това бяха предмети, придобити в чужбина от аукциони. Получих надлежния сертификат и трябва да Ви кажа, че на митницата казаха, след като поисках да попълня митническа декларация, че се изнасят законно със сертификат, на митницата казаха: Вие не живеете ли в Европейския съюз? Каква декларация за износ от България към страна в Европейския съюз? Не можем да Ви издадем такъв документ.
Ето за това става въпрос. Затова е внесен този текст, който ясно казва: това, което е купено в чужбина и има легални документи за произход, да може да бъде изнасяно с тези документи за произход. Няма нищо общо с борба с тероризъм, финансиране на разни подобни други дейности и нелегален износ. Благодаря.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Аз имам един въпрос като юрист към Вас. Това за тероризма възникна много скоро по повод Иран и Йордания и унищожените произведения или част от тях – внасяни в Европа, за да купуват оръжие. Това е ясно. Това стана скоро.
Аз искам един друг въпрос, който имам, да задам. Примерно, говорят често за битаците. Има такива битаци и те не са незаконни. Нито Маршал плюс е незаконен, нито в Рим битака е незаконен, нито в Белгия, нито в Холандия. Закупени картини от битаците, там не издават фактури, с които минавам през митници и си ги докарвам в България. Инвестирам в тях, правя рамки, реставрации, консервации и им давам нов живот. Е, добре – за износ фактура откъде да извадя? Легално ги купувам от битаците. Има ги. Аз имам и други примери.
Какво става сега? (Шум и реплики.)
Това и до днес е така. (Реплики.)
А като нямам документ, какво става? (Реплики на изключени микрофони. Силен шум в залата.)
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Извинявайте, но може ли да се изслушваме?!
Министър Банов иска думата, така че да му я дадем. Благодаря.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ако някой има данни, че Министерството на културата в досегашния режим е отказало износ, бих отворил голяма тема и бих започнал да мисля какво правим ние и дали не блокираме всъщност свободния пазар на стоки? То няма, гарантирам, и господин Рашидов – два мандата министър, то няма такъв случай, така че какво обсъждаме, не мога да разбера!
Ако ние ще бъдем съучастници в легализирането, щото Вие всъщност, извинете, но това казахте, че сте си изнесли нещата нелегално и сега искате да си ги внесете. Аз в това нещо не искам да бъда съучастник! (Реплики.)
Фактически… То се води тук стенограма! Ако искате, можем да прегледаме.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Аз това казах, че законът разрешава легализацията и издаването на сертификати за износ. Това питам, но тук понеже стана въпрос да се представи фактура или нещо – това е невъзможно. Колегата колекционер знае, че пътят на колекциите не е точно такъв. Той е много по-странен и сложен. Добре, сега разбрах. Говорим за това, че може да се легализира. Добре.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Госпожо Кръстева.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: Извинявам се, за последен път…
Не по принцип за износ на културни ценности! Не. Изключително и само за износ на такива, които са внесени и притежават всички необходими сертификати. Не въобще.
Купувам си статуетка или ваза, примерно, китайска. Внасям я със сертификат. Купила съм си я на търг. Внасям си китайската ваза, нося й сертификата. Решавам, че искам да се освободя от нея, защото не я харесвам вече. Не може да минавам пак по ред и да искам разрешение моята собственост, която е законно придобита, аз какво да правя с нея. Това е идеята на предложението. Не е нито да легализира, нито да трафикира, нито, нито, нито нищо! (Реплики.)
Ама защо ще ми администрира държавата моето – на добросъвестен купувач и собственик, и владелец… (Реплика на народния представител Красимир Велчев на изключени микрофони.)
Ама ние така с лек скок можем да минем към одържавяване на всичко, за да бъде всичко ок.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Нямам нищо против да проявя либералност и да дам възможност за свободни разговори, но мисля, че ще трябва да поставя още веднъж въпроса дали има други становища или да подложим двата текста на гласуване. (Шум и реплики.)
Ако няма други становища, предложение на господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, макар работната група да ми отне възможността да правя предложения по § 83… (Шум и реплики.)
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Може би някой ще го припознае все пак.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз мога да отговоря и на министъра, защото имам право дори от трибуната, на второ четене да направя редакционно предложение. (Реплики.)
Представям го на Вашето внимание, пак… (Шум и реплики.)
Редакционно е. Редакционно предложение искам да направя.
Тъй като тук има голямо подозрение и се проиграват доста визуабълно се проиграва движение на стоки, внос и износ, и преминаване на границата, моето предложение е следното.
В частта, която е спорна, това е само изречението: „Износът на придобити извън територията на страната културни ценности по чл. 97, ал. 6 се извършва с документите им за произход, с които са били внесени“.
Ще обясня какво имам предвид. Това, според мен, би следвало да успокои всички подозрения. Защо? Защото, ако някой е внесъл без документ, тайно през митническата граница този предмет – едно действие. Второ действие – след време и по друг път той си намира документ за произход. Той няма да може да покаже връзката между тези две неща – вещта и документа, което е трябвало да стори законно на митница при входа.
Ако аз един път на митница при входа докажа връзката между тези две неща, защо ще ме санкционирате на изхода, когато искам същата вещ със същия документ да я изнеса?
Това си позволявам да предложа. Не знам какво би било становището в този случай, но тъй като и аз се изчервих и се почувствах виновен едва ли не, че ходя едва ли не срещу Регламента и срещу европейските императивни норми, смятам че с това мога да допринеса като конкретизация на това предложение.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря.
Господин Министър?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Митницата какъв капацитет има да определи културна ценност ли е или не? Това е малкият проблем. Какъв е капацитетът на митническата служба? Или да създадем работа на още 500 служители, които да отидат и да започнат да следят за културни ценности и да започнат да сертифицират на входа? Какъв е капацитетът на митницата? (Реплики на народния представител Красимир Велчев.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз мисля, че съм работил повече от десет часа в работните групи (говори на изключени микрофони), извинявам се…
Демонстративно ще напусна! Втори път ме обиждат с подобна реплика! (Народният представител Данаил Кирилов събира материалите си и се готви да напусне заседанието.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин Кирилов, кой те обиди? (Шум и реплики.) Човекът го уморихме! Защо го правите?!
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Господин Кирилов, това беше проява на чувство за хумор. Недейте така! (Силен шум в залата.)
Ако нямате нищо против – чухме достатъчно мнения…
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Аз се извинявам от името на господин Велчев…
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Аз мога и сам да се извиня… Точно това правя.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Наистина го изтормозихме човека с този законопроект. Малко уважение да проявим към него! Наистина много ни помага и много е важно! (Министър Боил Банов и народният представител Данаил Кирилов излизат от залата.)
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Това ще са две минути, в които ние ще гласуваме може би…
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Много го уморихме колегата, затова ще Ви помоля по-леко. Да се опитаме да търсим някакво решение, щото това не е конфликт. Това е проблем и Вие трябва да го решите. И, разбира се, за нас всички е важно да убедим хората в нашето решение… (Народният представител Красимир Велчев говори на изключени микрофони. Шум и реплики.)
Целта ни е – легализацията, да знаем поне движението на ценностите, да ги легитимираме… (Шум и реплики.)
Сложен е пътят и колекционерството не е нещо, което вчера се роди. Откакто човек векува има колекционери и то големи, и хора, които инвестират в това нещо, и то много пари!
Няма митничар, който може да оцени кое е ценно и кое – не. Единственото успокоение е това, което каза министърът последно. Ако го легитимираме и държавата ми издаде сертификат да мога да го изнеса, това е либерално за движение на произведение. Ние се уплашихме от началото на разговора. Купуваш нещо, донасяш си го и изведнъж ти не можеш да го изнесеш. Как да го докажеш? Колекция не се прави току-тъй, разберете!
Сега разбрах, че трябва да се идентифицира. Добре, това го разбрах. Това не може да се спре за легализиране, без да уважим частните музеи. Най-хубавите музеи в света са частните! И те се обгрижват, те се инвестират. Когато една държава не може да инвестира в култура, всеки Божи ден се обучават и завършват годишно по 100 студенти в Художествената академия! Това не са артисти, на които даваме по 5 милиона, 10 милиона, 7 милиона… И онези са талантливи! С какво държавата подпомага пластичната ни култура? Недейте така! Сериозен е въпросът! Тази дискусия не е въпрос да я прекратим и да си ходим. Който иска – да си ходи, но това е много важно за колегите ми, за хората, които се занимават с това изкуство. За някои е съдба!
Реагирам, защото не може да го неглижираме! Не искам…
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Нека да чуем господин Ебатин.
Заповядайте.
ЕРДЖАН ЕБАТИН: Предлагах евентуално, ако се прецени, за да има синхрон между Министерството, тези придобивни документи, с които се внася дадена вещ, след като се регистрират на митница, както казва Данаил Кирилов, примерно от митницата се изпращат в Министерството на културата и Министерството на културата преценява техния път по-нататък по някакъв начин и ги регламентира. Този документ минава от митницата в Министерството на културата. (Реплики.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Не! Не, изясни се работата. В момента, в който последно министърът каза, за мен вече е по-ясно. Легализиране, сертифициране, припознаване, както се казва от Данаил Кирилов, и издаване на документ за износ. Иначе няма как.
ЧАВДАР ВЕЛИНОВ: Тоест, предложението на госпожа Кръстева е достатъчно мотивирано, да приключваме с тези разговори и да гласуваме. Чухме всички страни, достатъчно зрели хора сме.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Затова и подкрепяме нейното предложение. Единствено ме притесняваха думите, които тук изрекохме…
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: По направеното от господин Ебатин предложение? (Шум и реплики.)
ЧАВДАР ВЕЛИНОВ: Да преминем към гласуване.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Госпожо Кръстева.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: Госпожо Председателстваща, с оглед на наистина влизането в някакъв оперативен порядък, много Ви моля да подложите на гласуване предложението така както беше направено, с допълнението на господин Кирилов, което според мен дава максимална чистота на текста и в същото време остава подчинен на същата логика.
А що се отнася до автентичността на документите…
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Аз исках да разбера, за съжаление господин Кирилов го няма, дали първата част остава: „Износът и временният износ на движими културни ценности от територията на страната се извършват с разрешение за износ или сертификат за износ“. Това остава в неговото предложение и само към последното изречение имаме редакционна добавка.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: „С документите им за произход, с които са били внесени в страната“.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Разбрах.
Пристъпваме към гласуване на двата текста – първо, текста по вносител с така направената редакционна поправка от господин Кирилов. (Шум и реплики.)
Уточняваме…(Шум и реплики.) Господин Велинов, това е с редакционната поправка.
ТАНЯ ЦВЕТАНОВА: Категорично Министерството на културата е и против това допълнение.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване предложението на вносителите с редакционната поправка на Данаил Кирилов.
Моля, гласувайте. (В залата влизат министър Боил Банов и народният представител Данаил Кирилов.)
Гласували: за – 7, против – 4, въздържали се – 4.
Току-що гласувахме предложението по вносител с редакционната поправка на господин Кирилов.
Не се приема.
В такъв случай предложението на госпожа Кръстева подлагаме ли го на гласуване? (Реплики.)
Да направим прегласуване? Аз не мисля, че има нужда от прегласуване, защото беше ясно. Мисля, че всеки гласува абсолютно грамотно в този случай.
Преминаваме към § 13.
Към него има предложение на народния представител проф. Станислав Станилов. Работната група подкрепя предложението. Предложението е за отпадане на § 13.
Имаме предложение и на народния представител Велислава Кръстева. Работната група не подкрепя предложението.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да се отхвърли, тоест имаме два варианта – първият е предложението на професор Станилов и отпадане на § 13, вторият е предложението на народния представител Велислава Кръстева.
Становища по така предложените текстове?
Госпожа Кръстева оттегля своето предложение.
Други становища? От Министерството?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Подкрепяме категорично предложението на професора.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Други становища? Други мнения по така предложените текстове? Няма.
Моля да гласуваме предложението на проф. Станилов за отпадане на § 13.
Гласували: за – 12, против и въздържали се – няма.
Преминаваме към § 14.
Има предложение на народния представител Емилия Милкова.
Работната група подкрепя предложението по принцип.
Имаме предложение и от народния представител Искрен Веселинов.
Работната група подкрепя предложението по принцип.
Работната група подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 14. Тя е пред Вас.
Има ли становища по § 14 и по така направените предложения? Няма.
Министерство на културата – по § 14?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Подкрепяме работната група.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване така предложения редакционен вариант на § 14.
Гласували: за – 13, против и въздържали се – няма.
По § 15 – предложение на народния представител Емилия Милкова.
Работната група подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Станислав Станилов.
Предложението е пред Вас.
Работната група подкрепя предложението по принцип.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15. Така представената поправка е пред Вас.
Има ли становища по § 15? Няма.
Министерството на културата – по § 15?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Подкрепяме работната група.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване § 15.
Гласували: за – 13, против и въздържали се – няма.
Само припомням, че по време на работната група, че имаше предложение на народния представител Данаил Кирилов във връзка с § 15.
Господин Кирилов, ще го представите ли или господин Рашидов ще го припознае?
Извинявам се, това е предложение за създаване на нов параграф.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми народни представители, направил съм предложение да се създаде нова алинея към чл. 202 със следното съдържание:
„Ал. 2. Който като член на Комисията по чл. 96, ал. 3 или лице, вписано в регистъра по чл. 96, ал. 4, писмено даде невярно експертно заключение по чл. 98, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление“.
Предложението е за създаване на състав на административно наказание. Санкцията е глоба. Глобата смятаме, че е достатъчно възпираща – от 5000 до 15 000 лв., за да не могат членовете на такива комисии, които са за идентификация на движимите вещи с културна ценност да се изкушават лесно и за дребни суми да се продават.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря.
Професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Аз съм съгласен с един такъв санкциониращ текст, но искам само да кажа, че за археологическите паметници това е изключително опасно и затова, ако имате малко търпение, ще дам един пример.
В Бритиш мюзеум имаше в експозицията за скитското изкуство една скитска златна тиара, корона на скитски цар с едни много интересни релефни сцени. Всички смятаха, че това е пълна автентика. След 80 години се оказа, че това е фалшификат, който одеските евреи златари, големи майстори, в края на 19-и век го правят и го продават на Бритиш мюзеум за тогавашната сума от 70 хиляди лири стерлинги, огромна сума! Това нещо съществуваше до 1978-1979 г., когато експертите на този музей установиха, че това е чист фалшификат.
Това го давам за пример, защото винаги и най-големият експерт може да сбърка. В България аз съм експерт по бижутерия – византийската, българската, средновековната, ранно-средновековната бижутерия. Винаги мога да сбъркам, обаче въпреки това трябва да се направи така, че да се носи някаква отговорност. Ама, как? И на мен не ми идва сега в момента на ум.
Господин Кирилов може би ще каже.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Може ли да отговоря, тоест да допълня логиката, която представих на Вашето внимание.
Уважаеми колеги, всеки експерт трябва да отговаря за становището си, затова всички, които твърдим, че сме експерти и консултанти в някоя област, винаги ограничаваме отговорността си и ясно посочваме за какво ни е заключението.
Като вписан адвокат аз съм длъжен да имам задължителна застраховка „Професионална отговорност“. Ако мой довереник не бъде представен надлежно, не се явя в съдебна зала или му дам погрешно становище, той може да ме съди за целия интерес, който е загубил.
Би следвало за тези експерти, които сме ги вписали в нарочния списък на Министерството на културата, те да поемат такъв ангажимент за верността на констатациите. Да, може констатациите и заключенията им да са ограничени за неща, които не могат да установят или за неща, които не са проверили, но за това, което заявяват и декларират, и правят заключение, би следвало те да носят тази отговорност. Няма да я нарека „професионална“, тук отговорността даже е минимална. Тя се изчерпва с една глоба, която е от 5 до 15 хил. лв., а щетите, които такова невярно заключение може да причини, са огромни, включително за националното културно-историческо наследство.
При това, използвайки израза „невярно експертно заключение“ в наказателно-правната доктрина, тук се има предвид умишлено дадено невярно заключение. Умишлено, тоест този състав ще изисква умисъл, не бих казал „преднамерено“ с по-тежката форма на умисъл, но ще изисква доказване на умисъл, така че не мисля, че е много застрашено това лице. (Реплики.)
„Умисъл“ не е необходимо да е тук. То се съдържа, казва се – в състава от обективна страна. От обективна страна е невярно експертно заключение, което от субективна страна означава активна форма на вината, тоест умисъл.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Господин Велчев, заповядайте.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Искам да кажа, че напълно подкрепям и аз Данаил Кирилов. Даже бих допълнил – във връзка, това сме го коментирали точно в тази комисия, преди 7-8 години, че разликата между най-малкото и най-голямото наказание не трябва да бъде повече от два пъти. Във връзка с борбата с корупцията сме давали примери. Имаше глоби от 20 до 200 лв., което дава възможност на тези, които налагат санкциите, да се споразумяват за по-ниската сума, затова аз предлагам глобата да е между 10 и 20 хил. лв.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Не сме чули становището на Министерството на културата.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Подкрепяме изцяло логиката на това предложение. Професор Станилов мисля, че не трябва да има притеснение. Много е ясно какво визира този текст. Мисля, че няма да се стигне до такива проблеми, за които казвате.
Аз не знам имам ли право да се изкажа по предложението на господин Велчев… (Реплики.)
Аз подкрепям и тази логика, че е по-близко и съответно и малко по-сериозните суми, тоест 10-20 000 лв., на мен ми се струва много нормално.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Становища по така предложения текст? Всъщност някой трябва да го припознае.
Господин Рашидов?
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Аз нямам друг избор, освен да го припозная, защото когато една антика струва един милион, що да не Ви дам и 50 хил. лв.? Не се притеснявайте, давайте нататък.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Ще подложа на гласуване двата варианта? (Реплики.)
На господин Велчев – за санкция от 10 до 20 хил. лв.
Госпожо Кръстева?
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: Ще помоля да ме извините за това, че не присъствах в последните минути.
Имам въпрос: коментира ли се санкцията или въобще да се предвиди ред за заличаване от регистъра на експерти, които са уличени? Защото според мен това е по-адекватната мярка, тъй като при еднократната глоба той може да издава до безкрайност такива фалшиви сертификати и да си включи в цената и цената на глобата, ако мога грубичко да се изразя.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Вие, господин Кирилов?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз бих подкрепил, ако това е предложение за допълнение, тоест наказанието да стане и глоба, и лишаване… Тоест, тук няма да е лишаване от право, а заличаване от регистъра. Нека да не е лишаване от право, защото тук регистърът е особен, а заличаване от регистъра.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Абсолютен резон има в предложението.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Подлагам на гласуване такава направеното предложение за нов параграф с редакцията от господин Велчев и от госпожа Кръстева.
Гласували: за – 12, против – няма, въздържали се – 2.
Стигнахме до последния параграф от така предложените промени в Закона за културното наследство – § 16.
Предложение на народния представител Станислав Станилов.
Работната група подкрепя предложението по принцип, което е отразено на систематичното му място в Преходните и заключителни разпоредби като нов параграф.
Имаме и предложение от народния представител Велислава Кръстева.
Работната група подкрепя предложението по принцип, което е отразено на систематичното му място в Преходните и заключителните разпоредби като нов параграф.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да се отхвърли. Не знам дали разбрахте, но това означава, че направените предложения ще бъдат включени на друго място в Закона.
Който е съгласен с така направеното предложение на работната група, моля да гласува.
Отхвърляме § 16, но Вашите предложения отиват на друго място и сега ще го посочим.
Гласували: за – 14, против и въздържали се – няма.
Тук също имаме едно предложение на господин Кирилов. Нали така?
Господин Кирилов, ще го представите ли? И ще потърсим някой да го припознае отново.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание и моля, ако се приеме, да бъде предложено по чл. 83 от Правилника – кореспондентен състав за наказателна отговорност за деянията, които коментирахме досега като административно не нарушение, но в по-ниската им интензивност. Тук вече се касае за по-висока степен на обществена опасност на тези деяния и по мое виждане си заслужава те да бъдат инкриминирани в Наказателния кодекс като престъпление.
Предложението е за сравнително ниски наказания, защото по общия състав е лишаване от свобода до една година, тоест това означава, че за първите престъпления почти няма да имаме ефективно наказване, ефективно лишаване от свобода и глобите също са по-малки от размера, който господин Велчев Ви предложи, но смятам, че би следвало кореспондентно, пак казвам, съответно, симетрично и пропорционално да се предвиди и допълни наказателно-правната материя и в този порядък в раздела, който е за престъпления срещу реда на управление, защото иманярството и сходните престъпни състави са срещу реда на управлението, тъй като заобикалят режима за опазване на културните ценности.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Досега за тези деяния са търпени административни санкции, сега текстовете попадат в Наказателния кодекс. Правилно ли разбрах?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не! Не, и сега си имаме наказателно-правна защита по режима на опазване на културните ценности. Това, което го нямахме и е ново в този режим, е фалшифицирането. Плюс това, което казахме, умишленото невярно заключение при издаване на удостоверението за идентификация. Това са новостите и те ще допълнят пакета наказателни състави в Наказателния кодекс, ако бъдат подкрепени.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Становища по така предложените промени и нови текстове? Няма.
Министерството на културата?
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Подкрепяме! То е в логиката на всичко досега.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Включваме ги в състава на коментирания закон.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласували: за – 14, против – няма, въздържал се – 1.
Това бяха последните текстове от Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство.
Благодаря на всички колеги, които работиха в работната група.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, уважаеми колеги.
ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: И ние благодарим, господин Кирилов.
ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодарим, господин Кирилов, за търпението!


Закривам заседанието, колеги.

(Закрито в 16,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕЖДИ РАШИДОВ

Стенограф:
Вася ЙОРДАНОВА
Форма за търсене
Ключова дума