Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/11/2019
  1. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2019 г.
  2. Разни.
  На 14 ноември 2019 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по културата и медиите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2019 г.
  2. Разни.

  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по културата и медиите, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от заместник-председателя на Комисията госпожа Диана Саватева.

  * * *

  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Уважаеми колеги, ако сте готови, можем да започнем заседанието.
  Днес ще имам удоволствието аз да водя Комисията, поради отсъствието на господин Рашидов.
  Налице е необходимият кворум, така че можем да проведем днешното заседание.
  Съгласно предварително обявения дневен ред на днешното заседание са предвидени следните точки:
  1. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2019 г.
  2. Разни.
  Имате ли други предложения по дневния ред? Няма.
  Моля да гласуваме така обявения дневен ред.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Можем да стартираме заседанието.
  Ще Ви обявя нещо, което е малко извън дневния ред – може би към точка „Разни“, но ще Ви го кажа в началото на заседанието, за да може да реагирате чисто оперативно, ако някой от Вас прояви интерес.
  Предполагам, че сте получили писмото, което дойде от БТА във връзка с 15-ата световна среща на българските медии, която ще се проведе в Тирана. Поканата е изпратена до господин Рашидов и се отнася до всички членове на Комисията. Тази световна среща ще се проведе от 22 до 25 ноември. Вече няколко колеги са заявили желание да посетят събитието. Ако има други, моля да заявят това.
  Господин Ченчев? (Реплика от народния представител Иван Ченчев.) Имате време до края на Комисията да заявите желанието си за пътуване, за да може да се създаде необходимата организация.
  Заповядайте, господин Биков.
  ТОМА БИКОВ: Понеже те са предвидили в понеделник да е връщането, предлагам да се връщаме в неделя. Предполагам, че е предвидено за понеделник, понеже ще пътуват с автобуси и няма да има някаква кой знае каква програма. Ако всички са съгласни, да го направим петък, събота и неделя. (Реплика от народния представител Чавдар Велинов.)
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Господин Велинов, Вие присъединявате ли се към групата, не разбрахме? (Реплика от народния представител Чавдар Велинов.) Не стана ясно, затова питам. Благодаря.
  Има време. Ако някой прецени, че може да има интерес и може да се включи, да се обади в края на заседанието, така че да организираме съответното пътуване.
  Да продължим по дневния ред.
  На днешното заседание присъстват от Министерството на културата: Румен Димитров – заместник-министър, и Весела Щерева – парламентарен секретар.
  Колеги, материалите за днешното заседание са Ви изпратени и предполагам, че сте запознати с тях.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА, № 902-03-16, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2019 г.
  Господин Димитров, заповядайте да обявите предложението.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Саватева.
  Уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията Народното събрание на Република България прие Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Наградите за особени заслуги към българската държава и нацията са за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата.
  Професор Анатоли Добрев Кръстев, който е роден на 6 септември 1947 г., е виолончелист и музикален педагог. Завършва френски колеж, Консерваторията в Тунис и Държавната музикална академия в София. През 1975 г. специализира в Италия и в Германия, след това е професор в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“, където преподава от 1973 г., а е и заместник ректор от 2008 г. до 2016 г. Ръководи майсторски класове във Франция, Англия, Белгия, Съединените американски щати, Корея, Гърция, Португалия, Бразилия, Македония, Сърбия и други. Почетен президент е на Академията за млади таланти в Марсилия. Има многобройни награди и отличия от конкурси и фестивали. Негови възпитаници са солиращи артисти, концертмайстори и оркестранти в най-реномирани подиуми, в престижни състави, както и педагози във висши музикални училища и университети. Категоричният професионализъм…
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Господин Димитров, може ли за секунда? Тъй като мотивите към предложението са раздадени на всички, да попитам колегите дали имат нужда да ги изчетем, да се запознаем допълнително с тях? Не го подлагам на гласуваме, просто Ви давам думата, ако имате въпроси по мотивите. (Реплики.)
  Ако искате, да прочетем Проекта за решение с имената. Ако имате някои допълнителни въпроси и изказвания във връзка с мотивите, да преминем към тази част, съгласни ли сте? (Реплики: „Да.“)

  „Проект!

  РЕШЕНИЕ
  за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията

  РЕШИ:

  1. Отпуска държавни парични награди пожизнено за особени заслуги към българската държава и нацията:
  а) в размер на 700 лв. месечно съответно на Анатоли Добрев Кръстев, Анжел Раймонд Вагенщайн, Георги Димитров Дюлгеров, Иван Петков Стайков, Иван Цанев Иванов, Лили Иванова Петрова и Христо Костадинов Ганев за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата;
  б) в размер на 500 лв. месечно на Андрей Петков Дреников за изключителните му постижения и за цялостния му принос в областта на културата.
  2. Възлага изпълнението на министъра на културата.“
  Това е целият текст на Проекторешението.
  Колеги, подлагам на гласуване текста.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Господин Димитров, благодаря Ви. Извинявайте, че приехме този съкратен вариант, но всички колеги са се запознали предварително.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН ДИМИТРОВ: И аз Ви благодаря.

  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Преминаваме към точка втора:
  РАЗНИ.
  Колеги, имате ли някакви предложения, въпроси?
  Господин Ченчев.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък. Моля и председателят, и ръководството на нашата комисия да проверят в Народното събрание, ние все пак сме и Медийна комисия, защо се получава така, че вече има не един и два случая на журналисти, на репортери с отнети акредитации, какви са мотивите на Народното събрание, на Пресслужбата? Да обърнат внимание на това нещо, защото вече сигналите не са един и два. Предлагам го на вниманието на Комисията.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря, господин Ченчев.
  Има отношение по това предложение. Така ли да разбирам, господин Иванов?
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин Ченчев, мисля, че трябва да се обърнете към Правилника на Народното събрание, където пише, че това са изключително правомощия на председателя на Народното събрание. Те трябва да бъдат мотивирани, и те са, когато примерно е направен отказ или съответно са получили допуск. Считам, че това е в правомощията на председателя на Народното събрание и не може да бъде обект на дискусия в нашата комисия, тъй като решенията на председателя на Народното събрание, според неговите правомощия, трябва да бъдат изпълнявани. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Ако позволите, само една реплика. Предполагам, че мислим журналистически и двамата. Аз бих направила искане за достъп до обществена информация. Не знам дали сте направили.
  Между другото, по този закон нямаме по-различни права от другите граждани. Народните представители имат същите права по Закона, както и другите граждани. Благодаря.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Както искате го наречете, уважаема госпожо Председател – отношение, допълнение, реплика, дуплика. Знам, че това е в правомощията на председателя на Народното събрание, но все пак мисля, че нашата комисия е Комисия по културата и медиите и би трябвало да имаме някакво отношение поне по този въпрос. Каквито и прерогативи и правомощия да има председателят на Народното събрание, ние все пак сме цяла комисия. Когато тези случаи зачестяват, не виждам нищо лошо в това просто ако щете да сезираме, или да обърнем внимание.
  А мотивите, знаете, че този въпрос касае всъщност журналистите, които би трябвало да предават това на хората. Непрекъснато има проблеми, Вие по-добре го знаете от мен. Искам даже не и да дебатираме в Комисията, а да запознаят Комисията. Мисля, че едно взаимно уважение е съвсем нормално.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря, господин Ченчев.
  Мисля, че ако Вие входирате такова заявление и разполагаме с някаква информация, в някои от следващите заседания – било то в точка „Разни“ или в някаква друга, бихме могли да го коментираме. Няма по-различен ред да търсим информация за това от този, който Законът вече е определил. Аз поне така мисля.
  Има ли други колеги, които биха могли да вземат становища по този въпрос?
  Заповядайте, господин Велинов.
  ЧАВДАР ВЕЛИНОВ: Бих искал да кажа, госпожо Председател, ние сме Комисия по културата и медиите, и ако ние не сме информирани за един-два или три случая, това значи, че може би не ни интересува свободата на словото и така нататък. Некоректно е ние да не сме информирани. Не казвам, че това е задължение, но е хубаво да бъдем информирани. (Реплики от народния представител Лъчезар Иванов.) Ако случаят е такъв, какъвто има особеност, то…
  Господин Иванов, ще бъдете ли любезен да свърша? Само две секунди.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Господин Велинов, приключихте ли?
  Господин Иванов? Няма да вземете отношение.
  Уточнихме с колегите, че е добре да имаме конкретни случаи, защото всеки случай е сам по себе си. Не казвам, че при всички случаи трябва да се вземат такива крайни мерки, но вероятно има някакви основания и мотиви. Далеч съм от мисълта, че някой може да ограничи достъпа на колеги без мотиви.
  Освен това ние журналистите знаем, че не всички представители на нашата гилдия спазват правилата и отговарят на дефиницията на това название „журналист“. Ще ми позволите тази фриволност.
  Господин Симов, заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Аз също съм съгласен, че не всички представители на нашата професия спазват дефиницията за журналист, но и не всички представители на хората, овластени в парламента, съобразяват, че да си журналист, понякога означава да задаваш и въпроси, които не ти харесват – да задаваш неудобни въпроси. Тази граница в някои от случаите, които аз познавам, според мен е престъпена. По никакъв начин няма да защитавам политическите позиции на колегите, останали извън парламента, или съответната акредитация, но съм наясно, че те не са прекрачили границите на добрия тон, а са си позволявали да задават въпроси на неподходящите хора и тези хора обикновено са от „Обединените патриоти“.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Господин Биков, заповядайте.
  ТОМА БИКОВ: Уважаема госпожо Председател! Доколкото разбирам, става въпрос за някакъв конкретен случай.
  АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Шест случая.
  ТОМА БИКОВ: Добре де, шест конкретни случая. Ако искате, кажете ги кои са, но, първо, ние нямаме правомощия. Вие очевидно имате информация. След като имате информация, предложете го, за да разглеждаме конкретните случаи, макар че ние не можем да вземем решение – това е друг въпрос. Но в точка „Разни“ например на следващото заседание може да ги представите, вместо да правим някакви тежки процедурни и обобщителни въпроси, при положение че става дума за нещо съвсем конкретно. Не са отнети акредитации на всички, не е някакъв общ проблем, така че ако искате, кажете. Ако искате, може би по-добре да го обсъдим на следващо заседание, но ние ще можем да го обсъдим само.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря.
  Ако мен ме интересува този въпрос, бих си използвала правата по Закона, който споменах, но това е мое лично мнение. Ако смятате, че по друг начин може да добиете информация, окей, можем да коментираме. Но се опасявам, че всеки случай е сам за себе си и че не става въпрос за някаква практика, която е системна и целенасочена към определени медии.
  Господин Богданов, заповядайте.
  КРАСИМИР БОГДАНОВ: Уважаеми колеги, ще възразя срещу това предложение или изказано мнение от колегите от БСП. Ако смятат, че журналистическата етика включва това – да гониш по коридорите на парламента народни представители, да ги буташ, да ги притискаш в ъглите на парламента, да завираш камери и микрофони насила пред очите им и да нарушаваш по всякакъв начин правото – индивидуално, човешко, на човек да изказва, или да не изказва мнение?! Излизаме тук от смисъла на това, че сме народни представители и трябва да отговаряме за действията си, но тук въобще не говорим за задаване на въпроси по обичайния начин, по който това трябва да прави един журналист към народен представител. Говорим за насилие над народни представители – нахлуване в стаята на парламентарната група, нарушаване на личното пространство на всеки един от нас, защото всеки един от нас е бил потърпевш от това.
  Вие не забравяйте, че сте били в подобна ситуация преди – три години ли станаха вече, може би четири или пет? Визирам предишни правителства. Били сте потърпевши в същата ситуация, или колегите, които са били в парламента тогава от Вашата парламентарна група, не са се чувствали особено комфортно в подобен режим, в който сме ние в момента, така че абсолютно съм против да се правят… Да, нека се гледа индивидуално всеки един от случаите, които Вие ще предложите тук, но аз Ви гарантирам и като засегнат лично в това отношение, че съм против да се възстановява акредитацията на подобен тип хора, които трудно бих нарекъл журналисти. Хора с телосложение на щангисти или на борци не мисля, че отговарят по някакъв начин на професията журналист. (Шум и реплики.) Това беше по-скоро метафора. Не толкова за физическите им данни, по-скоро друго имах предвид. (Реплика от народния представител Лъчезар Иванов.) Това е моето изказване и не съм съгласен с Вашето предложение.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Господин Богданов, благодаря.
  Доктор Иванов.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Първо искам да се извиня на колегата, че от място репликирах.
  Уважаеми колеги от БСП, ще Ви помоля да попитате Вашите колеги, тъй като от тук присъстващите нито един от Вас не е бил народен представител, да попитате господин Георги Пирински… (Реплика от народния представител Иван Ченчев.)
  Не сте ме чули за кого говоря. Тогава Вие не сте били депутат, така че изчакайте да ме чуете, не бързайте. Благодаря.
  Господин Георги Пирински, който, предполагам, тук присъстващите уважаваме, беше въвел правила в този парламент, които отговарят на Европейския парламент. По-точно журналистите имаха достъп, както е в Европейския парламент – бяха определени местата за пресконференции, беше определено докъде могат и докъде не могат да се придвижват, не да щурмуват, да влизат в тоалетните и да снимат с апарати, да влизат в столовата с камери. (Реплика от народния представител Иван Ченчев.)
  Окей, може да ме репликирате. Аз казвам какво е направил Вашият председател на Народното събрание в Четиридесетото народно събрание. Мисля, че ние трябва да вземаме пример от европейските държави и от Европейския парламент, накъдето сме се запътили всички ние. Тоест ние спазваме някакви морално етични норми, а доколкото съм запознат, журналистите имат така наречения Морален кодекс. Вече що се отнася до изпълнението на професионалните качества и доколко те се съобразяват с това, е въпрос на лична преценка и възпитание.
  Що се отнася до отнемане на акредитации, мисля, че няма по демократичен парламент от нашия, защото, ако направите справка колко журналисти са акредитирани към днешна дата, ще видите, че те са четири пъти повече, отколкото сме ние в Народното събрание. Направете тази справка.
  Другото, което искам да кажа, за да не бъда погрешно изтълкуван, напълно съм съгласен, че журналистите са в правото си да задават всякакви въпроси. Абсолютно подкрепям Вашия колега журналист. В това отношение тук цензура в едно демократично общество не може и не трябва да има по никакви поводи, но също така трябва да се съобразяваме и с личното пространство, и с личния живот, тъй като затова се нарича „личен“. Има доста книги по етичната тематика какво е лично и какво не е лично. Завърших, благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря.
  Това дори е свързано и със Закона за личните данни, но много ще се разпрострем.
  Господин Ченчев, заповядайте.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Първо, колеги, много Ви благодаря, че все пак стана някаква дискусия. Аз, бъдете уверени в това, категорично и добронамерено поставих този въпрос. Съвсем добронамерено! Тук не става въпрос за личността, конкретна на някого. Тук става въпрос за цялостната ситуация. Съгласете се, че се получава така, че отвън стоят все пак едни журналисти, които непрекъснато негодуват, и макар и отвън продължават да търсят народните представители, да ги причакват отвън и прочее.
  В тезите и на господин Богданов, с когото почти винаги сме се съгласявали по основни въпроси тук, в тази комисия, и, разбира се, на господин Иванов различие не намерих в това, което мислим всички тук. Самият аз упражнявам професията журналист 20 години сигурно. Самият аз съм участвал в процеси на издаване на акредитации, само че там интересът е бил частен, а тук е Народното събрание на Република България. Затова Народното събрание трябва да бъде изключително прецизно в своите мотиви и, разбира се, в частните случаи, индивидуалните случаи, които се получават, защото, ако някъде е имало физическа намеса… Не е един случаят за физическа намеса или които всички сме гледали в различните телевизии. Поради тази причина обърнах внимание.
  Радвам се, че стана такава дискусия. Мисля, че в нашата комисия е мястото, ние отдавна говорим за този въпрос, да се повдигне темата за удобните и неудобните в българската журналистика. Нека да го говорим открито, защото сме Комисия по медиите. Няма нищо лошо и страшно в това. Всеки е изпадал в различни ситуации в своята политическа кариера.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря, господин Ченчев.
  Само една реплика, преди да дам думата на госпожа Кръстева.
  Темата за акредитациите и темата за удобните и неудобните всъщност са две различни теми.
  Госпожо Кръстева, заповядайте.
  ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: С риск да бъда малко банална, ще напомня, че нашата основна работа е законодателство, да започнем от тук.
  Второ, поради стечение на обстоятелствата и възраст аз съм присъствала тук на първия бунт на журналистите, когато Йордан Соколов първи се опита да ги ограничи. (Реплика от народния представител Лъчезар Иванов.)
  И Вие не бяхте, господин Иванов. Но не зависи от нас – това са обстоятелства, които са извън нас.
  Но пък от друга страна, ако има някакво съмнение за това че се прилага двоен аршин при осигуряването на акредитации… Няма тук да изтъкна собственото си мнение за това какъв е приносът към свободата на словото на свободно придвижващи се хора, които вероятно се занимават с журналистика под някаква форма, и тяхното количество, и какви са европейските практики, впрочем съвсем различни от тази, която имаме тук. Никъде, може би затова казвате: най-демократичен парламент, никъде в европейските парламенти няма такава възможност на всякакъв вид хора да се разхождат из Народното събрание и да практикуват разни комуникации, които, не знам, сигурно са полезни на някого. Ако обаче между нас имаме такива съмнения, бихме могли да поканим шефа на Пресцентъра да ни сподели какви са критериите, защото надали председателят на Народното събрание се занимава персонално с това. Пък и виждам, че тук сме жадни за дебат, нека да поканим шефа на Пресцентъра да ни разкаже какви са критериите. Да му споделим, ако имаме сигнали, които сме получили, на медии, които смятат, че са ощетени, или журналисти, на които е отказан достъп, и да подпомогнем по този начин работата на Пресцентъра на Народното събрание, защото това е нашето Народно събрание и това е наша обща отговорност. Това предлагам аз.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря, госпожо Кръстева.
  Други мнения по въпроса? (Реплика от народния представител Иван Ченчев.)
  Благодаря Ви за активността по тази тема. Аз ще информирам за повдигнатия въпрос председателя и съм убедена, че в едно от следващите заседания в точка „Разни“ ще имаме възможност да изслушаме шефа на Пресцентъра. Ако дотогава Вие съумеете да подготвите конкретни примери, защото в момента нашите разговори бяха наистина абстрактни – как не трябва да бъде, как трябва да бъде, но нямаме никакъв конкретен пример. Затова Ви призовавам за малко по-конкретна информация, а ние ще изпратим покана до шефа на Пресцентъра.
  Благодаря Ви много, колеги. Мисля, че изчерпахме дневния ред.
  Пожелавам Ви приятен ден!
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15,00 ч.)


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева



  Стенограф:
  Валентина Меченова
  Форма за търсене
  Ключова дума