Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
28/11/2019
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2019 г.

  2. Разни.
  На 28 ноември 2019 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по културата и медиите

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2019 г.
  2. Разни.

  Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от г-н Лъчезар Иванов, член на Комисията по културата и медиите.

  * * *


  ПРЕДС. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Добър ден на всички! Имаме необходимия кворум и откривам редовното заседание на Комисията по културата и медиите.
  Господин Рашидов отсъства тази седмица и ме упълномощи да водя днешното заседание на Комисията по културата и медиите.
  Позволете ми, преди да започнем официалната част, да кажа няколко думи за спомена за един изключителен наш колега – Стефан Данаилов, който в предишното Народно събрание беше председател на Комисията по култура. Загубихме един изключителен талант, загубихме един човек който беше посветил целия си живот за това – духовното да бъде водещо в нашия живот. Той остави една изключителна диря след себе си. Аз мисля, че пътят, който пое, ще бъде – мога да кажа, една ярка светлина, която ще осветява пътя на всички нас.
  С Ваше позволение, бих искал да прочета едно стихотворение, което му беше любимо:
  „Не всяко „браво“ е достойно.
  Не всяко „долу“ е позор.
  Не всеки химн – заупокоен.
  Не хване хвалебствен хора.
  Не всички лаври са победа.
  Не всяка загуба е крах.
  Не всяка истина – последна.
  Не Всяка грешка – смъртен грях.
  Не всяка прошка е пощада.
  И не надгробен – всеки кръст.
  Най-истински, когато пада,
  Човек доказва своя ръст.“
  Сега предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта му.

  Колеги, предлагам дневният ред на днешното заседание да бъде следният:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2019 г.
  2. Разни.
  Имате ли някакви предложения за промени в дневния ред? Няма.
  Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
  За – 12, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, № 902-01-60, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 6 НОЕМВРИ 2019 Г.
  Разрешете ми да Ви представя новия заместник председател на комисията госпожа Мария Цветкова от групата на „Обединените патриоти“ – да я приветстваме с „Добре дошла!“ в нашата комисия.
  Гости на днешното заседанието са: от Министерството на икономиката Лилия Иванова – заместник-министър, Людмила Пеовска – държавен експерт в дирекцията „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Милена Методиева – държавен експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“; от Съвета за електронни медии Ивелина Димитрова – член, Нора Косева – старши юрисконсулт; от Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов – председател, Константин Арабаджиев – член, и Константин Райков – член.
  Колеги, материалите от заседанието са изпратени на електронната Ви поща и предполагам, че всички сте се запознали с тях. Преди да дам думата на госпожа Лилия Иванова – заместник- министър на икономиката да ни представи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, искам да Ви информирам, че вчера той беше приет от Комисията по икономическа политика и туризъм, която е водеща, както и от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
  Заповядайте, госпожо Иванова, за да представите Законопроекта на народните представители.
  ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛИЛИЯ ИВАНОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа, накратко ще се опитам да пресъздам основното съдържание на Законопроекта. Неговата цел е да се създадат условия за прилагане в нашето законодателство на два европейски регламента, като единият е относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите – нов регламент, и регламентът, който регламентира трансгранична преносимост на услуги за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар.
  Основната цел е да се повиши защитата на потребителите и да се намалят вредите в случаите на широко разпространени нарушения по дефиницията на регламента. Това са нарушения на правата на потребителите, които касаят повече от две държави –членки на Европейския съюз и широко разпространени нарушения с измерение Европейския съюз, и нарушения, които касаят и увреждат колективните интереси на потребителите на най-малко две трети от държавите – членки на Европейския съюз.
  Законопроектът предлага по-ефикасна уредба на сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки и създава предпоставки да се избягват случаите, в които определени търговци – целейки да заобиколят изискванията на законодателството, могат да се възползват от пропуските на уредбата в друга държава и да пренесат дейността си там. В Законопроекта са посочени и компетентните органи, които защитават правата на потребителите, а те са единадесет: Комисията за защита на потребителите, Изпълнителната агенция по лекарствата, КРС, Главната дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, КЗП, Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“, Съветът за електронни медии, Изпълнителната агенция „Морска администрация“, Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, Българската народна банка, Министерството на туризма. Това е хоризонтална регламентация, която практически урежда компетенции в различните специални закони за посочените органи, които защитават правата на потребителите.
  Предоставят се набор от минимални правомощия на компетентните органи за разследване на нарушенията и за прилагане на законодателството за защита на потребителите. Те разполагат с минимални правомощия за разследване на такъв тип случаи, с изключение на няколко правомощия, които ще посоча и са в компетенциите на Комисията за защита на потребителите. Тези правомощия са: премахване на съдържание или ограничаване на достъп до онлайн интерфейс или разпореждане за отправяне на ясно предупреждение до потребителите при достъпа до онлайн интерфейс; разпореждане на доставчика на хостинг услугите да премахване, блокирана или ограничи достъпа до онлайн интерфейс; разпореждане на регистратори на домейни да заличат пълното име на домейните или, след като бъде преустановено нарушението, да разрешат отново да бъде регистриран домейн. Тези правомощия се осъществяват от КЗП по искане на всеки един от компетентните органи.
  Другата насока на промени в Законопроекта, както казах, е свързана с трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Уредбата цели да се гарантира правото на потребителите на преносими услуги за онлайн съдържанието да ползват едно съдържание, което е създадено в една държава членка, когато временно пребивават на територията на други държави членки.
  Има разпоредби, свързани с премахването на административната тежест пред бизнеса, а те не са пряко свързани с хармонизацията на законодателството. Също така се намаляват изискуемите документи, тъй като част от данните могат да се проверят чрез търговския регистър или регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Благодаря.
  ПРЕДС. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви.
  От Съвета за електронни медии – госпожо Димитрова, бихте ли взели отношение по Законопроекта?
  ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА: Благодаря, господин Председател.
  Съветът за електронни медии е представил официално своето становище по така предложения законопроект и съответно по конкретните изменения. Според Съвета за електронни медии не се изменя неговата досегашната дейност, а измененията не предполагат и нови правомощия, като съответно няма допълнителна финансова тежест, така че Съветът за електронни медии подкрепя Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Неговата цел е именно по-добрата защита.
  Към настоящия момент Съветът за електронни медии упражнява контрол за спазване на разпоредбите на ЗРТ, включително и Глава четвърта – за търговските съобщения.
  Взаимодействаме с Комисията за защита на потребителите, като изпращаме към тях жалби и сигнали по компетентност. Една особеност е, че към момента онлайн медиите все още не са под надзора и регулацията на Съвета за електронните медии. Благодаря.
  ПРЕДС. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви, г-жо Димитрова.
  От Комисията за защита на потребителите ще вземете ли думата?
  Заповядайте, господин Маргаритов.
  ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаема госпожо зам.-министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги, за първи път имаме честта да присъстваме и да участваме в заседание на Комисията по културата и медиите.
  По същество ние подкрепяме предложения Законопроект и сме участвали в неговото разработваме. Ние си даваме сметка, че се повишават функциите и отговорностите на Комисията за защита на потребителите с въвеждането на някои нови постановки. Същевременно ние смятаме, че ще се подобри координацията между всички институции в държавата, които имат функции по прилагането на секторното законодателство за защита на потребителите, в това число, разбира се, е и Съветът за електронни медии.
  В координация сме с колегите от Министерството на икономиката по повод на последващото адаптиране на подзаконовата нормативна уредба към текстовете, които, надяваме се, Народното събрание ще приеме, за да можем чисто оперативно ние да бъдем максимално ефективни. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Маргаритов.
  Колеги, имате думата за изказвания и мнения. Няма.
  Предлагам да преминем към гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2019 г.
  За – 13, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Преминаваме към точка втора от дневния ред:
  РАЗНИ.
  Колеги, имате ли въпроси? Няма.
  Благодаря на всички за участието в работата на Комисията по културата и медиите.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 14,46 ч.)  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Лъчезар Иванов  Стенограф:
  Мария Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума