Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
08/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31.10.2019 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31.10.2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57 внесен от Министерския съвет на 31.10.2019 г.
  От името на вносителя Законопроектът бе представен от г-жа Евгения Орлова – държавен експерт в Дирекция „ Държавни разходи“ в Министерство на финансите.
  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2020 г. е придружен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (СБП) за периода 2020-2022 г. В представения проект на държавен бюджет за 2020 година в частта му за юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ):
  Общо предвидените средства по консолидираната фискална програма за юридическите лица с нестопанска цел възлизат на 267,3 млн. лв., или с 69,7 млн. лв. повече спрямо 2019 г., като увеличението е основно от планираните средства за субсидиите за регистрираните вероизповедания в Република България, както и от сметките на средства от ЕС по Държавен фонд „Земеделие“ и Национален фонд. Средствата са разпределени както следва:
  • По държавния бюджет (включени по бюджетите на министерствата) – 98,05 млн. лв., или с 40,1 млн. лв. повече спрямо 2019 г.
  • Общините – 86,6 млн. лв. основно за субсидия за читалищата (делегирана от държавата дейност), като увеличението е с 13,2 млн. лв. спрямо 2019 г.;
  • По Национален фонд – 36,2 млн. лв. за финансиране на проекти с бенефициенти ЮЛНЦ по линия на Европейските фондове;
  • Държавен фонд „Земеделие“ – 12,5 млн. лв. или увеличение с 11,7 млн. лв. спрямо 2019 г.
  Съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, държавата провежда политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създава условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи. Държавната политика в областта на гражданските организации се осъществява от Министерския съвет, който приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. С ал. 1 на същия член от закона е предвидена възможност държавата да подпомага и да насърчава юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез финансирания, но при условия и по ред, определени в съответните специални закони и при съобразяване с правилата по държавните помощи, т. е. предвидено е организациите, които се подпомагат от държавата да отговарят кумулативно на две условия: 1. Да са определени за извършване на дейност в обществена полза и 2. Да има условия и ред за тяхното финансиране в специален закон. През 2020 г. на основание чл. 4, ал. 8 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел по централния бюджет за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност са предвидени целеви средства в размер на 1 млн. лв. След като Съветът за развитие на гражданското общество започне дейността и утвърди критерии, условия, правила и процедури за оценката на проектите и разпределението на средствата, тези средства в размер на 1 млн. лв. ще бъдат предоставени с акт на Министерския съвет по реда на Закона за публичните финанси.

  При разработването на проекта на държавен бюджет за 2020 г. в частта за юридическите лица с нестопанска цел, с оглед постигане на по-голяма степен на съответствие на провежданите политики и разпределението на публични средства за тяхното реализиране се възприе финансовото подпомагане на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в рамките на целите и приоритетите на утвърдените им области на политики, от чиято отговорност и компетентност е тяхното провеждане, а не от централния бюджет.
  Финансовото подпомагане от страна на държавата на юридическите лица с нестопанска цел следва да става при съобразяване с относимите законови изисквания и при отчитане на специалния статут и значимост на организациите, и следва да води до измерими резултати за обществото при изпълнението на конкретна политика,
  Основания за получаване на средства на ЮЛНЦ по бюджетите на министерствата:
  По бюджета на Министерството на културата (чл.17) – 2,128 млн. лв. от които:
  - 1,490 млн. лв. - средствата се предоставят след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от министъра на културата на основание чл. 14, ал. 2, т. 1 и чл. 31, ал. 2 и 3 от Закон за закрила и развитие на културата;
  - 0,412 млн. лв. – за Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа - Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа получава субсидия от държавния бюджет на основание чл. 44 от Закона за културното наследство;
  - 0,226 млн.лв. - Национален дарителски фонд „13 века България” - Национален дарителски фонд „13 века България” получава субсидия от държавния бюджет на основание чл.13, т.4 на Закона за Националния дарителски фонд „13 века България”. Национален дарителски фонд „13 века България” има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.
  По бюджета на Министерството на труда и социалната политика (чл. 14) – 4,704 млн. лв. от които:
  - 0,270 млн. лв. за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на основание чл.10, ал.3, т.8 от Закона за хората с увреждания;
  - 4,434 млн. лв. за национално представителните организации на и за хората с увреждания на основание чл.95 от Закона за хората с увреждания, които са посочени поименно в чл.14.
  По бюджета на Министерския съвет (чл.6, ал.4) 33,3 млн. лв. за субсидия за регистрираните вероизповедания в Република България, разпределението на които е посочено в чл. 6, ал. 4 от проекта на Закон за държавния бюджет. Промененият модел на подпомагане от държавата на вероизповеданията предполага финансирането на трите ставропигиални манастира: Рилската Света обител – Рилски манастир, Троянският ставропигиален манастир „Успение Богородично“ и Бачковският манастир „Успение Богородично“ да се осигурява в рамките на държавната субсидия за Българската православна църква, като за издръжката на тези манастири са предвидени допълнително 1 млн. лв.
  По бюджета на Министерството на младежта и спорта – 49,888 млн. лв.
  По бюджета на Министерството на здравеопазването (чл.15) – 4,7 млн. лв. за финансиране дейността на Българския Червен кръст на основание ЗБЧК.
  По бюджета на Министерството на икономиката (чл.19) – 1,8 млн. лв. от които:
  - 0,070 млн. лв. на основание чл. 172 Закона за защита на потребителите - за подпомагане дейността на сдруженията на потребителите;
  - 1,730 млн. лв. за Български институт по стандартизация на основание чл. 55, т. 1 от Закона за националната стандартизация.
  По бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 0,540 млн. лв. за Асоциации по ВиК съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 от Закона за водите.
  По бюджета на Министерството на правосъдието – 0,690 млн. лв. средствата са за юридическите лица с нестопанска цел, кандидатстващи с проекти, във връзка с прилагането на Закона за защита от домашното насилие и прилагането на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
  По бюджета на Министерството на отбраната (чл.11) – 0,262 млн. лв. за Съюза на ветераните от войните съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за ветераните от войните.
  Отношение по законопроекта за държавен бюджет за 2020 г. взеха народните представители Крум Зарков, Георги Гьоков, Милен Дамянова, Александър Сиди. В изказванията бе поставен въпросът за все още не структурирания Съвет за развитие на гражданското общество. Средствата са предвидени в бюджета за 2020 г., но не могат да бъдат предоставени на гражданските организации за финансиране на проекти. Народните представители изразиха готовност да съдействат за по-бързото структуриране на Съвета за развитие на гражданското общество. Повдигнат бе и въпросът за отпадане от списъка за финансиране на Съюза на народните читалища, Македонския научен институт и Съюза на тракийските дружества в България.
  След проведената дискусия Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 9 гласа „За”, 8 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57 внесен от Министерския съвет на 31.10.2019 г.


  ГЕОРГИ ГЬОКОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума