Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
25/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за хората с увреждания № 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18.10.2018 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за хората с увреждания № 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18.10.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 25 октомври 2018 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледа и обсъди проект на Закон за хората с увреждания № 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18.10.2018 г.
  От името на вносителя, законопроектът бе представен от г-жа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика.
  По внесения законопроект в Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите има постъпили становища от Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на шофьорите инвалиди.
  В представянето на законопроекта г-жа Зорница Русинова заяви, че той е разработен в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021, в която са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания – мярка 137 ‘’Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности’’ и мярка 140 ‘’Модернизиране на системата на интеграционните добавки за хората с увреждания’’, и е съобразен с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана със Закон на 26 януари 2012 г. Стратегическата цел, която се постига с проекта на Закон за хората с увреждания, е предоставяне на държавата на необходимата и адекватна социално – икономическа подкрепа за хората с увреждания, чрез която да бъдат максимално приобщени в обществото.
  Със законопроекта се предвижда създаването на нова структура към Министерският съвет със статут на държавна агенция. Предвижда се Държавната агенция за хората с увреждания да осъществява дейности, свързани с изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите и координиране на политиката за правата на хората с увреждания. Целта е единната структура да координира изпълнението на цялостната държавна политика за правата на хората с увреждания. Държавната агенция ще започне да функционира от 1 януари 2021 г., като тя ще бъде универсален правоприемник на Агенцията за хората с увреждания. Агенцията за хората с увреждания ще осигури обезпечаване на новосъздадената структура с наличния си кадрови ресурс и материално – техническа база.
  За създаването и функционирането на Държавната агенция за хората с увреждания се предвижда сформирането на екипи, които да извършват индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания.
  За осъществяване на функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН се създава Съвет за наблюдение.
  Законопроектът въвежда нов подход за социално приобщаване чрез оценка, която да отчита индивидуалните потребности на хората с увреждания. Предвидено е индивидуалната оценка на потребностите да се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекция ‘’Социално подпомагане’’ към АСП.
  Финансовата подкрепа се състои от два компонента. Първият – месечната финансова подкрепа, която компенсира разходите, породени от увреждането, и представлява определена сума в зависимост от степента на увреждане. Базата за изчисляване на размера на подкрепата е линията на бедност за съответната година. Вторият компонент се състои от целеви помощи съобразно вида на увреждането, и в зависимост от потребностите на оценяваното лице, установени в индивидуалната оценка.
  В тримесечен срок от влизането на закона министъра на здравеопазването и управителя на НЗОК изработват и утвърждават новия механизъм и стандартите за качество на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ).
  В рамките на законопроекта се въвежда ‘’квота на работната сила’’ в публичната и частната сфера. Предложените разпоредби са в съответствие с чл. 27 ‘’Работа и заетост’’, както и с чл. 28 ‘’Подходящ жизнен стандарт и социална закрила’’ от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН.
  Със законопроекта е предвидено изменение в Кодекса за социално осигуряване във връзка със зачитане за осигурителен стаж при пенсиониране на времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане над 90 на сто), както и за дете с определена чужда помощ, което се нуждае постоянно от чужда помощ.
  Създава се информационна система за хората с увреждания, която ще поддържа профил на всеки човек с трайно увреждане.
  Въвеждат се общите и специфични критерии за национална представителност на организациите на и за хората с увреждания.
  В хода на заседанието участие взеха народните представители Антон Кутев, Надя Клисурска, Даниела Дариткова, Милена Дамянова и Ирена Анастасова.
  Господин Антон Кутев заяви, че подкрепя така внесения законопроект. Отбеляза, че безспорно предвидения в проекта на закон Съвет за наблюдение трябва да бъде оглавен от вицепремиер, а не от министъра на Министерството на труда и социалната политика, тъй като се касае за координация на много други ведомства. Допълни още, че Планът за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020), не се изпълнява по предвидените в него срокове.
  Госпожа Даниела Дариткова заяви, че подкрепя законопроекта и подчерта, че както здравеопазването, така и социалната дейност трябва да бъдат отговорност на всички министри.
  Госпожа Милена Дамяна изказа подкрепа за законопроекта и припомни, че в Закона за училищното образование вече е регламентирано приобщаващото образование.

  Въз основа на разискванията и след проведено гласуване, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 15 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18.10.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯTA ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ:

  АНТОН КУТЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума