Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
07/02/2019

  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019г., № 902-00-3, внесен от Министерски съвет на 24.01.2019г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019г., № 902-00-3, внесен от Министерски съвет на 24.01.2019г.

  Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 07.02.2019 г., разгледа и обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. Годишната програма е приета с Решение № 40 на Министерския съвет от 24.01.2019 г.
  В хода на заседанието изказвания направиха народните представители Антон Кутев и Милена Дамянова. Председателят Антон Кутев коментира пред членовете, че е дадена възможност на Комисията в кръга на своята компетентност да предложи в Годишната работна програма на Народното събрание за 2019 г. да се включат като подлежащи на наблюдение и контрол актове на европейските институции. Това са актовете в приложение към Работната програма на Европейската комисия за 2019 г, а именно Приложение I. Нови инициативи на Комисията. По тях Народното събрание може да упражни контрол за спазване на принципа на субсидиарност и пропорционалност. Това право на националните парламенти произтича от чл. 12 на Договора за Европейския съюз. Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите може да разгледа актове в областта „Правосъдие и вътрешен ред“, напр. свързани с гражданската инициатива. В тази връзка, г-н Кутев обърна внимание, че в Годишната програма има точки, които касаят Комисията, но има проблем с изтекли срокове, по които е трябвало да се подадат предложения, например относно европейската гражданска инициатива. Този срок е бил до 13.09.2017 г., а на 12 декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът вече са постигнали политическо съгласие по предложенията на Комисията за преразглеждане на Европейската гражданска инициатива. Г-н Кутев посочи, че следва да се обърне внимание на проблема със сроковете, тъй като в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейски съюз, националните парламенти допринасят активно за доброто функциониране на Съюза като следят за спазването на принципа на субсидиарност в съответствие с процедурите, предвидени в Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.
  Госпожа Милена Дамянова изрази становище, че следва да се приеме за сведение Годишната програма и да се направи бележка за сроковете, за да го имат предвид от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, като може да се предложи да се включат в Годишната програма проекти на актове, които да са например за наблюдение.
  Въз основа на проведеното обсъждане и след последвалото гласуване, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ приема за сведение Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. и в кръга на своята компетентност предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2019 г. да не се включва поради изтекъл срок Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива, а като подлежащ на наблюдение и контрол да се включи следният акт на европейските институции: Принципи на правовата държава в Европейския съюз. (незаконодателна инициатива)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ


  АНТОН КУТЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума