Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
01/02/2018

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите



  П Р О Т О К О Л
  № 10


  На 1 февруари 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14 декември 2017 г. – първо гласуване.
  2. Разни

  Към протокола се прилага Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, и гости.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Антон Кутев.

  * * *

  ПРЕДС. АНТОН КУТЕВ: Колеги, вече имаме кворум и предлагам да започваме.
  Както знаете, първоначално беше обявен малко по-различен дневен ред, защото трябваше да има още една точка, свързана с обсъждането на референдума, но във връзка с внасянето и изнасянето, респективно на Законопроекта, той ще бъде обсъждан следващата седмица, ако, разбира се, дотогава е насочен към нас отново от председателя на Народното събрание.
  Така че предлагам дневният ред на днешното заседание да бъде следният:
  1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за доброволчеството, № 7554-01-85, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 14 декември 2017 г.
  2. Разни, ако има нещо повече към това.
  Има ли други предложения за включване на точки в дневния ред? Не виждам.
  Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема.
  В заседанието на Комисията участват: народния представител Светлана Ангелова – член на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, госпожа Красимира Величкова – заместник-председател на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, господин Любен Панов – член на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, госпожа Галя Енева – от Национално движение на българските граждани, госпожа Ева Марчева – от Движение „Експерти на гражданското общество“, и господин Христо Христов – от Българската академия на науките.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО, № 7554-01-85, ВНЕСЕН ОТ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
  Давам думата на госпожа Светлана Ангелова, за да представи Законопроекта.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, гости! За мен е удоволствие да представя Проект на Закон за доброволчеството. Той има вече своята почти 10 годишна история. Опити за приемане на Закон за доброволчеството са правени в Четиридесет и първото, Четиридесет и второто и Четиридесет и третото Народно събрание, но поради предсрочно прекратяване мандата на съответното Народно събрание Законопроектът не беше приет.
  През 2015 г. към Министерството на младежта и спорта имаше сформирана работна група с представители от неправителствени организации, които работят в сферата на доброволческата дейност. Тогава, заедно с тяхна помощ, изчистихме текстовете на този Проект на Закон. Впоследствие беше направена обществена дискусия в няколко града по Проекта на Закона за доброволчеството и също беше внесен в Четиридесет и третото Народно събрание, но, както казах, той не беше приет поради предсрочното му прекратяване.
  От няколко години се поставя въпроса за необходимостта от правната регулация на обществените отношения, свързани в сферата на извършването на доброволческа дейност.
  Със Законопроекта се регламентират основни принципи основни принципи на доброволческата дейност. Дадена е легална дефиниция на понятията „доброволец", „доброволческа дейност" и „доброволческа организация".
  Предвижда се Министерството на правосъдието на своята електронна страница да поддържа публичен регистър на лицата, организиращи доброволческа дейност. Въведени са съответните разпоредби, които предвиждат участието на доброволци – български граждани, доброволци – гражданин на държава – членка на Европейския съюз.
  Определят се правата и задълженията на доброволците, както и на организациите, които осъществяват организирана доброволческа дейност. Определят се организациите, които имат право да осъществяват такава дейност. Това са юридически лица с нестопанска цел, читалища, здравни, лечебни, социални, образователни, екологични, научни, спортни, културни заведения на бюджетна издръжка, органи на държавната власт и на местното самоуправление и международни организации.
  Въвежда се задължение за тези организации да създават необходимите условия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за доброволците при извършване на доброволческата дейност. В определени случаи, когато съществува опасност за живота и здравето на доброволеца, се предвижда да бъде застрахован от лицата, организиращи доброволческа дейност, срещу злополука. Предвидено е възстановяването на действително направени разходи от доброволеца при или по повод извършване на доброволческата дейност.
  Уредени са отношенията, свързани с обучението, квалификацията на доброволците.
  Регламентирани са и видовете доброволчество, като се дава дефиниция за краткосрочно доброволчество и дългосрочно доброволчество.
  Краткосрочното е, когато едно лице извършва доброволческа дейност за по-малко от 30 дни в рамките на една календарна година за едно и също лице, организиращо доброволческа дейност, съответно дългосрочно доброволчество е, когато лицето извършва такава доброволческа дейност за повече от 30 дни в рамките на една календарна година за едно и също лице, организиращо доброволческа дейност.
  За извършване на дългосрочна доброволческа дейност се въвежда и изискването за сключване на писмен договор. Посочени са необходимите документи и задължителни реквизити на договора, както и реда за неговото прекратяване. Предвидена е и възможност доброволческите организации да поемат здравноосигурителните вноски на доброволеца, в случай че не е осигурен на друго основание, посочено и в Закона за здравното осигуряване.
  Визирано е и корпоративно доброволчество. Това е доброволческа дейност в полза на обществото, която се извършва от работници или служители по личен избор и съгласие с разрешение на работодателя в рамките на работното време.
  Лицата, организиращи доброволческа дейност, водят регистър на доброволците, които извършват дългосрочна доброволческа дейност въз основа на сключения договор за дългосрочна доброволческа дейност.
  Също така сме предвидили да има идентификационна карта на доброволеца, която да съдържа имената на доброволеца и организацията, за която работи, и доброволческа книжка, която да съдържа информация за организацията, която организира доброволческата дейност, извършената доброволческа дейност, преминатите обучения, натрупаните умения и знания за самия доброволец.
  Със създаването и приемането на такъв закон ще стимулираме доброволческата дейност в нашата страна, ще повишим авторитета и признаване на значимостта на доброволческата дейност. България е една от малкото държави в Европейския съюз, която няма специализиран Закон за доброволчеството и приемането на такъв закон в рамките на Европейското председателство ще бъде един добър знак за нашите европейски партньори.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. АНТОН КУТЕВ: И аз благодаря.
  Становищата, които сме получили досега, ги имате на имейлите си. Предполагам, че сте ги погледнали.
  Предлагам да дадем думата на господин Любен Панов – член на Обществения съвет към нашата Комисия, за да представи позицията на Обществения съвет по Закона.
  Заповядайте.
  ЛЮБЕН ПАНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, вчера Обществения съвет проведе свое заседание и обсъдихме една от точките, която беше Законопроекта за доброволчеството.
  Мога да кажа, че абсолютно единодушно Обществения съвет подкрепя Законопроекта.
  Ние всъщност не обсъждахме детайлите и конкретните разпоредби, със сигурност има някои неща и технически детайли, които могат да се подобрят, но принципно Обществения съвет с 13 гласа „за“ гласува да подкрепи Законопроекта и призовава и Комисията да го подкрепа.
  Още по-голямо мнозинство пък получи предложението – с 15 гласа „за“, предлагаме на Комисията, съвместно с Правната комисия да създадем работна група като поканим и представители на заинтересовани министерства, които са изразили становища, за да се изчистят някои от текстовете преди второ четене.
  Това е становището на Обществения съвет. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. АНТОН КУТЕВ: Благодаря и аз.
  Доколкото разбрах, госпожо Ангелова, ние имаме готовност или съгласие евентуално за такава работна група или още нямаме?
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Само да спомена, че вносителите не претендираме за перфектност на текстовете по Проекта на Закон за доброволчеството. Както каза и господин Панов, има някои текстове, които трябва да се изчистят. По отношение на здравното осигуряваме имаме вече такива становище от Министерството на здравеопазването, също така по отношение на легитимирането на доброволците – граждани от трети страни, защото има такава конвенция. Утре предстои Народното събрание да приеме проекта на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата мобилност, където се съдържат такива директиви, които касаят доброволците и извършването на доброволческа дейност относно граждани от трети страни.
  Съгласна съм да има такава предварителна работна група преди текстовете да бъдат окончателно внесени в Деловодството между първо и второ четене и в тази работна група да участват и неправителствени организации, които имат отношение по този Закон и народни представители от всички парламентарни групи, защото целта ни е наистина да направим един добър и работещ закон. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. АНТОН КУТЕВ: В такъв случай остава от моя страна да се свържа с господин Данаил Кирилов и да се договорим как да го направим. Ще го направя тази седмица с идеята следващата седмица да направим среща на групата.
  Колеги, има ли изказвания по Законопроекта?
  Заповядайте, госпожо Клисурска.
  НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, госпожо Ангелова, гости! От името на представителите от нашата парламентарна група подкрепяме предложението за внасяне на такъв Законопроект. Той беше изключително наложителен. В последните десет години само се говори за него и в крайна сметка се радваме, че вече е на фокуса за разглеждане в това Народно събрание, но има някои критични моменти, които не споменахте, но смятам, че е хубаво да ги изкоментираме още сега.
  Единият критичен момент е свързан с това, че от изследванията, които са направени в последните десет години по време на дискусиите, свързани с доброволчеството, става ясно, че възрастовата група, която се интересува най-много от такава доброволческа дейност, е между 12 и 18-годишна възраст и между 40 и 54-годишна възраст.
  С оглед на това виждаме, че една доста голяма група от желаещите да бъдат доброволци попадат под обхвата на извършване на такива дейности от непълнолетни лица.
  В текста на така разпоредения чл. 5, ал. 2 Вие третирате непълнолетните и малолетни лица, които могат да извършват съответната доброволческа дейност, но моето становище, смятам и на групата ни, е, че тези текстове трябва да бъдат обвързано много пряко с текстовете на Кодекса на труда, които третират работата на непълнолетните, защото там има определени дейности, които излизат извън обхвата и възможността непълнолетни да извършват тези дейности. Те са свързани както с изискване на становище от Главна инспекцията по труда, така и със съгласието на своя попечител.
  Така че в този текст така, както е формулиран, е необходимо по-сериозно да се ангажираме дали ще обвържем тези текстове с регламентите на Кодекса на труда, което за мен е по-законосъобразният вариант.
  Друго, което е регламентирано в този Законопроект, е свързано с този регистър на доброволческите организации, който Вие третирате и смятате, че трябва да бъде под юрисдикцията на Министерството на правосъдието. Запознах се със становището на Министерството на правосъдието и също считам, че това не е по тяхната юрисдикция. Хубаво е да има такъв електронен списък, но трябва да помислим по-скоро под юрисдикцията, може би, на Министерството на труда и социалната политика или под някаква такава форма да съществува такава форма на регистър. Това е дискусионен въпрос.
  Според мен, с измененията, които бяха въведени за юридическите лица с нестопанска цел, и вече прехвърлянето на регистъра под друга юрисдикция просто да се помисли . Необходимо е да има такъв тип регистър, но да не е под юрисдикцията на Министерството на правосъдието.
  Общо-взето това са бележките ни по отношение на този Законопроект..
  ПРЕДС. АНТОН КУТЕВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
  Други мнения?
  Заповядайте, госпожо Дамянова.
  МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, гости! Аз съм и съвносител на този Законопроект. Всъщност ще кажа, че дискусията по Законопроекта за доброволчеството, както времето си минава, минаха даже повече от 15 години. Ще кажа, че само допреди 2 3 години, заедно с Румъния седяхме на опашката като държави, в които тези обществени отношения не са регулирани в закон. За съжаление, България вече е единствената държава в Европейския съюз, в която няма такъв закон. И Румъния през 2014 г. прие Закон за доброволчеството. Така че тук сериозно сме закъснели. Няма да давам пример с другите държави, в които тази дейност отдавна е регламентирана. Това са държави, при които доброволчеството има принос към брутния вътрешен продукт в размер на 5-6%.
  Няма да говоря за влияние на доброволчеството по отношение на възпитанието на младите хора, изобщо и всички други дейности.
  Необходимост от такъв закон има. Той е ужасно закъснял.
  По отношение обаче на това, което казахте за регистъра, нека да уточним, че тук не става въпрос за регистър, защото в едно от становищата, вече не помня къде, на кого, беше казано и правилно – когато въвеждаме регистър на законово ниво, той трябва да бъде разписан в самия закон. За това става въпрос за електронен списък.
  По отношение на това в кое министерство трябва да бъде позициониран този списък, опита ми в годините назад показва, че когато едно министерство трябва да поеме една допълнителна дейност, винаги настъпва спор. Тоест започва едно прехвърляне на отговорности – Министерството на правосъдието в случая, дали ще е Министерството на труда и социалната политика.
  Лично аз смятам, че те няма да постигнат консенсус, защото наистина това изисква допълнителни усилия. Ще се радвам, ако това е така и наистина заедно с тях изчистим този въпрос на работна група.
  Разбира се, има своите пропуски. Колегата Ангелова спомена, че не претендираме за изчерпателност. Само ще кажа, че този Законопроект би трябвало да е оглеждан и от администрациите на отделните министерства, защото той беше публикуван за обществено обсъждане още 2015 г. на сайта Стратеджи ВГ, ако не се лъжа, на който тези документи се обсъждат. Така че да си призная честно, за мен дори някои от бележките бяха изненадващи, защото когато гледаме сериозно на един Законопроект, трябва да го гледаме внимателно. Но това не е прецедент. Така или иначе вчера имахме и друг такъв казус в Образователната комисия. Действително има върху какво да поработим.
  Надявам се, че ще подкрепите тази наша законодателна инициатива, защото от доста време се очаква, пък и в крайна сметка искаме да развиваме доброволческата дейност.
  Имаше някакво опасение в предходните години в дискусиите по отношение на вероизповеданията – дали така няма да навлязат религиозни секти в България и т.н. Със сигурност ще стане въпрос и за това. Този въпрос беше коментиран и когато внесохме Законопроекта в Четиридесет и третото Народно събрание, но се надявам, че ще направим работещи и консенсусни текстове, които да бъдат по-полезни и наистина ще допринесат за това доброволчеството да бъде развито и в нашата страна, така както вече в по-голямата част от държавите от Европейския съюз. Благодаря.
  ПРЕДС. АНТОН КУТЕВ: Благодаря и аз.
  Други становище, колеги?
  НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Ако може да допълня нещо?
  ПРЕДС. АНТОН КУТЕВ: Заповядайте.
  НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: Съвсем накратко искам да кажа няколко неща.
  Още през месец октомври нашата парламентарна група внесе предложение за изменение на Закона за младежта, ако си спомняте. В него имаше точно такива регламенти, които третираха младежкото доброволчество, което е най-широко застъпено като практика. Така че текстове в Закона за младежта ние сме визирали да бъдат изменени и се надяваме в рамките на приемането на този Законопроект в крайна сметка и нашите предложения в Закона за младежта да намерят своето влизане в залата.
  ПРЕДС. АНТОН КУТЕВ: Благодаря.
  Други мнения? Не виждам.
  Който е съгласен с приемането на първо четене на Законопроекта, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Законопроектът е приет на първо четене.

  Преминаваме към точка втора – „РАЗНИ“.
  Аз нямам нищо по тази точка.
  Има ли някой от Вас нещо по тази точка? Не виждам.
  Благодаря на всички.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15,00 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Антон Кутев


  Стенограф:
  Мая Станкова
  Форма за търсене
  Ключова дума