Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
E-mail: kvpch@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 377, 350
Телефон: 02 9393357, 02 9393386;
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Комисията по вероизповеданията и правата на човека е постоянна комисия в 44-то Народно събрание.
Чл. 2. Комисията осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, законите и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 3. Комисията по вероизповеданията и правата на човека се състои от председател, 4 заместник- председатели и членове, избрани от Народното събрание.
Чл. 4. Комисията може да образува от своя състав подкомисии, както и работни групи.
Чл. 5. (1) Дейността на комисията се подпомага от щатни и нещатни сътрудници.
(2) Съставът на щатните сътрудници и техните длъжности се определят от председателя на Народното събрание, след предложение на председателя на комисията.
(3) Нещатните сътрудници подпомагат работата на комисията по конкретен повод, с конкретно поставена задача от председателя на комисията, по граждански договор.Глава втора

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

Чл. 6. (1) Комисията разглежда законопроекти, Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, проекти за решения, декларации, обръщения и други предложения, разпределени й от председателя на Народното събрание.
(2) По законопроектите и другите проекти за актове на Народното събрание, комисията изготвя доклади, предложения и становища.
(3) Комисията прави оценка на прилагането и ефективността на законите.

Глава трета

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

Чл. 7. Комисията провежда редовни или извънредни заседания.
Чл. 8. (1) Редовните заседания се провеждат в четвъртък по време на сесиите в сградата на Народното събрание.
(2) Когато обстоятелствата налагат, могат да бъдат провеждани извънредни заседания извън посочения ден и място по предходната алинея, както и извън периода на сесиите на Народното събрание.
(3) Комисията може да реши да проведе свои заседания извън столицата.
(4) Комисията се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете или от председателя на Народното събрание, заедно с проект за дневен ред.
Чл. 9. (1) Председателят на комисията ръководи заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание. При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.
(2) Председателят на Комисията обявява дневния ред, часа и мястото за заседанията най-малко два дни преди тяхното провеждане на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, обявява дневния ред за тях едновременно с насрочването им.
(3) Заседанията на Комисията са редовни, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, след петнадесет минути председателят на комисията открива заседанието и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове и се отбелязва колко народни представители са гласували “за“, “против“ и “въздържали” се.
(4) Народен представител, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание на комисията, предварително уведомява председателя на комисията. При напускане на заседанието, преди да е завършило, или при закъснение за заседание, уведомява председателя или упълномощения заместник-председател на комисията.


Чл. 10. (1) Заседанията на комисията са открити.
(2) В заседанията на комисията имат право да участват членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.
(3) Народните представители, които не са членове на комисията, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.
(4) Граждани могат да присъстват на заседанията на комисията при спазване режима на достъп в Народното събрание и реда, установен в комисията, както и да представят писмени становища по законопроектите.
(5) Представители на неправителствени организации, религиозни общности и др. могат да представят писмени становища и по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на комисията и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в комисията. Времето за изказване е в рамките на три минути като се зачита приоритетът за участие в дебатите на народните представители. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието.
(6) Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, както и становища, необходими за дейността на комисията.
(7) По искане на една трета от членовете на комисията председателят е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.
(8) В изключителни случаи, комисията чрез гласуване може да реши, конкретно заседание или част от него да бъде закрито. В закритото заседание участват членовете на комисията, други народни представители по право, както и лица, които са допуснати от комисията.
(9) Участващите в заседанията на комисията са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на класифицираната информация и информация по Закона за защита на личните данни, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
Чл. 11. Процедурата по обсъждане и приемане на законопроекти и други актове на Народното събрание от комисията се осъществява по реда на глава осма от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 12. Докладите на комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 13. Комисията по вероизповеданията и правата на човека може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание по реда на глава пета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 14. (1) За заседанията се води стенографски протокол, както и аудиозапис.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола. Публикува се на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието и не по-късно от 24 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала.
(3) Протоколите от закритите заседания са със специален режим на съхранение, отчет и достъп според изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


Заключителни разпоредби

§1. Тези правила се приемат въз основа на чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§2. По неуредени въпроси в настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§3. Изпълнението на правилата се възлага на председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
Правилата са приети на заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, проведено на 25.05.2017 г.Председател:

Красимир Велчев