Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
07/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет нa 31.10.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА


  Д О К Л А Д

  Вх. №953-14-6/09.11.2019 г.

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет нa 31.10.2019 г.

  На редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет нa 31.10.2019 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите, г-жа Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминацията (КЗД), доц. д-р Баки Хюсеинов зам.- председател на КЗД, г-жа Петя Първанова – председател на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет (ДАБ), г-н Емил Велинов – директор на Дирекция „Вероизповедания” в Министерски съвет, от Св. Синод на Българската православна църква (БПЦ) – Западно и Средноевропейския митрополит Антоний, доц. д-р Мария Кьосева и адвокат Радомир Чолаков, от Мюсюлманско изповедание г-н Джелал Фаик – главен секретар на Главно мюфтийство, от Католическата църква – отец Петко Вълов, от Обединени евангелски църкви – пастор Румен Борджиев.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Ивайло Танев, който запозна народните представители с общата рамка и приоритетите в Бюджет 2020, фокусирани върху секторите образование, здравеопазване, отбрана, пенсионна политика и политика по доходите.
  За институцията Омбудсман на Република България е предвиден бюджет в размер на 3 363 900 лв., с 204 900 лв. повече от бюджета за 2019 г.
  Г-жа Диана Ковачева изрази подкрепата си за законопроекта в частта „Омбудсман“ и представи обосновка на необходимостта от допълнителни бюджетни средства за ефективното функциониране на институцията. Възходящият ръст на жалбите, акредитирането на институцията с най-висок статут „А“ на ООН за правозащитен орган, участието й в Съвета за наблюдение, конституиран с изменението на Закона за хората с увреждания, ангажиментите й като наблюдател на изпълнението на принудителните административни мерки по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за чужденците, налагат осигуряване на експертен и финансов ресурс. Беше отбелязано, че с предоставянето на подходящ държавен сграден фонд, биха се спестили част от средствата за издръжка.
  За Комисията за защита от дискриминация разчетените разходи са в размер на 2 969 400 лв., със 185 400 лв. повече от бюджета за 2019 г. Г-жа Ана Джумалиева посочи, че бюджетът на КЗД следва да бъде съобразен с реалните възможности за реализирането на предоставените й от законодателя правомощия като орган по равнопоставеност и ангажираността й с проблемите на уязвимите социални групи. Необходимо е допълнително финансиране за разкриване на нови регионални офиси на КЗД и адаптирането им чрез изграждане на съоръжения за достъпност на хората с увреждания, както и за назначаване на квалифициран персонал.
  На Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет бюджетът за 2020 г. е планиран в размер на 15 704 300 лв. като в сравнение с 2019 г. е увеличен с 6 740 500 лв.
  Г-жа Първанова отбеляза, че предвиденият бюджет за 2020 г. и одобрените средства по проекти и грантови споразумения от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ дават възможност на ДАБ да изпълнява функциите си в областта на международната закрила.
  Отпуснатата субсидия за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията е в размер на 33 340 000 лв. – с 27 840 000 лв. повече от бюджет 2019 г. За източноправославното вероизповедание – на БПЦ – Българска патриаршия – 26 000 000 лв.; за мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание в Република България – Главно мюфтийство 5 770 000 лв.; за задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на БПЦ – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа – 650 000 лв.; за Българските православни църковни общини в чужбина – 550 000 лв.; за Католическата църква в България – 70 000 лв.; за протестантските вероизповедания в България – 160 000 лв.; за Религиозната общност на евреите в България – 70 000 лв.; за Арменската Апостолическа православна света църква – 70 000 лв.
  Г-н Велинов информира народните представители, че в представения проектобюджет липсват средства за междурелигиозен диалог, издаване на религиозна литература, като не са предвидени и капиталови разходи за ремонти на религиозни сгради. Той обърна внимание, че финансирането на ставропигиалните манастири е включено в общия бюджет на БПЦ.
  Представителите на вероизповеданията изразиха задоволство относно предвидените средства в бюджета и изпълнението на поетия ангажимент по отношение възнагражденията на свещенослужителите. Поставени бяха и въпроси за необходимостта от прецизиране на начина на субсидиране на вероизповеданията по чл. 28, ал. 2, т.1 от Закона за вероизповеданията.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Красимир Велчев, Васил Антонов и Павел Шопов.
  Изрази се мнение, че бюджет 2020 е напълно балансиран, без излишъци и дефицит.
  Поставиха се въпроси относно принципното, справедливо и предвидимо разпределение на средствата за вероизповеданията, финансирането на ставропигиалните манастири, както и необходимостта от увеличаване бюджета на КЗД във връзка с изграждането на регионални представителства.
  След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 9 гласа „за”, 3 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет нa 31.10.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА
  НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума