Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
23/07/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерски съвет на 07. 07. 2020 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Д О К Л А Д
  Вх. № 053-14-7/27.07.2020 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерски съвет на 07. 07. 2020 г.

  На редовно заседание, проведено на 23 юли 2020 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерски съвет на 07. 07. 2020 г.
  На заседанието присъстваха представители на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет – г-н Даниел Инджиев – заместник-председател и г-жа Анна Джамбазка-Кирова, началник-отдел „Качество на производството”.
  Законопроектът беше представен от г-н Даниел Инджиев. Той изтъкна обстоятелството, че срещу Република България има образувани две наказателни процедури във връзка с транспонирането и прилагането на Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (Приемателна директива) и Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (Процедурна директива).
  Със законопроекта се цели отстраняване на пропуските в националната система за предоставяне на международна закрила чрез прецизиране на разпоредбите на закона в съответствие с препоръките на Европейската комисия. Основните промени са насочени към представителството на непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци, подали молба за международна закрила в Република България. Предвижда се упражняването на функцията на представители на непридружените кандидати за закрила да се възлага на адвокати от Регистъра за правна помощ на Националното бюро за правна помощ. По този начин ще се постигне бързина и ефективност при назначаването на представител, процесуална и финансова икономия и ще отпадне необходимостта от провеждането на допълнителни действия за ангажиране на правна помощ.
  Г-н Инджиев изтъкна, че са предвидени и промени в процедурата за международна закрила, които ще гарантират нейната ефикасност в условията на засилен миграционен натиск.
  С цел подобряване на административния контрол по отношение на лицата с предоставена международна закрила е предвидена разпоредба, относно задължението им, в срок до 30 дни след вписване в регистъра на населението да подадат заявление за издаване на български лични документи. Посочи се, че с внесения законопроект ще бъдат напълно изпълнени изискванията и препоръките на Европейската комисия.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Красимир Велчев и Чавдар Велинов. Те изразиха подкрепата си за законопроекта, като се обединиха около идеята, че част от предложените изменения са особено важни, защото са в интерес на една от най-уязвимите групи лица, търсещи закрила - непридружените деца. Народните представители подчертаха и необходимостта от приемането на законопроекта във връзка с изпълнението на препоръките на Европейската комисия и прекратяване на откритите процедури за нарушение.

  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерски съвет на 07. 07. 2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума