Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
12/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26.07.2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Д О К Л А Д
  Вх. №753-14-7/17.10.2017 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26.07.2017 г.

  На редовно заседание, проведено на 12. 10. 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26.07.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Нина Симеонова – началник отдел в дирекция „ГРАО“; от Министерство на вътрешните работи – г -жа Ирена Дамянова – началник отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“; от Министерство на правосъдието – г-жа Диана Боева - главен експерт в дирекция „Съвет по законодателството“ и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителите, законопроектът бе представен от народния представител Павел Шопов.
  Със законопроекта се прецизират разпоредбите на закона относно вписването на бащино име в акта за раждане на българските деца родени извън страната. След 2010 г., без да е променена нормативната уредба, е наложена практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане съобразно българската именна система, ако такова не е посочено в чуждестранния акт за раждане. В именните системи на редица държави в света бащино име не съществува. В резултат на това български деца, родени в чужбина се записват само с две имена в регистъра на населението, както се записват натурализираните чужденци. Родителите на тези деца са принудени да водят дела, за да променят имената им по съдебен ред.
  С предлаганите промени се дава възможност на родителите на дете, родено извън страната, да поискат вписване на бащиното му име в процеса на издаване на български акт за раждане, ако то не се съдържа в чуждестранния документ. Предвижда се също и при съставени актове, български гражданин роден извън територията на Република България, да може да поиска по административен ред бащиното му име да бъде вписано в акта за раждане. Когато лицето е непълнолетно, вписването ще се извършва с писмено заявление на родителите му.
  В комисията са постъпили становища от Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсмана на Република България и от Комисията за защита от дискриминация.
  Представителите Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието представиха своите становища и изразиха подкрепата си за предложения законопроект.
  Представителят на Министерство на регионалното развитие и благоустройството изрази опасения, че с добавянето на бащино име в българския акт за раждане, когато такова липсва в чуждестранния, ще се създадат два официални документа с еднаква доказателствена сила по отношение на името. Това би довело до двойна самоличност на лицето в двете държави и може би до затруднения за гражданите, но при наличие на обществена необходимост от регулиране на отношенията, няма пречка законопроектът да бъде приет.
  В становището на Омбудсмана на РБ се подчертава необходимостта от ускоряване и облекчаване на процеса по добавяне на бащино име в издавания български акт за раждане на деца, родени в българско семейство, но извън пределите на родината си.
  В становището на Комисията за защита от дискриминация се посочва, че предложените текстове са в духа и целите на Закона за защита от дискриминация, националното и европейското антидискриминационно законодателство, а именно изравняване на възможностите на деца, родени в Република България с тези на родените извън нейните предели.
  В последвалата дискусия народните представители изразиха подкрепата си за предложения законопроект. Беше изтъкнато, че законопроектът е свързан със спазването на българските традиции, а именно наличие на бащино име в изписването на имената.
  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека единодушно:
  с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26.07.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума