Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
25/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И
  ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Д О К Л А Д
  Вх.№ 853-14-18/29.01.2018 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерски съвет на 02.01.2018 г.

  На редовно заседание, проведено на 25. 01. 2018 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието и г-жа Мирена Ценова – държавен експерт в дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"; от Министерство на външните работи – г- н Тодор Стоянов – заместник-министър на външните работи и г-жа Мария Спасова – директор на дирекция „Права на човека“; г-жа Мая Манолова – омбудсман на Република България и г-жа Диана Ковачева-заместник-омбудсман.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Десислава Ахладова и г-н Тодор Стоянов.
  Със законопроекта се предлага включване на изрична разпоредба, според която омбудсманът не само защитава, но и насърчава основните права и свободи. Промяната е във връзка с правомощието на омбудсмана да отправя препоръки и предложения до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека. Предвиждането на изрична възможност омбудсманът да насърчава ефективното прилагане на международните инструменти за права на човека отразява действителното положение. В Годишния доклад на омбудсмана за 2016 г. е включена нова глава, посветена на наблюдение на ефективното прилагане на конвенциите за защита правата на човека, по които Република България е страна.
  С предложената промяна на чл.2 от Закона за омбудсмана се развива конституционно установеното правомощие на омбудсмана да се застъпва за всички права и свободи на гражданите, независимо дали са нарушени от публичноправни или частноправни субекти. Към настоящия момент, макар да не са изключени от Конституцията, извън обхвата на закона остават действията и бездействията на субектите от частния сектор.
  Въвеждат се правила, гарантиращи прозрачност на процедурата при избор на омбудсман, заместник-омбудсман и при назначаване на служители в институцията. Като гаранция за публичност и прозрачност при избора на омбудсмана е предвидено тайното гласуване да бъде заменено с явно, а към изискванията за заемане на длъжността „омбудсман“ и „заместник-омбудсман“ е добавено изискване за предишен опит в областта на правата на човека. Изрично са установени принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация при подбор и назначаване на служители в институцията.
  Със законопроекта се предлага задължително уведомяване на омбудсмана при изготвяне на проекти на нормативни актове, за да може да представя становища относно нормативното засягане на правомощията му като Национален превантивен механизъм.
  Промените са в съответствие с отправените препоръки от Подкомитета по акредитация към ООН, изпълнението на които ще осигури на институцията пълно съответствие с Парижките принципи и ще й даде право да кандидатства за най – високия статут на правозащитна организация – статут „А”. Предложените изменения и допълнения на закона са съгласувани както с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, така и с Бюрото за демократични институции и права на човека във Варшава и няма да доведат до допълнителни бюджетни тежести.
  Г-жа Мая Манолова запозна народните представители със становището си по законопроекта. Тя посочи основните причини довели до предлаганите промени – процедурата по реакредитация на институцията и несъответствието на разпоредбите на Закона за омбудсмана с чл. 91а, ал.1 от Конституцията. Г-жа Манолова заяви, че предложените изменения и допълнения на Закона за омбудсмана напълно отговарят на най-високите стандарти и изрази пълната си подкрепа за законопроекта.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Красимир Велчев, Валентина Найденова и Павел Шопов. Председателят на комисията г-н Красимир Велчев заяви подкрепата си за законопроекта, като отбеляза, че същият е навременен. Г-жа Валентина Найденова посочи, че предложените промени са път в правилната посока и ще допринесат за повишаване авторитета на институцията. Г-н Павел Шопов изрази опасения, свързани с косвената законодателна инициатива на институцията и правомощията на другите органи, както и бележки относно необходимостта от реакредитация на институцията.

  След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерски съвет на 02.01.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:


  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума