Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
15/02/2018
  1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-02, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 г.
  2. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по вероизповеданията и правата на човека

  П Р О Т О К О Л

  № 10


  На 15 февруари 2018 г., четвъртък, се проведе заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека при

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-02, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 г.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,32 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Красимир Велчев.


  * * *

  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми гости, предлагам да започнем заседанието.
  Колеги, днешният дневен ред е:
  1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-02, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 г.
  2. Разни.
  Има ли други предложения? Не виждам, който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Преминаваме директно, колеги към второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-02, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 г.
  Гости на днешното заседание са поканени от Министерството на правосъдието Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието, Любомир Талев – Директор на дирекция „Съвет по законодателството“, от Министерството на външните работи Александра Димитрова – дипломатически служител 3 степен в дирекция „Права на човека“, Мая Манолова – омбудсман, Диана Ковачева – заместник-омбудсман, Чонка Ковачева – началник отдел "Международни стандарти и нормативна уредба", от Движение „Защита на гражданите и държавата“ не виждам техните представители и ако дойдат добре са дошли.
  Колеги, преминаваме към второ гласуване на Закона – Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана.
  Има ли изказвания по заглавието? Няма.
  Който е за така предложеното заглавие на Закона, моля да гласува.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
  Има предложение от народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители по § 1, чл. 2, ал. 1.
  Има ли изказвания по предложението? Няма.
  Който е за така направеното предложение моля да гласува.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Подкрепя се.
  Комисията подкрепя предложението.
  Гласуваме по принцип § 1 по вносител.
  Има ли изказвания, колеги? Не виждам.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Подкрепя се.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. Член 2 се изменя така:
  „Чл. 2 (1) Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и защитава правата на човека и основните свободи.
  (2) Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти.“
  Гласуване на предложения текст – 15 за, против и въздържали се няма.
  Подкрепя се.
  По § 2 има ли изказвания, колеги?
  Предлагам § 2, 3, 4, 5, 6, тъй като няма никакви изменения да гласуваме анблок.
  Има ли изказвания по тези параграфи, тъй като няма никакви предложения? Не виждам.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Подкрепя се.
  Има предложение от народния представител Пенчо Милков по § 7.
  Има ли изказвания?
  ПЕНЧО МИЛКОВ: Уважаеми, господин Председател, уважаеми членове на Комисията! В много кратък порядък ще Ви изложа своите аргументи, които изложих и на Правна комисия в присъствието на госпожа Манолова, госпожа Ковачева, които приемат моето предложение.
  В предлагания текст по вносител е предвидено, че правилата, които ще бъдат за обявяване на конкурсите, за тяхното провеждане, за назначаване ще бъдат възприети с вътрешни правила. Това според мен не следва да бъде така, защото за правилата за конкурси има разпоредби в законодателството – дали става дума за лица по трудово правоотношение, дали са лица по служебно правоотношение, вече на ниво Закон има възприети такива правила и не може с вътрешни правила да се приемат специални. По тази причина и съгласувано с органа, моето предложение е това да стане с Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, въпреки че този нормативен акт носи наименованието Правилник, именно Народното събрание, го е приел и ние ще бъдем компетентни да нанасяме промени в него, така че то също има висока правна стойност и сила и предлагам това да стане в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана. Това е същината на моето предложение. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря и аз господин Милков.
  Колеги, имате ли нещо да кажете?
  Знаете, че за тези неща сме поискали становището на омбудсмана. Те потвърждават казаното, така че благодаря Ви, и който е „за“ моля да гласува.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Комисията подкрепя предложението.
  Гласуваме по принцип § 7 по вносител.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  „§ 7. В Глава втора се създава чл. 18а:
  Чл. 18а (1) Омбудсманът се подпомага от администрация, назначавана съобразно принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация.
  (2) Условията и редът за обявяване на свободните длъжности и за назначаване на служителите се определят в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана.“
  Моля, колеги, който е за този текст да гласува.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Текстът се подкрепя.
  По § 8 има ли изказвания?
  Има редакция.
  Гласуваме по принцип § 8 по вносител.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  „§ 8. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „както и“ се заличават, а след думите „обществени услуги“ се поставя запетая и се добавя „както и от частноправни субекти“.
  2. Създава се нова т.5:
  „5. отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти;“.
  3. Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
  4. Създава се т. 12:
  „12. наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека;“.
  5. Досегашната т. 11 става т. 13.
  Има ли изказвания, колеги? Не виждам.
  Който е съгласен с така направените редакции, моля да гласува.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Подкрепя се § 8 с редакцията.
  По § 9 – отново ще Ви предложа параграфи 9, 10, 11 да ги гласуваме анблок, няма никакви изменения.
  Гласуваме параграфи 9 и 10 до Заключителна разпоредба.
  Има ли изказвания? Не виждам.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Приемат се параграфи 9 и 10.
  Комисията подкрепя текста за § 9 и 10.
  По Заключителната разпоредба има ли изказвания? Не виждам.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  Остана § 11. Има ли изказвания по § 11? Не виждам.
  Който е съгласен с така предложения § 11 моля да гласува.
  Гласували 15 за, против и въздържали се няма.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за този параграф, така че, колеги за мен беше удоволствие.
  Ако имате нещо по точка разни, моля да кажете, да вземете участие?
  Благодаря на всички за участието, за експедитивността и коректната работа. Благодаря Ви.
  Благодаря, госпожо Омбудсман и госпожо Ковачева на Вас също.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 14,52 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Красимир Велчев

  Стенограф:
  Мария Николова
  Форма за търсене
  Ключова дума