Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
E-mail: anticorruption@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала стаи M 44; M 21
Телефон: 02 939 22 87; 02 939 35 36;
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
E-mail: anticorruption@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала стаи M 44; M 21
Телефон: 02 939 22 87; 02 939 35 36;
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси, наричана по-долу Комисията, е постоянна комисия на 44-то Народно събрание по смисъла на чл. 79 от Конституцията на Република България и гл. V, чл. 17, ал. 1 и 2, т. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 2. Комисията осъществява дейността си съобразно Конституцията и законите на страната, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и неговите решения, както и настоящите правила.
Чл. 3. (1) Комисията се формира на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група и се представлява от председателя, а при негово отсъствие от упълномощен от него заместник.
(2) Комисията провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от нейния председател и по искане най-малко на една трета от членовете й или от Председателя на Народното събрание.
(3) Председателят на Комисията определя дневния ред, часа и мястото за заседанията най-малко три дни преди тяхното провеждане, на определените за това места в Народното събрание включително и на интернет страницата на Народното събрание. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им.
(4) Заседанията на Комисията са редовни когато присъстват най-малко 5 (пет) от нейните членове. Ако в обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от 4 (четири) от всичките й членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Членовете на Комисията се подписват в присъствен списък на заседанието. За заседанията на Комисията се води пълен аудио запис и стенографски протокол.
(5) Член на Комисията, на когото се налага по уважителни причини да напусне заседанието, преди да е завършило, уведомява Комисията и има право да декларира вота си по дневния ред.
(6)Комисията прилага необходимите средства за защита на класифицираната информация, с която работи включително по време на заседания. Комисията приема вътрешни инструкции за работа с класифицирана информация. Председателят на Народното събрание осигурява защита на залата за заседания на Комисията, като въвежда мерки срещу нерегламентирано подслушване, запис и наблюдение.
Чл. 4. (1)Дейността на Комисията се подпомага от щатни служители, като съставът и длъжностите им се определят от Председателя на Народното събрание по предложение на Председателя на Комисията.
(2) Председателят на Комисията в рамките на утвърдения бюджет може да привлича експерти на граждански договор.
Чл. 5. (1) Комисията може да образува обществени съвети от граждански организации и движения, които да консултират Комисията, както и работни групи от експерти, които проучват и подготвят становища по конкретни проблеми.
(2) С решението за създаване на обществен съвет или работна група Комисията определя предмета на дейност, срока, състава и правилата за работата й.
(3) Председателите на обществените съвети и работните групи ръководят тяхната дейност, разпределят задълженията между членовете им, свикват техните заседания и изготвят доклади и становища, които предоставят на Комисията. При съществено различие между становищата на членовете им по отделни въпроси, техният председател докладва пред Комисията различните позиции и мотивите към тях.
Чл. 6. Ръководството, членовете и работещите за Комисията служители и експерти са длъжни да спазват изискванията, свързани с опазването на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
Чл. 7. При изпълнение на своите правомощия, Комисията се ръководи от принципа за прозрачност, като оповестява публично въпросите, свързани с нейната дейност, до степента предвидена в настоящите правила и действащото законодателство.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА
Чл. 8. Комисията съдейства за координация между различните власти (законодателна, изпълнителна и съдебна) относно дейността им в областта на противодействие и ограничаване на корупцията и за създаване на Национална стратегия за борба с корупцията.
Чл. 8а. (1) Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на всеки три месеца провежда изслушване на Председателя, заместник-председателя и членовете на КПКОНПИ за дейността й.
(2) По случаи с висока степен на обществена значимост Комисията изслушва Председателя, заместник-председателя и членовете на КПКОНПИ с цел получаване на актуална информация.
Чл. 9. (1) Комисията приема и регистрира подадените декларации по чл. 35, ал.1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ от президента, вицепрезидента, председателя и съдиите от Конституционния съд, народните представители, министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, омбудсмана и заместник-омбудсмана, изборните членове на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, председателя, заместник-председателите и членовете на Сметната палата, управителя, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, управителя и подуправителя на Националния осигурителен институт, членовете на органи, които изцяло или частично се избират от Народното събрание.
(2) Комисията поддържа регистър на интернет страницата на Народното събрание на декларациите за несъвместимост и за частни интереси по глава Пета, раздел първи от ЗПКОНПИ при спазване на Закона за защита на личните данни.
(3) По искане на КПКОНПИ по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗПКОНПИ Комисията изготвя в 7-дневен срок информация по сигнала и свързаните с него документи за лицата по чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ.
Чл. 10. (1) Комисията разглежда законопроекти и проекти за решения, декларации и обръщения, които са й разпределени от председателя на Народното събрание.
(2) Комисията изготвя доклади, становища и предложения по тях при преценка, че нормите създават условия за проява и разпространение на корупция и конфликт на интереси.
(3) Комисията събира информация за ефективността и изпълнението на действащото законодателство, въз основа на направените констатации от дейността си, за причините и условията за корупционни прояви и конфликт на интереси в определени сфери с обществено значение и изготвя мотивирани становища с предложения за допълнения и изменения или за правно-техническо усъвършенстване на действащите нормативни актове.
Чл. 11. Комисията използва правно установените форми на контрол и получаване на пълна и обективна информация за ефективността и изпълнението на актовете на Народното събрание.
Чл. 12. Комисията събира информация и упражнява контрол върху дейността на органите на изпълнителната власт по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси, при информация за закононарушения и корупция или за създаване на благоприятни условия и предпоставки за такива проявления.
Чл. 13. (1) При констатирани данни за престъпления, Комисията сезира органите на съдебната власт, като им изпраща събраните материали.
(2) При констатиране на нарушения, извършени от длъжностни лица Комисията сезира съответните държавни или общински органи за търсене на дисциплинарна отговорност.
(3) При констатиране на практики, които създават условия за корупция, Комисията сезира съответния орган за предприемането на конкретни действия за ликвидиране на това явление.
Чл. 14. Комисията извършва анкети и проучвания и разработва анализи, препоръки и стратегии за противодействие и ограничаване на корупцията, като си взаимодейства със специализираните звена на МВР– научно–изследователските и научно–приложните институти, и Съвета за криминологически изследвания при ВКП.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА
Чл. 15. (1) Комисията осъществява дейността си чрез изслушвания на представители на държавни, общински и съдебни органи; изискване на писмени материали от държавни, общински, съдебни органи и граждани; разглеждане на съобщения и публикации в средствата за масово осведомяване; разглеждане на писмени сигнали на обществени организации и граждани и др. източници.
(2) Сигналите трябва да съдържат следните реквизити:
1. трите имена, адрес, телефон и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът;
3. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
5. дата на подаване на сигнала;
6. подпис на подателя.
(3) Комисията не извършва проверки по анонимни сигнали.
Чл. 16. (1) Държавните органи и длъжностни лица от държавната и общинска администрация и гражданите са длъжни да представят при поискване всички сведения и документи, необходими за дейността на Комисията.
(2) По искане на една трета от членовете на Комисията председателят е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица по предходната алинея да присъстват на заседание на Комисията. Поканените са длъжни да се явят и да предоставят поисканата информация, както и да отговорят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичане на седем дневния срок.
Чл. 17. (1) Заседанията на Комисията са открити. По решение на Комисията отделни заседания могат да бъдат закрити, при спазване на условията и реда по чл. 31, ал. 1, 2 и 4 от ПОДНС.
(2) Заседанията на Комисията, във връзка с частта по разглеждане на преписките, образувани по жалби и сигнали са закрити. Протоколите от закритите заседания не се публикуват в интернет страницата на Народното събрание и се съхраняват в Комисията с режим на съхранение, отчет и достъп, с оглед защитената тайна на лични данни и информация , която би могла да бъде използвана за нарушаване на права и законни интереси на лица и институции.
Чл.18. (1) Комисията регистрира в собствен специален регистър постъпилите материали, образува ги в преписки и анализира всички постъпващи гласни и писмени сигнали.
(2) Когато писмените материали не са свързани с предмета на дейност на Комисията или съдържат отделни данни, които са извън нейната компетентност се изпращат на съответните органи по компетентност или се връщат на вносителите.
Чл. 19. Комисията извършва проверки, свързани със спазването на сроковете при подаването на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ.
Чл.20. Сигналите, които са подадени до Комисията, се препращат незабавно на компетентния орган. За препращането се уведомява лицето, подало сигнала.
Чл. 21. (1) Събраните от Комисията документи и получената информация се използват само за целите на проверката.
(2) Членовете на Комисията, както и нейните сътрудници, са длъжни да:
1. Не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2. Не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с извършваните проверки. По решение на Комисията определена информация може да бъде разгласена.
3. Опазва поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.
Чл. 22. Комисията обявява на интернет страницата си името на лицето, заемащо публична длъжност по чл. 72 ал.2 т.1 от ЗПКОНПИ, за което Върховният административен съд установи конфликт на интереси с влязъл в сила акт.
Чл. 23. Комисията изисква периодично информация от съответните органи за резултатите по изпратените им материали.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тези вътрешни правила се приемат на основание на чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 2. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
§ 3. По въпроси, неуредени с настоящите Вътрешни правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 4. Неразделна част от настоящите Вътрешни правила за работа на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика са всички правила, протоколи и споразумения подписани с други комисии и институции.
§ 5. Вътрешните правила са приети с решение No 1/18.05.2017г. на заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
§ 6. Вътрешните правила се изменят и допълват с Решение № 8 на заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

ПРАВИЛА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЕТИЧНИТЕ НОРМИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ ІІ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, наричана по-долу Комисията, е постоянна комисия към 44-то Народно събрание по смисъла на чл. 79 от Конституцията на Република България и гл. V, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).
Чл. 2. Етичните правила за поведение ангажират моралния дълг на народните представители. Осъществявайки своите правомощия при зачитане върховенството на закона и защитата на обществения интерес, те се ръководят от принципите на необвързаност с частни интереси, откритост, отчетност и прозрачност. Народният представител не накърнява принципите на разделението на властите и независимостта на държавните органи.
ПРЕДМЕТ
Чл. 3. Комисията, съобразно чл. 153 от ПОДНС, приема настоящите правила за прилагане на етичните норми за поведение от Раздел ІІ на ПОДНС.
Чл. 4. (1) Всеки член на Комисията, народен представител, организация и гражданин може да сезира Комисията за нарушаване на етичните норми за поведение от народните представители.
(2) Жалби и сигнали могат да се подават до Комисията за злоупотреби с власт и корупция, наличие на конфликт на интереси, използване на служебно положение в частен интерес, получаване на специални привилегии и придобивки, други извършени действия, които нарушават етичните норми за поведение, изрично посочени в Раздел ІІ на ПОДНС.
Чл. 5. Комисията разглежда само писмени жалби и сигнали, които са депозирани на хартиен носител, в оригинал и съдържат следните реквизити:
1. имената на жалбоподателя, актуален и точен адрес, телефон за връзка;
2. мотивирано изложение в какво се състои нарушението на етичните норми за поведение на народния представител съгласно раздел ІІ от ПОДНС;
3. приложени писмени или други доказателства при наличие на такива.
Чл. 6. Анонимни сигнали не се разглеждат.
Чл. 7. Сигналите, които отговарят на условията по предходните членове, се поставят на разглеждане от Комисията.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 8. За прилагането на Раздел ІІ от ПОДНС, Комисията има следните правомощия:
1. Разглежда сигнали, изпратени до Комисията, от граждани, организации, държавни органи и народни представители за прояви на народен представител, несъвместими с етичните норми за поведение, съгласно Раздел ІІ от ПОДНС.
2. Установява липсата или наличието на нарушение на етичните норми за поведение от народния представител.
3. Произнася се с Решение, което се публикува в Публичен регистър на Народното събрание.
4. Изпраща приетото Решение, заедно с материалите, на съответните компетентни органи, към чиято дейност се отнася нарушението.
Чл. 9. Народният представител има право да изрази становище по Решението, което се публикува в регистъра.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите правила за прилагане на раздел ІІ от ПОДНС се приемат на основание чл. 153 от ПОДНС.
§ 2. Изпълнението на правилата се възлага на председателя на Комисията.
§ 3. При необходимост Комисията може да внася изменения в настоящите вътрешни правила за дейността си.
§ 4. По въпроси, неуредени с настоящите правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 5. Настоящите правила са приети с Решение № 2/18.05.2017 г. на заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
§ 6. Вътрешните правила се изменят и допълват с Решение №8 на заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
§ 7. Вътрешните правила се изменят с Решение №9 на заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.