Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
07/03/2019

  СТАНОВИЩЕ
  вх. №953-22-2/12.03.2019
  Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество през 2018 г., № 920-00-4, внесен от Комисията противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на 06.03.2019 г.
  На свое заседание, проведено на 07.03.2019 г. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ през 2018 г., № 920-00-4, внесен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на 06.03.2019 г.
  На заседанието от КПКОНПИ присъстваха: г-н Пламен Георгиев - председател, и г-жа Антоанета Цонкова– член. Годишният доклад за дейността на КПКОНПИ за 2018 г. беше представен от г-н Пламен Георгиев, който отбеляза, че докладът е структуриран по направления, по които комисията има правомощия да работи.
  - По направление „Превенция на корупцията“ през 2018 г. са съгласувани общо 62 законопроекта, като са направени 100 бележки и 127 предложения относно наличието на корупционен риск. Постъпили са отговори в изпълнение на задължението по чл. 32, ал .2 от ЗПКОНПИ, въз основа на които са приети 57 предложения от влезлите в сила 15 законопроекта. През отчетната година е продължило извършването на преглед и анализ на антикорупционните политики и мерки, съдържащи се в секторните антикорупционни планове на институциите. Анализирани са антикорупционните планове на 40 структури – първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет. Работено е по изготвянето на Методология за оценка на корупционния риск, която да доразвие реда и начина за оценка на корупционния риск и да разпише механизма за наблюдение. С оглед осъществяване функциите си по превенция на корупцията, Комисията през отчетния период е предприела конкретни инициативи за подпомагане процеса на включване на антикорупционното обучение и възпитание на всички образователни нива.
  По направление „Публичен регистър“ - г-н Георгиев изтъкна, че за много кратки срокове електронната система на деклариране е била надградена и оптимизирана, за да може да се обработва, проверява и публикува цялата информация, свързана с декларирането. За тази цел са проведени работни срещи за споделяне на опит и подкрепа с водещи експерти от Европейската комисия и други антикорупционни експерти с необходимата експертиза в антикорупционната сфера. По системата на деклариране, въпреки значителното разширяване на кръга лица, заемащи висши публични длъжности, задължени да подават декларации, Комисията е извършила в законоустановения срок публикуването на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1. и по т. 4 от ЗПКОНПИ, подадени до 8 юни 2018 г. Публикувани са също така встъпителните и финални декларации, подадени в периода от 1 януари до 31 юли 2018 г. от лица, заемащи висши публични длъжности. През 2018 г. са извършени публикации в две части, съобразно действащите към периода на деклариране разпоредби:
  Декларации Част I: Имущество и Част II: Интереси, подадени по реда и условията на ЗПКОНПИ и декларации, подадени по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (отм.). Публикацията съдържа:
  - 2 866 ежегодни декларации Част I: Имущество на лицата по чл. 6, ал. 1 от закона;
  - 3 568 встъпителните декларации Част I: Имущество и Част II: Интереси;
  - 102 финални декларации.
  Общо 148 лица не са подали или са подали извън законоустановения срок съответните декларации, от които 25 лица по реда на отменения закон.
  По механизма на проверка, служителите на комисиятаса са извършили проверка на 9 066 лица, попадащи в обхвата на закона, като 5 116 лица са подали ежегодни декларации, 3 568 задължени лица са подали встъпителни декларации и 392 задължени лица са подали финални декларации. Г-н Георгиев посочи, че на този етап е постигната основната цел на системата на деклариране и механизма на проверката като е осигурена прозрачност. Дадена е възможност на българските граждани и институции да се информират за имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности.
  По направление „Установяване конфликт на интереси“ през 2018 г. са образувани 119 производства за извършване на проверка за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси, като през този период Комисията е продължила работата и по производства, образувани пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по отменения ЗПУКИ. Общо през 2018 г. КПКОНПИ е постановила 140 решения по същество и за прекратяване и е наложила глоби и санкции по наказателни постановления в размер на 105 260,40 лв.
  По направление „Противодействие на корупцията“ през 2018 г. в комисията са постъпили от органите на Прокуратурата общо 343 прокурорски проверки по смисъла на Закона за съдебната власт, по които са извършени или се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия. Работата по 224 проверки е приключила и резултатите са докладвани на органите на Прокуратурата. За същия период в дирекцията са постъпили по компетентност 701 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица. От тях, 539 проверки са приключили, изготвени са доклади и комисията е взела решение. По останалите 162 проверки се провеждат оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, изискват се документи, снемат се сведения от лица и се извършва насрещна проверка по документи. През 2018 г. са сключени общо 16 бр. споразумения за създаване на съвместни екипи между КПКОНПИ и Прокуратурата на Р България, по отношение на 37 проверявани лица. Общо през 2018 г. (по реда на трите закона ЗОПДИППД-отм., ЗОПДНПИ-отм. и по ЗПКОНПИ) в съдилищата на страната са внесени 198 искания за налагане на обезпечителни мерки в размер на 316 668 042,69 лв. Общо до края на 2018 г. по реда на трите действащи закона в съдилищата на страната са предявени и са образувани 161 гр.дела, с размер на исковите претенции 348 981 679,94 лв.
  Г-н Георгиев обърна внимание и на факта, че през 2018 г. отнетите в полза на държавата от КПКОНПИ имоти и автомобили формират 90% от общите приходи от реализация на имущество от Националната агенция по приходите. Отчетен е повишен дял на продадени имоти, отнети от комисията, като през 2015 г. те са били 31% от продажбите, през 2016 г. - 40% от продажбите, а през 2017 г. са достигнали 55%. Данните показват, че реализираните през 2018 г. недвижими имоти, отнети от КПКОНПИ, са на стойност 6 603 000 лв. Той посочи, че със ЗПКОНПИ на Комисията е възложено управлението на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки. С приетите наскоро промени в Наказателно процесуалния кодекс на комисията е възложено и управлението на обезпеченото от Прокуратурата имущество. От практиката до сега се знае, че хората се интересуват от това какво се случва с имуществото на проверяваните лица, които често са и подсъдими. Направено е проучване в това направление, касаещо добрите чужди практики и модели и трябва в кратки срокове да се създаде оптимален модел за нашата страна. Г-н Георгиев изтъкна, че вече има работещ Регистър на обезпеченото имущество, в който е попълнена цялата информация за него. Приети са вътрешноведомствените актове, регламентиращи обмена на документи и информация между дирекциите на специализираната администрация относно обезпечените имуществени обекти. Относно сътрудничеството и взаимодействието с други ведомства и организации, както и с постигнатото по линия на международното сътрудничество, г-н Георгиев отбеляза, че не само са запазени, но са развити и разширени добрите контакти и взаимодействието с всички партньори на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и на останалите структури, влезли в нея.
  В заключение г-н Георгиев отбеляза, че с приемането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е извършена всеобхватна реформа на законодателната уредба за превенция на корупцията, публичност на имущество на лица, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на интереси, отнемане на незаконно придобитото имущество и противодействие на корупцията.
  В обсъждането на доклада взеха участие народните представители: Борис Ячев, Слави Нецов, Спас Гърневски, Иван Вълков и Симеон Найденов. Поставени бяха различни въпроси относно постигнатите резултати от извършената през 2018 г. дейност на Комисията.
  След проведената дискусия, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество през 2018 г., № 920-00-4, внесен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на 06.03.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  БОРИС ЯЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума