Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
02/11/2017 първо гласуване

  Доклад
  вх.№753-22-8 от 07.11.2017 г.
  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. с вх. №702-01-38, внесен на 30.10.2017 г. от Министерски съвет
  Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое редовно заседание, проведено на
  02.11.2017 г. разгледа на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. с вх. №702-01-38, внесен на 30.10.2017 г. от Министерски съвет. На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите – г-н Владимир Петров, директор на дирекция „Държавни разходи“; от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - г-н Николай Николов – временно изпълняващ длъжността председател и г-жа Диана Кунзова – директор на дирекция „Финансово-счетоводна дейност и административно обслужване“; от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество - г-н Пламен Георгиев – председател и г-н Трифон Трифонов - главен секретар на комисията. Законопроектът беше представен накратко от г-н Владимир Петров. Той изтъкна, че един от основните приоритети на Министерство на правосъдието е извършването на законодателни промени, които да създадат условия за ограничаване на корупцията на всички нива на държавното управление. Г-н Петров акцентира върху заложените бюджетни средства на действащите в момента антикорупционни звена, като направи уточнение, че с приемането на новия антикорупционен закон всички те ще се влеят в единен орган, който би следвавало да функционира безпроблемно с така разписаните параметри. Уточнено бе също, че няма съществена промяна по отношение размера на бюджетите на двете основни комисии КОНПИ и КПУКИ.
  В хода на разискванията беше изслушан г-н Николай Николов от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, който изрази известни резерви към представения бюджет в частта за издръжката на комисията, като се обоснова с нарастването на минималната работна заплата, което респективно генерира всички разходи нагоре.
  Г-н Пламен Георгиев от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество оцени предвидения бюджет от 6 млн. 226 хил. лева като крайно недостатъчен за работата на ръководената от него комисия. Той отбеляза, че с него ще се финансират основните дейности, но обемът на работа е нараснал значително и се налага назначаване на млади хора без опит, с ниски заплати, поради недостиг на средства. По този начин се рискува да се загубят дела за стотици милиони левове, а от друга страна ресурсната обезпеченост с кадри сериозно би повишила качеството и ефективността на работата на комисията.
  По законопроекта взеха отношение народните представители Борис Ячев, Слави Нецов, Кристина Сидорова, Симеон Симеонов, Спас Гърневски, Симеон Найденов и Милко Недялков.
  След проведената дискусия, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика: с 6 гласа - „против“; 0 гласа - „въздържал се“ и 4 гласа - „за“ не подкрепи на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. с вх. №702-01-38, внесен на 30.10.2017 г. от Министерски съвет


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  БОРИС ЯЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума