Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
24/04/2018

  Изслушване на кандидатите за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  Доклад, вх.№ 853-22-7/24.04.2018 г.
  На открито заседание, проведено на 24 април 2018 г. и излъчено в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика проведе изслушване на предложените кандидати за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ по реда на раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на КПКОНПИ, приети с Решение на Народното събрание от 21 март 2018 г., наричани по-нататък „Процедурни правила”.
  На заседанието присъстваха представители на неправителствени организации и медии.
  Председателят на комисията Борис Ячев обяви, че са постъпили четири предложения от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество г-н Пламен Георгиев за заместник-председател и трима членове на КПКОНПИ: кандидатурите на Антон Томов Славчев, Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова, Пламен Любенов Йоцов, Силвия Русанова Къдрева. Предложенията за кандидатите заедно с всички документи са публикувани на специализирания сайт на страницата на Народното събрание и са публично оповестени.
  Съгласно Раздел III от Процедурните правила на кандидатите е извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. И за четиримата кандидати не са открити документи, установяващи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия.
  Към предложенията на явилите се кандидати са представени всички изискуеми съгласно раздел I, т. 2 и т.3 от Процедурните правила документи - писмени мотиви, автобиографии, дипломи за висше образование, декларации и документи, удостоверяващи изискванията по чл.8, ал. 3 и 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, писмени концепции за стратегическо управление, ако бъдат избрани, Декларации за несъвместимост по образец – Приложение №3 и Декларации за имущество и интереси по образец, утвърден от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение №4 от Процедурните правила, като кандидатите отговарят на всички изисквания за заемане на длъжността.
  Изслушването се проведе по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за заместник-председател и трима членове на КПКОНПИ.
  Кандидатурите на Антон Томов Славчев, Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова, Пламен Любенов Йоцов, Силвия Русанова Къдрева за заместник-председател и трима членове на КПКОНПИ бяха представени от председателя на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев.
  Пламен Георгиев обърна внимание на професионалните и нравствени качества, които кандидатите притежават, като изтъкна, че именно те ги правят достойни и подходящи за заемане на съответните позиции в КПКОНПИ.
  След представянето на кандидатурите първо думата бе дадена на г-н Антон Славчев, за да изложи своята концепция за работа, ако бъде избран за заместник-председател. Г-н Славчев изтъкна, че в борбата срещу корупцията като основно предизвикателство в бъдещата работа на Комисията се очертават следните насоки – разкриването на корупционните престъпления; установяване на незаконно придобито имущество и действия по неговото отнемане; приемане и проверка на декларации за имущество и интереси и извършване на последващ анализ на същите; установяване на конфликт на интереси и предприемане на мерки по санкциониране на лицата, допуснали възникването на конфликт на интереси; изготвяне на анализи за предприемане на мерки в борбата с корупцията. Също така той отбеляза, че служителите следва да имат възможност да надграждат притежаваните от тях професионални качества, за да отговорят на съвременните предизвикателства на борбата с корупцията. По отношение на организацията и управлението на Комисията следва да се наблегне на планирането на дейностите, което ще е от съществено значение за постигане на планираните резултати. Друг важен и съществен момент в работата на органите на Комисията е в рамките на всяка една структура и звено да има изградени лидери. При функционалното взаимодействие в структурите на Комисията трябва да се съблюдава принципа на единоначалието. От особено значение за постигане на ефективни резултати е доброто взаимодействие с всички държавни органи, в това число и организации, осъществяващи дейности по наблюдение на корупционните процеси.
  След него своята концепция за работа в Комисията представи г-жа Антоанета Георгиева-Цонкова. В своето изложение тя посочи, че приемствеността между КОНПИ и КПКОНПИ ще позволи да се съхранят и увеличат достиженията в досегашната работа на този държавен орган. Новият закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество дава добра нормативна основа и предоставя достатъчно мощни средства за изпълнение на поставените две основни задачи с крайна цел възстановяване на предвидимостта и справедливостта в обществените отношения и на накърнения правов ред. Също отбеляза, че екипната работа, обменяне на идеи и аргументи, основани на житейския и професионален опит, ще спомогнат за намирането на оптимални, законосъобразни решения, които ще доведат до изпълнение на отговорните задачи, стоящи пред КПКОНПИ.
  Г-н Пламен Йоцов също представи своята визия за работа в КПКОНПИ. Той изтъкна, че една от най-важните страни в работата на Комисията следва да бъде оптимизиране дейността по превенция на корупцията. Изключително важно според него е да се подготвят и подпишат основни споразумения за електронен обмен на данни между различните служби и институции. Той посочи, че количественото нарастване на броя на проверките и производствата, както и увеличения размер на отнетото имущество са показатели, които ще дават положителна оценка за работата на КПКОНПИ.
  Г-жа Силвия Къдрева изложи своите виждания за дейността на новия антикорупционен орган. Тя обърна внимание върху дейността на публичния регистър и предстоящите промени в деклариране на имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности. Г-жа Къдрева изтъкна, че чрез Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се постига обвързаност на проверката на имуществените декларации при установено несъответствие в размер на 20 000 лв., с проверката по отнемане на незаконно придобитото имущество. Анализът на декларациите за имущество и интереси за лицата от обхвата, който Комисията на основание на закона следва да извършва, има ефективно възпиращо действие върху незаконното обогатяване.
  След представяне на концепциите към кандидатите бяха поставени редица въпроси от страна на членовете на комисията, включително и такива, предварително постъпили в КБККИПЕ от Български институт за правни инициативи. В дискусията взеха участие следните народни представители: Борис Ячев, Иван Вълков, Спас Гърневски, Кристина Сидорова, Милко Недялков и Слави Нецов. Кандидатите дадоха задълбочени и изчерпателни отговори на поставените въпроси като по този начин доразвиха вижданията си за работата на новия орган и защитиха професионалните си качества и намерения. Един от основните въпроси, които бяха засегнати, беше свързан с това дали Комисията ще успее в срок да изготви образците на декларации за имущество и интереси. Кандидатът г-жа Къдрева отговори, че вече е сформиран екип, който работи над изработването им и в най-кратък срок след конституиране на Комисията, декларациите ще бъдат предоставени за попълване, за да бъде спазен законоустановения срок за подаване. За първи път в декларациите за имущество и интереси ще бъдат дадени и указания за попълване.
  След приключване на изслушването, председателят на комисията Борис Ячев заяви, че ще бъде внесен доклад от изслушването, към който ще се приложи списък на кандидатите, участвали в изслушването, подредени по азбучен ред на собствените им имена за заместник-председател и трима членове на КПКОНПИ и Проект на решение за избор на всеки кандидат, участвал в изслушването за заместник-председател и трима членове на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА:

  БОРИС ЯЧЕВ
  Приложение 1


  Списък на кандидатите за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  1. Антон Томов Славчев
  2. Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова
  3. Пламен Любенов Йоцов
  4. Силвия Русанова Къдрева  Приложение 2


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  Проект!  РЕШЕНИЕ

  за избиране на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество  РЕШИ:


  Избира Антон Томов Славчев за заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  Проект!


  РЕШЕНИЕ

  за избиране на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  РЕШИ:


  Избира Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова за член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  Проект!


  РЕШЕНИЕ

  за избиране на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество  РЕШИ:


  Избира Пламен Любенов Йоцов за член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  Проект!


  РЕШЕНИЕ

  за избиране на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  РЕШИ:


  Избира Силвия Русанова Къдрева за член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  Форма за търсене
  Ключова дума