Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
13/12/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от Данаил Кирилов на 10.12.2018 г.
  Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое редовно заседание, проведено на
  13.12.2018 г. разгледа на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от Данаил Кирилов на 10.12.2018 г.. На заседанието присъстваха: г-н Данаил Кирилов – народен представител и вносител на законопроекта, г-н Пламен Георгиев – председател на КПКОНПИ и г-жа Антоанета Цонкова – член на КПКОНПИ.
  Законопроектът беше представен от вносителя - народния представител Данаил Кирилов. Той изтъкна, че близо една година след влизането в сила на ЗПКОНПИ възникна необходимостта от преодоляване на препятствия, за да бъде обезпечена ефективната работа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Един от основните мотиви на законопроекта е свързан с положителната оценка в докладите на Европейската комисия след 2012 г. по Механизма за сътрудничество и проверка за напредъка на България по отношение на законодателната регламентация на гражданската конфискация. ЗПКОНПИ напълно съответства на необходимостта от създаване на по-ефективен механизъм за противодействие на организираната престъпност, като се създава и възможност постигнатите резултати и утвърдените добри практики в областта на гражданската конфискация да бъдат запазени и развити. При изготвянето на законопроекта в взет предвид фактът, че отнемането на придобитото имущество от незаконен източник по гражданскоправен ред представлява превенция, има възпираща роля за членовете на демократичното общество и по този начин ще се възстанови справедливостта.
  Предлаганите изменения, касаещи производството по гражданска конфискация, имат за цел да доразпишат някои основни моменти в закона, като по този начин създадат необходимата връзка между функциите по превенция на корупцията, проверка на имуществените декларации, установяването на конфликт на интереси и отнемането на незаконно придобито имущество. Г-н Кирилов подчерта, че волята на законодателя, изразена в ЗПКОНПИ, е наказателният и гражданският процес да се развиват независимо един от друг, като съществуването на надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата не е предпоставено от абсолютна процесуална предпоставка – прекратяване на наказателното производство.
  Уточнено също така беше, че предвиденият в закона срок за извършване на проверката по силата на чл. 112 (1) е препоръчителен (инструктивен), уреден от законодателя като средство с дисциплинираща цел, и неспазването му не опорочава съответното действие, а е основание за дисциплинарна отговорност и/или за търсене на обезщетение за вреди по специалните разпоредби на ЗОДОВ. Тези срокове целят ненакърняване на гражданските права на проверяваните лица извън необходимото и разумното, преди да бъде пристъпено към предявяване на исковете пред съда.
  Със законопроекта още се предлага недовършените проверки и производства пред съда по ЗОПДНПИ (отм.) да се приключат по ЗПКОНПИ, като изрично е предвидена възможността (относно надлежното упражняване на правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество и характера на сроковете) да влязат в сила от 23.01.2018 г., като по този начин законодателят в пълна степен ще защити държавния интерес и ще обезпечи доказаната ефективност на гражданската конфискация.
  В хода на разискванията беше изслушан и г-н Пламен Георгиев, който изрази подкрепа за така представените предложения за изменение в ЗПКОНПИ.
  По законопроекта взеха отношение народните представители Борис Ячев, Спас Гърневски, Симеон Найденов и Милко Недялков.
  След проведената дискусия, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика: с 6 гласа - „за“; 2 гласа - „въздържал се“ и 1 глас - „против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-87, внесен от г-н Данаил Кирилов на 10.12.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  БОРИС ЯЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума