Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
КЕВКЕФ прие годишен доклад относно постигнатия напредък по еврофондовете
30/03/2018
На свое редовно заседание, провело се на 28.03.2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) прие Годишен доклад относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство за програмен период 2014-2020 г. (по данни към 31 декември 2017 г.)
В заседанието взеха участие представители на всички Управляващи органи, както и представители на одитните и сертифициращите органи, Сметната палата и дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерски съвет.
Членовете на КЕВКЕФ бяха запознати с напредъка по програмите, предизвикателствата, с които следва да се справят Управляващите органи и предвидените дейности за 2018 година.
Към 31 декември 2017 г. са договорени 48% от средствата на програмите съфинансирани от Европейския съюз, те възлизат на 10 737 931 043,41 лв., а реално изплатените средства са 17% на стойност 3 797 157 914,39 лв. Получените траншове от Европейската комисия са в размер от 3 063 201 148, 79 лв. С най-висок процент на договорени средства е Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. - 100 % договореност на средства, а с най-нисък Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. – 8 %.
За сравнение договорените средства към 30.06.2017 г. са били 37,95 %, a реално изплатените средства 10,69%.

Годишният доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове е достъпен на посочения линк: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2595/documents