Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
КЕВКЕФ изслуша МТСП относно напредъка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и разгледа Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
02/11/2018
На свое редовно заседание Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изслуша заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова за текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ (ОПРЧР). Комисията обсъди и подкрепи Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Заместник-министърът на труда и социалната политика - Зорница Русинова, информира народните представители за текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ (ОПРЧР). Тя подчерта, че благодарение на Оперативната програма на много млади хора е даден шанс да започнат работа, а така и да се намали младежката безработица в страната. Заместник-министър Русинова сподели и за успеха на програмата „Старт в кариерата“, която е позволила на много млади хора след дипломирането си да натрупат стаж в държавната администрация, а впоследствие и да останат на работа в нея. Към момента договорените по ОПРЧР средства достигат над 90 %, а разплатените са 36 % от общия ресурс от 1,958 млрд. лв.
Във втора точка от заседанието бе обсъден и подкрепен Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Заместник-министърът на финансите г-жа Росица Велкова обясни, пред народните представители, че с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. са разчетени приходи, разходи и съответното съфинансиране от държавния бюджет по други сметки за средства от Европейския съюз и средства по международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз. Разчетите са изготвени на база предложенията на първостепенните разпоредители с бюджети за очакваните приходи и разходи, включително и за съфинансирането им, по различните международни програми, проекти и договори, като например: Европейски фонд „Вътрешна сигурност“, Европейски фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (в Многогодишната финансова рамка на ЕС в областта вътрешни работи за програмен период 2014-2020 г. европейските фондове „Убежище, миграция и интеграция“, „Вътрешна сигурност“ са два финансови инструмента в област Полиция и област Външни граници и визи.), различните програми в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси, Програма за Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия, Програма „Фискалис 2020“, Програма „Митници 2020“, Програма „Национална франкофонска инициатива (2019-2021)“, Програма „Хоризонт 2020“, Програма за „Европейски потребителски център България“, Програма „Еразъм+“, Програма за ЕДЕН, различните програми в областта на земеделието и селските райони; различните програми в областта на защитата на националната сигурност, различните програми за трансгранично и междурегионално сътрудничество, различните проекти по Механизма за свързване на Европа и др. За 2019 г. планираните приходи по тях възлизат на 279,2 млн. лв., а разходите – на 412,5 млн. лв.
В последвалата дискусия г-н Вигенин - председател на КЕВКЕФ, изрази своето впечатление, че увеличените разходи, въпреки положените усилия, в сферата на образованието са недостатъчни и в бюджета би следвало да има по-ясно изразени приоритети в тази посока. На второ място той посочи, че разходите предвидени за социалната сфера, като процент от БВП, са доста по-ниски от средноевропейските и в абсолютна стойност те се увеличават, но като процент от БВП прогнозно те се намаляват за предвидения период до 2021 г. В тази връзка г-н Вигенин поиска да бъде обяснено, защо размерът на някои социални плащания не е обвързан с ръста на инфлацията.