Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изслуша представители на Сметната палата и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по повод извършените одити през 2018 г. по програмите, съ-финансирани със средствата от Европейския съюз
23/01/2019
На закрито заседание като първа точка от дневния ред Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изслуша ръководството на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) към Министерство на вътрешните работи относно актуалното състояние и предизвикателствата, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Комисията също така изслуша представители на Сметната палата и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по повод извършените одити през 2018 г. по програмите, съ-финансирани със средствата от Европейския съюз и държавите от Европейското икономическо пространство в Република България за програмен период 2014 – 2020 г. Председателят на Сметната палата на Република България г-н Цветан Цветков представи информация във връзка с дейността на ведомството. Г-н Цветков акцентира върху ефикасността и ефективността като ключови критерии при извършването на одити и допълни, че през изминалата 2018 година фокусът в одитната дейност на Сметната палата е бил поставен върху ефективността на управлението и контрола на оперативни програми, при които съществува риск за усвояване на средства и ефективността на дейностите по мониторинг и оценка на оперативни програми, при които има риск за постигане на междинните цели за изпълнение. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” г-жа Людмила Рангелова представи информация за извършените одитни ангажименти от Агенцията през 2018 г. Тя информира народните представители за високите резултати, постигнати от Агенцията годината, в рамките на която са били представени на Европейската комисия общо 12 бр. контролни доклади и годишни становища за счетоводната 2016-2017 г. по програми, финансирани със средства от Европейския съюз. Тя допълни, че в резултат на добрата комуникация между Управляващите органи, Сертифициращите органи и Одитния орган докладите по всички програми са приети от Европейската комисия без искане за допълнителна информация. В рамките на провелата се дискусия народните представители поздравиха двете ведомства за постигнатите резултати и зададоха въпроси, свързани с взаимодействието между контролните органи в България, облекчаване на административната тежест и последващия контрол.
Заместник-министърът на икономиката г-жа Лилия Иванова представи пред Комисията Законопроект за защита на търговската тайна, чиято цел е привеждането на действащата правна закрила на търговските тайни в съответствие с изискванията на европейското законодателство и подобряване ефективността на юридическата защита на търговските тайни от незаконно придобиване, използване и разкриване. Комисията единодушно подкрепи законопроекта.
В края на заседанието председателят на Комисията г-н Кристиан Вигенин информира народните представители за срещата на Председателския КОСАК в Букурещ, провела се на 20 – 21 януари. Събитието отбеляза началото на Парламентарното измерени на първото румънско председателство на Съвета на Европейския съюз.