Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове подкрепи изменения в Закона за железопътния транспорт
06/02/2019
На редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) беше разгледан и гласуван законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, представен от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Велик Занчев. Членовете на Комисията единодушно одобриха промените, въведени чрез законопроекта, които предвиждат хармонизация на българското законодателство с това на Европейския съюз по отношение на дейности свързани с железопътния транспорт. С въвеждането на промените се очаква разширяването на обхвата на Единното европейско железопътно пространство, осигуряването на равен достъп до железопътна инфраструктура и подобряване на достъпа до пазара на железопътни услуги. В последвалата дискусия бяха повдигнати въпроси свързани с рисковете за българския оператор от въвеждането на промените и увеличаването на административния апарат. Председателят на Комисията г-н Кристиан Вигенин попита дали чрез законопроекта не се внасят промени в Закона извън тези заложени в европейското законодателство. От Министерството увериха, че не се предвижда увеличаване на администрацията, и че съгласно европейското и националното законодателство съществуват механизми, с които държавата да защити правата и интересите си. От ведомството допълниха, че с промените в закона са внесени препоръки, дадени от Министерски съвет, свързани с оптимизация на административнонаказателната дейност и процедурата по издаване на лицензи.
Във втората част от заседанието депутатите от Комисията разгледаха и приеха два доклада с препоръки за повишаване на ефективността на работата на КЕВКЕФ - Доклад относно засилване на ролята на Народното събрание по въпросите от европейския дневен ред и Доклад относно повишаване на ефективността на парламентарния контрол над усвояването на средствата от Европейския съюз. Въз основа на двата доклада, резултат от няколкомесечен анализ на текущата дейност и на добри практики от страни-членки на ЕС, ще бъдат предприети редица мерки като например за подобряване на организацията на работа, промени във Вътрешните правила на КЕВКЕФ, по-ясно регламентиране на взаимодействието с органи на изпълнителната власт и др. Депутатите решиха идеите за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да не бъдат включвани в двата доклада, а да бъдат обсъдени на последващ етап с ръководствата на парламентарните групи.