Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
КЕВКЕФ изслуша заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със състоянието и напредъка по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програмите за териториално сътрудничество за програмен период 2014-2020 г.
05/06/2019
В началото на заседанието депутатите от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) подкрепиха Законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, който беше представен от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Целта на законопроекта е осигуряването на основа за сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие в областта на регионалната политика и обезпечаването на подкрепа в процеса на програмиране на новата оперативна програма за регионално развитие за следващия програмен период с цел използване на опита и експертизата на банката в страните от Европейския съюз и намиране на добри работещи решения, които да бъдат прилагани занапред.
В рамките на провелата се дискусия председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин изрази резервите си относно целта на разглежданото споразумение и допълни, че е нужно Централната администрация да има по-голямо самочувствие що се отнася до такъв тип дейности, което разбира се да се основава на натрупания през годините опит.
В последвалата част от заседанието участие взеха и народни представители от Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление (КРРБМС). Депутатите от КЕВКЕФ, съвместно с колеги от КРРБМС изслушаха заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова относно състоянието и напредъка по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програмите за териториално сътрудничество за програмен период 2014-2020 г.
Заместник-министър Николова представи Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. като най-мащабната програма за обновяване на българските региони и оцени изпълнението ѝ като почти отлично. В допълнение, г-жа Николова обобщи пред народните представители данни от основните проекти финансирани по линия на ОПРР 2014-2020 г.
В последвалата дискусия членовете на КЕВКЕФ зададоха въпроси свързани с дефиниране на рисковете, справяне с трудностите пред изпълнението на оперативната програма и подготовката за планирането на бъдещия програмен период. Председателят Вигенин повдигна въпроса за качеството на контрола над изпълнението на проектите, финансирани по линия на оперативната програма и по-точно за възможностите на ведомството да контролира проектите по време на изпълнението им, а не само на финала. В отговор г-жа Николова увери, че подобни проверки са заложени във вътрешните процедури и се извършват по количествени и качествени критерии на място както на финален, така и на междинен етап.
В заключителната част на заседанието заместник-министърът информира депутатите за успешното изпълнение на 12-те програми за трансгранично сътрудничество и отчете, че общият брой на финансираните проекти финансирани по линия на Програмите за териториално сътрудничество е 500 като фокусът е сложен върху трансграничните програми, допринасящи в най-голяма степен за подкрепата на пограничните региони