Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията изслуша Министерство на образованието и науката във връзка с напредъка по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.
12/06/2019
Редовното заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове започна с изслушване на г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, и г-н Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, които представиха напредъка на Министерство на образованието и науката по оперативната програма. На изслушването бяха поканени и народните представители от Комисията по образованието и науката.
Г-жа Ангелиева представи на депутатите реализирания напредък по оперативната програма към 31 май 2019 г. като допълни, че въпреки трудния ѝ старт, към момента оперативната програма се изпълнява успешно. Общият бюджет на програмата е приблизително 1.3 млрд. лв., а договорените средства са в размер на 72% от общия бюджет. Акцент в изложението на заместник-министъра бяха четирите нови процедури, планирани в рамките на 2019 г., които ще бъдат насочени към подобряване на връзката между пазара на труда и образователната система.
В рамките на провелата се дискусия депутатите от КЕВКЕФ зададоха въпроси относно трудностите, пред които е изправена оперативната програма; връзката с други програми и потенциалните рискове за бенефициентите, породени от забавянето на усвояване на средства и прехвърлянето на средства от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ към Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.
Г-жа Ангелиева отговори, че са констатирани проблеми с междинните цели, особено в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, което е породило и прехвърлянето на средства между осите. Тя допълни, че проблемите са породени от заложените на етап програмиране средства за изпълнението на индикаторите и обясни, че индикаторите трябва да бъдат изпълнени, задължително, но средствата са недостатъчни.
В последвалата част от заседанието народните представители обсъдиха и дадоха своите предложения по структурата на Годишния доклад на КЕВКЕФ относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство. Също така, бе обсъден и първият Проект за изменение и допълнение на Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
В заключителната част на заседанието депутатите коментираха предстоящото участие на 61-то пленарно заседание на КОСАК, което ще бъде проведено от 23-ти до 25-ти юни в Букурещ.