Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изслуша посланика на Румъния Йон Гъля във връзка с резултатите от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз
19/06/2019
Редовното заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове започна с изслушването на Н.Пр. г-н Йон Гъля, извънреден и пълномощен посланик на Румъния в България, който представи резултатите от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз. Г-н Гъля изрази надеждата си, че Председателството е успяло да изпълни поставените цели въпреки усложнената обстановка, в рамките на която се е провело. В заключение посланикът подчерта, че успехът на едно председателство трябва да бъде измерван не от хората, които са го провели, а от целия Европейски съюз. В рамките на дискусията депутатите обсъдиха с посланика темите за миграцията, Западните балкани, Черно море и Многогодишната финансова рамка.
Като следваща точка от заседанието депутатите разгледаха и гласуваха Законопроект за марките и географските означения, който бе представен от г-жа Лилия Иванова заместник-министър на икономиката. Целта му е привеждане на действащата в страната правна закрила на марките и географските означения в съответствие с изискванията на европейското законодателство и увеличаване на правната сигурност. Депутатите подкрепиха законопроекта единодушно.
Заседанието продължи с изслушването г-жа Лилия Иванова заместник-министър на икономиката, г-жа Смилена Костова, и.д. главен директор на Главна дирекция ,,Европейски фондове за конкурентоспособност” и г-жа Илияна Илиева, заместник-главен директор в същата дирекция, които докладваха за напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. (ОПИМСП). В рамките на изслушването бяха поканени народните представители от Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заместник-министърът на икономиката г-жа Лилия Иванова оцени високо напредъка по оперативната програма и докладва, че договорените средства по ОПИК са 75%, а реално изплатените са малко над 40%. Като пример за доброто изпълнение заместник-министърът даде високия интерес към Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, за която са отчетени почти 2000 проектни предложения в рамките на двата периода за кандидатстване. В провелата се дискусия народните представители от КЕВКЕФ повдигнаха въпроси свързани с изграждането на газовата връзка Гърция-България и приоритетите и стратегическите цели за новия програмен период. Фокус в дискусията бе сложен върху процедурата за създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ). Във връзка с центровете депутатите повдигнаха въпроси за начина на функциониране и дейността на центровете с оглед на заложения бюджет и за разликата между тях и вече създадените към БАН научни центрове по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Представителите на министерството признаха, че това е една наистина амбициозна процедура, която е без прецедент в България и допълниха, че на ниво заинтересовани страни има високо осъзнаване за важността на центровете. Що се отнася до начина им на работя бе обяснено, че водеща ще бъде синергията между наука и бизнес, в която науката да разбере потребностите на бизнеса, така че да работят и произвеждат добавена стойност.
В заключителната част от заседанието председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин представи на колегите си от комисията информация свързана с предстоящото участие на делегация от КЕВКЕФ в Пленарното заседание на Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на парламентите на държавите-членки на Европейския съюз (КОСАК), Букурещ, Румъния, в периода 23-25 юни 2019г.