Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
10/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-33, внесен от Министерски съвет на 25.06.2019 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 953-18-13/11.07.2019 г.


  Относно: Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-33, внесен от Министерски съвет на 25.06.2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, разгледа законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-33, внесен от Министерски съвет на 25.06.2019 г. Законопроектът беше представен от г-н Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На заседанието присъства и г-н Илия Йорданов - държавен експерт дирекция „Правна“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  Вносителите посочват, че с проекта на Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт се предлагат изменения в Закона за железопътния транспорт, Закона за гражданското въздухоплаване и Кодекса на търговското корабоплаване с оглед предприемане на мерки, необходими според Европейската комисия, за да се гарантира независимостта на органа за разследване на железопътни произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата и за изпълнение на задълженията на Република България по чл. 21, параграф 1 и 2 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (OB, L 264, от 30.4.2014, стр.44).

  Законопроектът си поставя за цел да се предотврати рискът Република България да бъде осъдена по Дело C-33/19, Европейската комисия срещу България, като бъдат изпълнени задълженията за въвеждане в българското законодателство на изискванията, посочени в разпоредбата на чл. 21 параграф 1 и 2 от Директива 2004/49/ЕО и се гарантира независимостта и финансовата обезпеченост на специализираното звено за разследване, както и въвеждането на принципа на споделените услуги. Дело C-33/19, Европейската комисия срещу Република България пред Съда на Европейския съюз е образувано по повод предявена искова молба, подадена в съответствие с чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В молбата си Комисията иска от Съда на Европейския съюз да постанови, че Република България не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 21, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО, като не е успяла да гарантира независимостта на специализираното звено за разследване от управителя на инфраструктурата, Република България не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 21, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО; като не е успяла да гарантира достатъчно ресурси за разследващия орган, за да изпълнява функциите си независимо, Република България не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 21, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО.

  В последвалата дискусия г-н Иван Иванов – член на КЕВКЕФ поиска информация за причините, наложили забавянето на предвидените промени, така че да се стигне до наказателна процедура и дали инцидент, като този в с. Хитрино през 2016 година би бил избегнат, ако тогава работеше инспекцията, предвидена в законопроекта. Г-н Занчев отговори, че създаденото независимо звено към Министерския съвет функционира и в момента, то има пълна свобода по разследването на случаи по инциденти в инфраструктурата, железопътния, водния и въздушния транспорт и случаят в с. Хитрино не прави изключение. Г-н Драгомир Стойнев – председател на КЕВКЕФ попита, дали поредните законодателни промени гарантират, че ще се отговори на изискванията на Директивата, тъй като въпросът датира от 2013 година и досегашните промени не са удовлетворили Европейската комисия. Заместник-министърът увери, че промените ще бъдат окончателни и ще изпълнят изискванията.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за” и 1 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-33, внесен от Министерски съвет на 25.06.2019 г.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума