Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
17/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 953-18-15/19.07.2019 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г. Законопроектът представи г-жа Евгения Харитонова - член на Комисията за енергийно и водно регулиране. На заседанието присъства и г-жа Радостина Методиева - главен експерт в дирекция „Правна“ в същата комисия.

  На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение, подписано на 30 януари 2019 г.

  В мотивите по законопроекта се посочва, че с Решение по Протокол № 4 от заседанието на Министерския съвет проведено на 23 януари 2019 г., е одобрен проект на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране е упълномощен да проведе преговорите и да подпише споразумението при условие за последваща ратификация от Народното събрание на Република България.

  Вносителите посочват, че целта на Споразумението е създаването и осъществяването на услуги за техническо сътрудничество и изпълнение на проекти от Европейската банка за възстановяване и развитие, в качеството ѝ на организация, притежаваща особен опит и експертни знания в развитието на енергийната политика и регулирането на енергийния сектор.

  Чрез Споразумението следва да бъдат разработени проекти на наредба, методики, инструкции и правила, свързани с мониторинга на пазара, както и вътрешни правила за разследващия експерт на Комисията за енергийно и водно регулиране. Също така се предвижда разработването на проекти на правила за водене на единна регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори, методика за оценка стойността на капиталовите и оперативни разходи на електроразпределителните предприятия, методика за обвързване на регулираните приходи на електроразпределителни предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите. Очаква се развитие на капацитета на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с изпълнение на правомощията ѝ по прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, свързани с провеждане на проверки, изземване на електронни доказателства и снемане на устни обяснения и налагане на наказания, уреждане на спорове и начини за обжалване от страна на дружествата и др.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно (със 7 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума