Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15.10.2019 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 953-18-26/20.11.2019 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15.10.2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 20.11.2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), внесен от Министерски съвет. Законопроектът представиха г-н Станимир Пеев, председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и г-жа Койна Харбова началник сектор „Правно-нормативно обслужване“ в същата агенция.

  Предложеният законопроект, въвежда в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1581 на Европейската комисия от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите. Срокът за нейното транспониране е 19 октомври 2019 г.

  Вносителите посочват, че законопроектът има за цел да прецезира и детайлизира определени разпоредби в сега действащата законова уредба, които пораждат редица административни и правни проблеми от една страна към субектите на закона, а от друга към контролните органи. Като такива проблеми вносителите посочват: неизпълнението от страна на задължените лица по чл.17 ал. 1 и 2 от закона за създаване и съхраняване на определените им с административен акт запаси; несъразмерността на налаганите санкции за неизпълнение на ЗЗНН, както и самото неизплънение на административните актове, постановени от председателя на агенцията, поради удължената процедура по обжалване, която в повечето случаи надхвърля периода за изпълнение на решението.

  В провелата се дискусия бяха обсъдени съдържателни несъответствия между оценката на въздействието, прилежаща към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и мотивите към същия законопроект, която се изразява в позоваване на погрешната директива. От страна на вносителите бе поет ангажимент за разглеждане на конкретния случай и отстраняване на несъответствията.


  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 2 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“), на Народното събрание да не приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15.10.2019 г.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума