Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
21/10/2020 първо гласуване

  Законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет на 13.08.2020 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 053-18-12/21.10.2020 г.

  Относно: Законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет на 13.08.2020 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21 октомври 2020 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет на 13.08.2020 г. Законопроектът беше представен от г-н Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката. На заседанието присъстваха и г-н Николай Алексиев, съветник на заместник-министър председателя Томислав Дончев и г-жа Марияна Славкова, експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“ към Министерски съвет.
  Основната цел на законопроекта за индустриалните паркове е създаването на предпоставки за развитие на индустриална база, която да отговаря на съвременните потребности на инвеститорите. Наред с това сa определени следните четири конкретни цели:
  Като първа цел на законопроекта е посочено създаването на условия за стимулиране на инвеститорите да извършват производствена дейност в индустриални паркове.
  Вносителите посочват за втора цел на законопроекта създаването на благоприятна институционална среда за иновации в производствени дейности за развитие на производства и услуги с висока добавена стойност и подобрени условия на труд, както и за подобряване на икономическата ефективност на предприятията.
  Създаването на предпоставки за осигуряване на научно-приложно обслужване и иновации на инвеститорите, както и на възможности за професионална подготовка на човешките ресурси ще допринесе за стимулиране на инвестициите във високотехнологични производства и услуги чрез осигуряване в индустриалните паркове на условия за внедряване на научноизследователска и развойна дейност, на иновации и на трансфер на технологии е третата цел на законопроекта.
  Четвъртата цел на законопроекта е привличане и стимулиране на инвестиции за балансирано социално и икономическо развитие на регионите и общините.
  Със законопроекта са предложени изменения на Закона за енергетиката, свързани с въвеждането на затворена електроразпределителна мрежа и затворена газоразпределителна мрежа. Измененията са в съответствие с Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО и Директива 2019/944 относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.
  С постигането на целите на Закона за индустриалните паркове ще се повиши конкурентоспособността на местните предприятия, което като краен резултат ще доведе до повишаване на приходите на държавата и общините от данъци и такси. От друга страна, концентрирането на производствената дейност в индустриални паркове ще доведе до намаляване на разходите на държавата и на общините за изграждане и поддържане на довеждаща пътна инфраструктура.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 3 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме Законопроект за индустриалните паркове, № 002-01-36, внесен от Министерски съвет на 13.08.2020 г.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума