Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
07/06/2017 първо гласуване

  Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и група народни представители на 30 май 2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-1/08.06.2017 г.


  Относно: Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и група народни представители на 30 май 2017 г.

  На заседание, проведено на 7 юни 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и група народни представители на 30 май 2017 г.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-жа Анна Александрова – народен представител и вносител, както и г-жа Мариета Немска - директор на дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерски съвет и г-жа Мариана Славкова – държавен експерт в същата дирекция.

  I. Настоящият законопроект цели да хармонизира националната нормативна уредба с изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия. Директивата е част от законодателния пакет на ЕС за реформиране на Общностното право в областта на обществените поръчки и концесиите, заедно с Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от секторни възложители.

  II. В приложното поле на Директива 2014/23/ЕС попадат дейности, до този момент регламентирани в българското законодателство от два отделни нормативни акта – Закона за концесиите (ЗК) и Закона за публично-частното партньорство (ЗПЧП). От своя страна вносителят е възприел подход за приемане на изцяло нов Закон за концесиите, който да обедини действащите ЗК и ЗПЧП, а в допълнение се предвижда изменение на 28 закона, които съдържат разпоредби, свързани с концесиите, с цел терминологично уеднаквяване на текстовете и създаване на предпоставки за прилагане на новия закон.

  III. Законопроектът предвижда функциите на „концедент“ – субект, който извършва действията по възлагане на концесия, да се поемат от министрите и от кметовете на общини, а досегашните концеденти – Министерският съвет и съответно - общинският съвет, само да одобряват основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на концесии. Проектът на закон въвежда и разграничение между видовете концесии, според техния предмет – за строителство, за услуги и за ползване на държавна и общинска собственост. Първите два вида са изрично посочени от Директива 2014/23/ЕС, а институтът на концесията за ползване се запазва в националното законодателство с цел изпълнение на нормата на чл. 18, ал. 5 от Конституцията на Република България.

  IV. Изискванията на Директива 2014/23/ЕС са приложими само за т. нар. концесии с трансграничен интерес – концесии за строителство и концесии за услуги на стойност равна или по-висока от 5 225 000 евро. Същевременно, предложеният законопроект цели да уреди и правилата относно концесиите, попадащи под този праг, т.е. концесиите без трансграничен интерес, към които спадат и концесиите за ползване. За разлика от Директива 2014/24/ЕС относно обществените поръчки, Директива 2014/23/ЕС не предвижда конкретни процедури за възлагането на концесии, независимо от тяхната стойност. Страните членки следва да уредят това в националните си законодателства, съобразявайки се с принципите, заложени в чл. 3 от Директивата – равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. В тази връзка, законопроектът определя три вида процедури за възлагане на концесии – открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог, като последните две предоставят възможност за повече гъвкавост на възлагащите органи.

  V. Следва да се има предвид, че срокът за транспониране на Директива 2014/23/ЕС е изтекъл на 18 юни 2016 г. За неизпълнение на задължението да хармонизира своето законодателство в срок, срещу България е открита процедура за нарушение, която към момента се намира на етап мотивирано становище - последния етап на досъдебната фаза по чл. 258 от ДФЕС преди сезирането на Съда на ЕС. От своя страна, вносителят и представителите на Министерски съвет заявиха, че предложеният законопроект коректно транспонира Директива 2014/23/ЕС.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 2 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и група народни представители на 30 май 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ


  КРИСТИАН ВИГЕНИН
  Форма за търсене
  Ключова дума