Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
19/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 27.06.2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-6/20.07.2017 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 27.06.2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 19 юли 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители. Законопроектът беше представен от г-н Станислав Иванов – народен представител и г-н Росен Желязков – председател на Държавна агенция „Електронно управление“ към Министерски съвет.

  I. С настоящия законопроект се предлага въвеждането на мерки за изпълнение на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Прякото прилагане на Регламент (ЕС) №910/2014 налага отмяната на съществена част от разпоредбите в Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), уредени в Регламента.

  II. Съгласно мотивите на вносителя новата уредба в областта на удостоверенията при електронни трансакции на пазара на стоки, услуги и капитали в ЕС цели създаването на предпоставки за бъдещо развитие на цифровата инфраструктура и подобряване качеството на публичните услуги. Предвижда се уеднаквената правна рамка да доведе до доверие в онлайн средата и по този начин да насърчи гражданите и публичните органи към извършване на електронни трансакции и предоставяне на електронни услуги. След направените промени структурата на закона ще включва следните основни подразделения: електронно изявление, електронен документ, електронни удостоверителни услуги, надзор, акредитация на органи за оценяване на съответствието, защита на личните данни и административнонаказателни разпоредби.

  III. С оглед осъществяването на гореизложените цели в ЗЕДЕП се предприемат редица промени, сред които: в чл. 3, ал 1 и чл. 19 се извършва редакция чрез препращане към посочената разпоредба на Регламент (ЕС) № 910/2014; създават се чл. 18а и 18б; действащите правила в чл. 21 и чл. 22 се изменят или отпадат и съответно се предлагат такива по неуредените от Регламента въпроси; отменя се чл. 24; в чл. 25 се прави промяна по отношение на издаването на квалифицираните удостоверенията. В чл. 32 изрично се посочва, че Комисията за регулиране на съобщенията е националният контролен орган, осъществяващ надзора върху дейността на доставчиците на удостоверителни услуги. На нея е възложена и дейността по създаването, поддържането и публикуването на националните доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги. В чл. 17, ал.1 се посочва националният орган, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, която се предвижда да определя организациите, които следва да сертифицират устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и печати. С цел допълване и прецизиране в Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени изменения на редица закони, които препращат към ЗЕДЕП.

  IV. Не на последно място следва да се отбележи, че вносителят цели чрез законопроекта за изменение и допълнение на ЗЕДЕП да се приведе националната нормативна уредба, свързана с предоставянето на електронни удостоверителни услуги, в съответствие с европейското законодателство. Търсеният резултат от приемането на тези промени е Република България да бъде включена в един дългосрочен организационен, управленски модел за оперативно съвместима инфраструктура за обществените услуги в Европа.

  В последвалата дискусия председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин отправи въпрос към г-н Станислав Иванов по отношение на причините, които налагат законопроектът да бъде внесен от народни представители вместо по стандартния ред през Министерски съвет. Г-н Иванов информира, че срокът за въвеждане на регламента в българското законодателство е отминал на 1 юли 2016 г. и по този начин ще се ускори приемането на законопроекта с цел да се избегне наказателна процедура.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 8 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 27.06.2017 г.


  КРИСТИАН ВИГЕНИН
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума