Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-13/26.09.2017 г.

  Относно: Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 20 септември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г. Законопроектът беше представен от г-н Димитър Георгиев – Председател на Държавна агенция “Държавна сигурност“, г-н Евгени Евгениев- Директор на дирекция в същата агенция, г-жа Цветелина Стоянова – Началник сектор в същата агенция и г-жа Анна Гочкова- Цаловска – Началник отдел в същата агенция, както и инспектор Ангел Мечков- Сектор „Изпиране на пари и измами с фондове на ЕС“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи.


  I. Настоящият законопроект има за цел определянето на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както организацията и контролът по тяхното изпълнение. Изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност представляват значителен проблем, за преодоляването на който следва да се предприемат мерки не само на национално равнище, но и на ниво Европейски съюз.

  II. Проектът на закон въвежда в националното законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 нa Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията. При изготвянето на текста на Директивата са взети предвид Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение на Специална група за финансови действия (FATF) (02/2012 г. Препоръките на FATF и Международните стандарти).

  III. С оглед изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 са предложени множество мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които съгласно законопроекта включват комплексна проверка на клиентите, рисковете и информацията около финансовите операции. Всички изисквания за извършване на комплексна проверка на клиентите следват както от разпоредбите на Директивата, така и от международните стандарти. Също така се разширява и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка. Това се налага, за да се уеднакви дефиницията с изискванията на Директивата. Въвежда се задължение за установяване на източника на богатство на тези лица, с оглед на транспонирането на разпоредбата на чл. 20 от Директивата и на изискванията на международните стандарти (Препоръка 12 на FATF и тълкувателните бележки по нея).

  IV. Също така се въвежда изрична дефиниция „банка фантом“, съответстваща напълно на тази в чл. 3, т. 17 от Директивата, с цел да бъдат обхванати и финансовите институции или институциите, извършващи дейности, еквивалентни на извършваните от кредитните институции и финансовите такива. В Преходните и заключителните разпоредби към законопроекта е формулирана подробна дефиниция на понятието „действителен собственик“, която съответства напълно на дефиницията в чл. 3, т. 6 от Директивата.

  V. Изрично е въведена възможността да се иска спиране на сделка или операция, която предстои да бъде извършена извън територията на Република България, както и възможността такава сделка или операция да бъде спряна на територията на страната по искане на чуждо звено за финансово разузнаване, което се налага поради изискванията на Директивата (чл. 32, параграф 7) и на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198) В глава седма на законопроекта са включени разпоредби, уреждащи оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, които имат за цел транспониране на чл. 7 и чл. 8 от Директивата и постигане на съответствие с Препоръка 1 на FATF.

  VI. Предвижда се чрез законопроекта да бъдат уредени и правомощията на контролните органи от Държавна агенция „Национална сигурност“ при извършване на проверките, както и задълженията за оказване на съдействие на контролните органи от страна на задължените по закона лица и от държавни органи, това е необходимо във връзка с постигане на съответствие с изискванията на Директивата, Препоръките на FATF и Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари (CETS 198).

  В последвалата дискусия народният представител г-н Иван Иванов отбеляза, че законопроектът съдържа редица слабости, част от които са отбелязани и от неправителствените оранизации, представили становища по него. В отговор г-н Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция “Държавна сигурност“, информира членовете на комисията, че е решено да бъде сформирана работна група, която да разгледа внимателно законопроекта и да внесе необходимите промени между първо и второ четене. В заключение председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин подчерта важността на този закон и призова да бъде подкрепен, с условието работната група да отчете представените становища и да подобри текстовете преди окончателното му приемане от Народното събрание.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 4 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.
  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума