Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
15/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за пазарите на финансови инструменти, №702-01-35, внесен от Министерски съвет на 24 октомври 2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-23/20.11.2017 г.

  Относно: Законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702- 01- 35, внесен от Министерски съвет на 24.10.2017г.

  На свое редовно заседание, проведено на 15 ноември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702- 01- 35, внесен от Министерски съвет на 24.10.2017г.. Законопроектът беше представен от г-жа Цветанка Михайлова – Директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерството на финансите, г-жа Елена Петрова – Държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерството на финансите, г-жа Христина Пендичева - Държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерството на финансите, г-жа Анна Андонова – Директор на дирекция „Правна“ към Комисията за финансов надзор и г-жа Петя Никифорова – Началник отдел „Методология“, дирекция „Правна“ към Комисията за финансов надзор.


  I. Целта на новия Закон за пазарите на финансови инструменти е увеличаване прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти. С предлагания законопроект в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/65/ЕС, като се надгражда сега съществуващия правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа. По отношение на изискванията за капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници се запазват изискванията на действащия към настоящия момент Закон за пазарите на финансови инструменти, с който в българското законодателство са въведени изискванията на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно преуденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (Директива 2013/36/ЕС).

  II. Промените, които се предвиждат, са съществени и важни, което обосновава приемането на нов закон. Не е възможно новите регулаторни изисквания да бъдат транспонирани чрез изменение и допълнение на съществуващия закон. Те трябва да бъдат обект на изцяло нов и отделен нормативен акт, който да регламентира в пълнота обществените отношения, свързани с пазарите и финансовите инструменти.

  III. Законопроектът предвижда съществените регулаторни и надзорни правомощия да се осъществяват от Комисията по финансов надзор като колективен орган, а на заместник-председателя на комисията, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционна дейност“ със законопроекта са възложени предимно надзорни правомощия с оперативен и текущ характер.

  IV. Законопроектът е структуриран в три части (част първа „Общи разпоредби“, част втора „Пазарни участници“ и част трета „Надзор“), Допълнителни и Преходни и заключителни разпоредби.

  V. В съответствие с изискването на Директива 2014/65/ЕС лицата, които предоставят инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности съгласно директивата, да подлежат на лицензиране с оглед защитата на инвеститорите и стабилността на финансовата система, се запазва лицензионният режим за инвестиционните посредници.

  VI. Законопроектът предвижда до приемането на регламента по чл. 12, параграф 8 във връзка с чл. 13, параграф 4 от Директивата 2014/65/ЕС информацията, която е необходима за извършване на оценка на придобивания и увеличавания на квалифицирани участия в инвестиционен посредник, да се определя с наредба на Комисията за финансов надзор.

  VII. Проектът на закон включва и досега действащите разпоредби на Закона за пазарите и финансови инструменти, с които в националното законодателство са въведени изискванията на Директива 2013/36/ЕС, както и Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции.

  VIII. В текста на законопроекта са подробно разписани изискванията към дейността на регулирания пазар и извършването на дейност като маркет мейкър на регулиран пазар при спазване изискванията на Делегиран регламент 2017/578 на Комисията от 13 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти с регулаторните технически стандарти, с които се уточняват изискванията за споразуменията и схемите за поддържане на пазара.

  IX. В съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС е предвиден лицензионен режим за осъществяване на дейност като доставчик на услуги за докладване на данни. Също така доставчиците на услуги за докладване на данни следва да приемат и да прилагат в дейността си политики и процедури за отчитане на информацията съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014.
  X. В съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС са прецизирани разпоредбите за прилагане на принудителни административни мерки спрямо инвестиционен посредник, обвързан агент, регулиран пазар или доставчик на услуги за докладване на данни, техни служители и членове на управителни или контролни органи, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, лица, които сключват сделки за сметка на инвестиционния посредник, и лица, които притежават квалифицирано участие.

  XI. Разпоредбите на глава двадесет и шеста от законопроекта „Административнонаказателна отговорност и имуществени санкции“ са изцяло съобразени с изискванията на Директива 2014/65/ЕС и Директива 2013/36/ЕС.

  XII. В заключение следва да се посочи, че със законопроекта изцяло се въвеждат разпоредбите на законодателството на ЕС в областта на финансовите пазари и се осигуряват мерки за тяхното прилагане при съобразяване на спецификите на местния пазар.


  В последвалата дискусия г-н Иван Иванов, член на КЕВКЕФ, попита каква част от текстовете са съобразени с европейската директива и каква част са изготвени в България, както и до каква степен този закон засяга работата с финансови инструменти, които са предоставени по оперативните програми. Уточняващ въпрос зададе и г-н Кристиан Вигенин, председател на КЕВКЕФ. Той се поинтересува за разходите, които ще бъдат направени за въвеждането на Директивата и от къде ще дойдат тези суми. В отговор г-жа Анна Андонова – Директор на дирекция „Правна“ към Комисията за финансов надзор, информира народните представители, че новите изисквания по директивата няма да доведат до нови разходи за бюджета. Те ще бъдат за сметка на Комисията за финансов надзор и на поднадзорните лица. Също така, отговори, че законът транспонира само европейски разпоредби, без да бъдат включвани допълнително национални такива.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (със 7 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702- 01- 35, внесен от Министерски съвет на 24.10.2017г.
  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума