Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
31/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 853-18-4/01.02.2018 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г. Законопроектът беше представен от г-н Лазар Лазаров – Заместник-министър на труда и социалната политика. На заседанието също така присъства и г-н Атанас Колчаков - Държавен експерт към дирекция Политика на пазара на труда и трудова мобилност към Министерството на труда и социалната политика.

  I. Със закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) в националното законодателство бяха въведени разпоредбите на Директива 2014/54/ЕС на ЕП и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници, Директива 2014/36/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и на Директива 2014/66/ЕС на ЕП и на Съвета от 15 май 2014 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер.

  II. В ЗТМТМ намериха своето място и разпоредите на Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицираната трудова заетост, Директива 2009/52/ЕО на ЕП и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава и Директива 2011/98/ЕС на ЕП и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка. В ЗТМТМ са въведени разпоредби и от още четири предходни директиви на ЕС в областта на свободното движение на хора и на законната миграция.

  III. До 23 май 2018 г. България трябва да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair”.

  IV. С Директива (ЕС) № 2016/801 се отчита необходимостта от адаптиране на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция с цел улесняване достъпа на горепосочените групи мигранти до територията на ЕС. Освен това се цели да се увеличи привлекателността на ЕС като място за работа в областта на научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други културни и социални програми за обмен.

  V. Към момента разпоредбите на Директива 2004/114/ЕО и на Директива 2005/71/ЕО са въведени в глава трета от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и в глава втора, раздел VI от ЗТМТМ. В тази връзка е необходимо изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801 да бъдат включени в проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗТМТМ, с който ще бъдат направени необходимите промени в ЗЧРБ, както и в някои други свързани с тези два закона нормативни актове.

  VI. Действащото българско законодателство покрива частично изискванията на Директивата, но съществуващите разпоредби в ЗТМТМ и в ЗЧРБ се нуждаят от изменения, с които да се обхванат всички въпроси относно пребиваването и достъпа до българския пазар на труда на научните изследователи, студентите, платените и неплатените стажанти, както и някои разпоредби, касаещи ученици и доброволци. С предложения проект на закон се цели решаване на горепосочените проблеми, като с него освен изменения и допълнения в ЗТМТМ и в ЗЧРБ се правят такива и в Закона за българските лични документи (ЗБЛД), Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в Закона за младежта (ЗМ) и др.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 9 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума