Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
06/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерски съвет на 29.05.2018 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 853-18-15/12.06.2018 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерски съвет на 29.05.2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 6 юни 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерски съвет на 29.05.2018 г. Законопроектът беше представен от г-н Юрий Щерк – зам.-министър на външните работи. На заседанието присъстваха и г-н Данаил Чакъров – директор на дирекция „Международно право и право на ЕС“ в Министерство на външните работи и г-н Ганчо Ганев – директор на дирекция „Източна Европа и Централна Азия“ в същото министерство.

  На основание чл. 85, ал. 1, т. 1, 5, и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение, подписано на 24 ноември 2017г. в Брюксел.

  До този момент отношенията между Европейския съюз (ЕС) и Република Армения се уреждат със Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, което е в сила от 1 юли 1999 г. Настоящето Споразумение е всеобхватен и амбициозен формат за партньорство и отчита новите глобални политически и икономически интереси, споделени от двете страни. Предвижда се влизането в сила на Споразумението да се превърне в основа за по-голяма политическа и икономическа ангажираност на ЕС с Армения, и в частност – на България с Армения. Очаква се да се увеличат движението на стоки, услуги и инвестиции между ЕС и Армения и това да допринесе за икономическото и социално развитие на Армения. Също така следва засиленото сътрудничество в сферата на свободата, сигурността и правосъдието да доведе до укрепването на принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи в Армения и да установи засилено търговско-икономическо сътрудничество и подобряването на мобилността и връзките между хората.


  В Споразумението се включват клаузи посветени на сътрудничеството между ЕС и Република Армения в областта на осъществяването на вътрешните реформи, външната политика и политиката на сигурност, включително в областта на миграцията, предотвратяването на кризи и управлението на конфликти, противодействието на тероризма, борбата с организираната престъпност и корупцията, противодействието на разпространението на оръжия за масово унищожение, контрола на износа на малките оръжия и лекото въоръжение и др.

  Също така се предвижда да се задълбочи сътрудничеството в сферата на транспорта, енергетиката и ядрената безопасност, околната среда, изменението на климата, данъчното облагане, образованието и културата, заетостта и социалните въпроси, банковото и застрахователното дело, промишлената политика, селското стопанство и развитието на селските райони, туризма, научноизследователската дейност и иновациите и минното дело.

  Споразумението съдържа и важни ангажименти в няколко области на търговската политика, които се очаква да доведат до подобряване условията на двустранна търговия между ЕС и Армения, при пълно отчитане на задълженията на Армения като член на Евразийския икономически съюз. Те следва да осигурят по-добра регулаторна среда за икономическите оператори в области като търговията със стоки, услуги, учредяването и управлението на дружества, движението на капитали, обществените поръчки, права върху интелектуалната собственост, устойчиво развитие и конкуренцията. В мотивите по законопроекта се посочва, че в редица области Споразумението има за цел също да сближи постепенно арменското право с достиженията на правото на ЕС.

  Република Армения и Република България са в традиционно добри отношения, които се развиват както на двустранна и многостранна основа, така и в рамките на Европейската политика за съседство и инициативата „Източно партньорство“. Източното партньорство остава приоритет по време на Българското председателство на Съвета на ЕС като средство за укрепване на стабилността, сигурността и икономическия напредък в Източна Европа и Южен Кавказ. В тази връзка в мотивите се посочва, че по време на държавно посещение на президента Румен Радев в Армения, осъществено в периода 12-13 февруари 2018 г. е поет ангажимент България да ратифицира Споразумението в рамките на Българското председателство.

  В последвалата дискусия г-н Кристиан Вигенин – председател на КЕВКЕФ попита до колко политическите промени в Армения ще допринесат или затруднят реалното изпълнение и прилагане на това споразумение по преценка на Министерство на външните работи. Г-н Щерк в отговор изрази мнение, че към момента няма основания да се смята, че смяната на правителството в Армения ще се отрази негативно върху изпълнението на споразумението, а напротив. По неговите думи новото правителство в Армения е препотвърдило външнополитическия курс на страната за сътрудничество и сближаване както с ЕС, така и за запазване на тесни отношения с Русия и поради това не следва да се очакват затруднения по изпълнението на споразумението.


  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 8 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерски съвет на 29.05.2018 г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума