Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
12/09/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет на 24.08.2018 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 853-18-22/17.09.2018 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет на 24.08.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 12.09.2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет на 24.08.2018 г. Законопроектът беше представен от г-жа Маринела Петрова заместник-министър на финансите. В заседанието също така взе участие и г-н Калоян Симеонов - държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в същото министерство.

  На основание чл. 85, ал. 1, т. 1, 5, и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение, подписано на 21 май 2014 г. в Брюксел.

  Споразумението е подписано на заседание на Корепер II от двайсет и шест от настоящите двайсет и осем държави-членки на ЕС. Обединеното кралство и Швеция не са подписали споразумението. Към този момент две държави-членки на ЕС, извън еврозоната вече са ратифицирали Споразумението – Унгария и Румъния.

  Законопроектът за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране се предлага във връзка с подготовката на България за присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране и Единния надзорен механизъм.

  Изграждането на Единния механизъм за преструктуриране, основна част от който е създаването на Единен фонд за преструктуриране, е вторият елемент на Банковия съюз в ЕС. Първият елемент е под формата на Единния надзорен механизъм, като основните правни актове за неговото създаване и функциониране, в т.ч. Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с процедурния надзор над кредитните институции, са били приети през октомври 2013 г. и започват да се прилагат за държавите от Банковия съюз през ноември 2014 г.

  В Единния надзорен механизъм задължително участват всички държави членки от еврозоната. Държавите членки извън еврозоната могат да участват чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и националните компетентни органи на тези държави.

  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010) определя създаването и начина на използване на Единния фонд за преструктуриране, както и критериите за определянето на предварителните и последващите вноски в този фонд. Участващите държави членки остават компетентни да събират тези вноски от кредитни институции, които са установени на техните територии, въз основа на правилата на Директивата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Регламента за Единния механизъм за преструктуриране.

  Съгласно разпоредбите на Регламента за Единния механизъм за преструктуриране, решенията или действията на Съвета за преструктуриране, Съвета или Комисията не налагат предоставянето от държавите членки на извънредна публична финансова подкрепа, нито накърняват бюджетната независимост и фискалните отговорности на държавите членки.

  През преходния период средствата, събирани на национално ниво чрез вноски от кредитните институции, се предвижда да внасят средства в различни национални сметки (подразделения) на Единния фонд за преструктуриране, като поетапно и по определена схема средствата по тези подразделения ще се използват взаимно, така че те да се обединят напълно в Единния фонд за преструктуриране в края на преходния период, а националните подразделения да престанат да съществуват.

  В последвалата дискусия народните представители поскаха допълнително разяснени за начина, по който участва България във взимането на решения по вноските на средства, които се правят и контролът от страна на държавата върху процеса на тяхното разходване и възстановяване от и във фонда.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 4 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет на 24.08.2018 г.

  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума