Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
24/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 853-18-29/25.10.2018 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 24.10.2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018 г. Законопроектът беше представен от г-жа Цветанка Михайлова - директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерство на финансите. На заседанието присъстваха и г-н Владимир Савов - изпълняващ правомощията на заместник-председател на Комисията по финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, г-жа Милена Димитрова държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерство на финансите, г-жа Петя Томова- главен експерт в същата дирекция и г-н Йвайло Ангелов – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането е необходим поради въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти. Директивата отменя Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество, като преработва и доразвива уредбата за разпространението на застрахователни продукти както на равнище застрахователно посредничество, така и на равнище пряко предлагане на застрахователни продукти от самите застрахователи. С предложението за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането се цели повишаването на гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги при сключване на застрахователни договори. Със законопроекта се предвиждат и отделни промени във връзка с прилагането на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2341 относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.

  В съответствие с Директива (ЕС) 2016/97 законопроектът предвижда да се повиши стандарта за знания и компетентност, с които трябва да разполагат застрахователите, застрахователните посредници и техните служители, които са непосредствено заети с разпространението на застрахователните продукти, като гаранция за предоставяне на качествена разпространителска услуга. Въвеждат се основни изисквания към знанията и компетентността, категоризирани в три групи в зависимост от характера на предлаганите застрахователни продукти: общозастрахователни продукти, животозастрахователни продукти и инвестиционни застрахователни продукти. Съгласно мотивите целта на законопроекта е гарантирането на прилагане на еднакво равнище на защита на ползвателите на застрахователни услуги и възможността те да се ползват от съпоставими стандарти, по-специално в областта на разкриването на информация. Очаква се да бъде насърчена равнопоставеността и равните условия на конкуренция между различните категории разпространители на застрахователни продукти, независимо от това дали те са застрахователи или застрахователни посредници, съответно дали посредниците са обвързани със застраховател, или не. Вносителите целят прилагане на пропорционален режим по отношение на посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност. Тези посредници ще отговарят на по-ниски критерии за квалификация, съответстващи на по-опростените застрахователни продукти, които предлагат. Със законопроекта следва да се усъвършенства режима за разкриване на информация и предоставяне на съвети спрямо ползвателите на застрахователни услуги. Цели се и сближаването на правилата за разпространение на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, с което да се създаде междусекторна равнопоставеност. Със законопроектът се очаква да се въведе и актуализирането на минималните размери на застрахователната сума по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите съобразно отчетения ръст на инфлация в рамките на Европейския съюз.

  В последвалата дискусия г-н Кристиан Вигенин – председател на КЕВКЕФ съобразно оценката за въздействие на законопроекта попита дали повишаването на административната тежест за застрахователния бизнес ще се отрази на малките застрахователни фирми и какъв процент от тях ще бъдат засегнати. Той поиска и обяснение относно затрудненията, които могат да настъпят в следствие предоставянето на предвидените обучения и какви мерки са предприети на този етап от страна на институциите. В дискусията участие взе и г-н Кольо Делев - член на Управителния съвет на Българската асоциация на застрахователните брокери, който също като г-н Вигенин засегна въпроса за срока за обученията, предвидени за застрахователите и брокерите и помоли той да бъде преразгледан и удължен. Представителите на Министерството на финансите обясниха, че са се придържали към изискванията на Директивата и при необходимост от корекции ще бъдат на разположение между първо и второ четене на законопроекта. Във връзка с въпрос на г-жа Джема Грозданова – член на КЕВКЕФ относно помените в законопроекта, касаещи правомощията на Комисията за финансов надзор г-н Савов поясни, че допълнителните правомощия, които се дават на Комисията са по отношение на няколко аспекта – доразвиването на наредбите за налагането на принудителни мерки и наказания, тези за обмена на информация и др.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за”) на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от Министерски съвет на 11.10.2018 г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума