Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
24/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.10.2018 г.
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 853-18-28/25.10.2018 г.


  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.10.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 24 октомври 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.10.2018 г.. Законопроектът беше представен от г-жа Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерство на финансите, също така на заседанието присъстваха и Милена Димитрова - държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите, Петя Томова - главен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в същото министерство и Йвайло Ангелов - главен експерт в дирекция „Данъчна политика“ в същото министерство.

  Проектът на закон предвижда ратифицирането от Народното събрание на Споразумение, съставено от нота на Посолството на Съединените американски щати в София № 204 от 31 август 2018 г. и на нота-отговор на Министерството на външните работи на Република България с изх. № 54-05-125 от 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г. („Споразумението със САЩ“).

  Направените изменения на споразумението са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейския съюз в областта на косвеното облагане, и по-специално, за отстраняването на посоченото нарушение на правото на Европейската комисия С (2012) 3917 от 22 юни 2012 г. по процедура за нарушение 2008/2050. В рамките на това нарушение Комисията счита, че от българска страна не са изпълнени задълженията й по чл. 6, параграф 10 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния, предвид факта, че не е предприела необходимите мерки, за да премахне несъответствията между поетите със Споразумението със САЩ международни задължения и „acquis”, съответно не се е оттеглила от това споразумение.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.10.2018 г.

  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума