Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерския съвет на 23 юни 2017 г.
2. Определяне на дата и обсъждане на темите за дневен ред за първото заседание на Обществения съвет.
3. Разни.
ПРОТОКОЛ
№ 6


На 28 юни, сряда, 2017 г. от 11,30 ч. се проведе извънредно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при следния:

ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерския съвет на 23 юни 2017 г.
2. Определяне на дата и обсъждане на темите за дневен ред за първото заседание на Обществения съвет.
3. Разни.
Списък на присъствалите гости се прилага към протокола.
Заседанието се ръководеше от председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове господин Кристиан Вигенин.

* * *
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Колеги, предлагам да започнем – присъстват седем членове на Комисията.
Благодаря, че успяхте да реагирате за това извънредно заседание. Ще обясня защо е извънредно, но първо, предлагам дневния ред:
1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерския съвет на 23 юни 2017 г.
2. Определяне на дата и обсъждане на темите за дневен ред за първото заседание на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
3. Разни.
Други предложения по дневния ред?
Заповядайте, госпожо Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Господин Председател, по дневния ред. От гледна точка на това, че получихме дневния ред късно вчера и заседанието е обявено като извънредно, смятам, че втора точка не е извънредна. И първа точка не е, но специално втора точка изисква малко повече дискусия, за която няма да имаме време днес.
Предлагам точка втора да бъде отложена за следващо редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, тъй като дебатът по темите, които ще ни консултира Общественият съвет към Комисията, ще започне от днес, ще продължи в петък с Вашето заседание, което сте инициирали с повечето председатели на комисии, които отговарят за събитията по време на председателството. Смятам, че ще имаме време и следващата седмица можем да обсъдим такива теми, за да бъдат ефективни в бъдещ период. Благодаря.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Госпожо Грозданова, искам да уточня, че не става въпрос за темите, с които ще се занимава Общественият съвет, а за дневния ред на първото му заседание – така да го формулираме. Дневният ред Ви е изпратен и все пак трябва да го формулираме в нашата Комисия.
Когато Общественият съвет се събере на първото си заседание – има предложение по точка втора, за тогава ние ще имаме готовност, тъй като Общественият съвет заседава заедно с нас, да направим по-сериозно обсъждане на темите, по които Общественият съвет ще работи с нас. Сега Ви предлагам да определим дневния ред и нищо повече от това.
С това уточнение, склонни ли сте да подкрепите…
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Дневният ред не включва ли темите, които ще се обсъждат?
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Не, дневният ред включва, че ще обсъждаме тези теми, когато се събере Общественият съвет.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Да кажете, че ще насрочим заседание, но това вече е формулирано по друг начин.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Уточнявам го сега в процедурата, за да няма недоразумение.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Определяме дата, на която ще се проведе първото заседание? Пак не разбирам за дневния ред, съжалявам.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Определяме, както ще видите от материала по точка втора, дневния ред.
Ако искате, като стигнем до точка втора, а мога и още сега, ако искате, за да няма колебания и съмнения, нашето предложение по точка втора е да вземем следното решение: свикваме това заседание с дневен ред:
1. Представяне на функциите, задачите и организацията на работа на Обществения съвет – това е направено от нас с решението за правилата за организация и дейността, но все пак трябва да бъде представено и на хората, които организациите са определили да участват в това заседание и по принцип в работата на Съвета.
2. Избор на председател на Съвета.
3. Определяне на дати и обсъждане на темите за дневен ред за второто заседание на Съвета.
При това уточнение, мисля, че можем да включим и точка втора, като, пак подчертавам – става въпрос за определяне на дневен ред на първото заседание, за да се конструира Общественият съвет и да започне работа.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Разбрах, господин Вигенин.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, моля да гласувате.
За – 8, против и въздържали се – няма. Благодаря.

По точка първа от дневния ни ред наш гост, който ще представи Проекта, е Красимир Божанов – директор на Дирекция „Модернизация на администрацията“ към администрацията на Министерския съвет.
Заповядайте, господин Божанов.
КРАСИМИР БОЖАНОВ: Добър ден на всички!
Тъй като става дума за ратификация, няма да влизам в детайли, да не Ви отегча. Става дума за Споразумение, което е третото от споразумения, сключени между отделни администрации със Световната банка въз основа на рамков инструмент, който не е международен договор – Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейски структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 –2020 г.
Като рамков инструмент всички индивидуални споразумения между администрации, с които се възлага на Световната банка изпълнение на определен проект, се сключват под формата на международен договор, подлежащ на ратификация. Миналият парламент е ратифицирал две такива споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.
Проектът, който представям, е между администрацията на Министерския съвет и Световната банка. Става дума за проект, предвиден в рамките на Стратегия за развитие на държавната администрация и след това пътната карта за изпълнението й, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление“. Световната банка е консултант на правителството за въвеждане на иновация в управлението на държавната администрация, която е позната в други държави и работи много успешно – въвеждането на споделените услуги във функционирането на централната администрация.
На какво е базиран този принцип? Става дума, че големи административни системи с второстепенни и третостепенни разпоредители твърде често поддържат силно раздути общи администрации и вместо да централизират функция на обща администрация към по-високите нива – в европейската практика има и по-радикални модели, макар и в по-малки държави, където едно звено осъществява примерно всички счетоводни услуги за цялата изпълнителна власт.
Световната банка е призвана да даде информация за възможните модели, които се прилагат в други държави, да анализира положението в България, да даде препоръки. Ангажиментът на правителството е да излъчи чрез Съвета по административна реформа две пилотни администрации, в които, след първоначалния анализ на Световната банка, да бъде внедрена част от модела, като областите, в които ще бъдат внедрявани тези „споделени услуги“ в пилотните администрации, са „човешки ресурси“ и „финансово-счетоводни дейности“.
Отделно има още две сфери, в които Световната банка ще даде по-общ и хоризонтален анализ, който може да послужи на правителството за последващи стъпки. Единият от тях е за анализ на обектите с представително и социално значение, съкратено казано, почивните бази на администрацията, за които се знае, че всяка година се генерира немалко загуби от управлението им.
Другият е сферата на ИТ дейността и ИТ функциите. Анализът на Световната банка в тази сфера би трябвало да послужи на Държавната агенция „Електронно управление“ да развие визията си – по какъв начин може да подпомогне управлението на споделените ИТ ресурси в цялата държавна администрация.
Екипи на Световната банка вече са в България тази седмица на проучвателни мисии. Провеждат интервюта за тяхна сметка с администрациите, които споделят техните проблеми. Въз основа на попълнени въпросници, изготвени от Световната банка, съвсем скоро започва и реалното изпълнение на Споразумението, веднага щом Народното събрание ратифицира и влезе в сила.
Ако има някакви въпроси, ще отговоря.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Божанов.
Колеги?
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Божанов, моите въпроси са от техническо естество. Какъв е срокът на договора със Световната банка? Какъв е бюджетът, стойността на договора? Кой всъщност е възложител?
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Господин Божанов, ако има и други въпроси, да отговорите на всички. Не виждам.
Тогава да си задам и моите въпроси.
Първо, бих искал да попитам: има ли някакви анализи за резултата от дейността, от подобен тип услуги от Международната банка от предишните меморандуми, които са подписани и по които са работили? Очевидно предоставят някакъв продукт. За мен е трудно да се остойности ефектът, но правителствата прилагат ли реално нещо от това, което идва като препоръки от страна на Международната банка?
Вторият ми въпрос. Казвате: „Би трябвало да послужи“. Има ли някаква обвързаност, защото Споразумението не се вижда, какъв е ангажиментът на правителството продуктът, който сега ще излезе от този меморандум и от дейността, която експертите ще извършат, има ли някаква обвързаност и ангажимент от правителството и отделните негови структури това, което излезе като продукт, да бъде на практика приложено? Защото в края на краищата става въпрос за немалко средства. Много бих искал, когато се дава зелена светлина на такъв тип дейности, след това да има и конкретен резултат. Благодаря.
КРАСИМИР БОЖАНОВ: По поредността на въпросите.
Ще Ви отговоря малко странно: не помня цифри и числа! Поради насрочване на извънредното заседанието, не успях да си взема целия комплект документи. Ще Ви кажа нещо приблизително и ако е неточно много се извинявам. Споменът ми е за 18 месеца срок на изпълнение, бюджет – около милион и половина, но нямам сигурност, не помня цифрови измерители. Съжалявам!
Възложителят е администрацията на Министерския съвет като администрация, която трябва да проведе тази политика впоследствие. Тук ще направя връзката с въпроса на господин Вигенин.
Администрацията на Министерския съвет осигурява дейността на Съвета по административна реформа, а той е този, който трябва да реализира на по-късен етап тази част от Стратегията за развитие на държавната ни администрация за 2014-2020 г., която има раздел за „споделените услуги“.
По отношение на анализите за дейността на Световната банка за правителството като цяло не мога да отговоря за всички проекти досега, тъй като те са много специфични в отделни области. Казах, че миналата година са сключени такива споразумения с Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда и водите. Там резултатите предстоят. За минали проекти не разполагам с информация. Не мога да представлявам цялото правителство по отношение на такъв анализ. Би могло, доколкото знам, да се събере такава информация. В администрацията на Министерския съвет има звено, Централно координационно звено, което отговаря за сътрудничеството със Световната банка. Ако имат такъв анализ, бихте могли да го получите от тях.
Що се отнася до ангажимента за последващи действия. Тъй като става дума за финансиране от Европейския социален фонд, управляващият орган контролира елементите на устойчивост.
Ще има ли реално резултати от дейността, или не? В противен случай ще има финансова корекция, защото това са пари, които трябва да послужат за реална реформа. Със сигурност основен ангажимент на Световната банка е да внедри в пилотните администрации всичко, което е анализирала предварително, тоест ще имаме поне две системи, в които реформата е извършена. Ще се оценят ефектите от нея и след това извън рамките на това Споразумение администрациите, които биха искали да реализират позитивите от този принцип на споделените услуги, да кандидатстват или с проект, или за своя сметка да внедрят наученото и да го използват. Нямаме притеснения, че това са пари, отишли на халост.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря.
Да внеса едно уточнение: ако е коректно изписано, сумата е в размер на два милиона 390 хил. лв. и ще бъде финансирана от Оперативна програма „Добро управление“. Задавам тези въпроси, защото самото Споразумение е доста кратко и техническо. Предполагам, че проектът, който конкретно бъде одобрен от управляващия орган, би трябвало да е по-конкретен и там да има тези последващи ангажименти. Мога да поема ангажимент и моля сътрудниците на Комисията да го отбележат, че този проект, ако бъде стартиран, ние ще го следим – това е задача и на нашата Комисия, но ще обърнем особено внимание на него.
Господин Божанов, ако имате някакви претенции по доклада на нашата Комисия? Нямате.
Който е съгласен да подкрепим ратификацията на това Споразумение, моля да гласува.
За – 8, против и въздържали се – няма.

Преминаваме към следващата точка.
В предварителната дискусия в известна степен изчерпахме съдържанието, но да уточня. След като приехме правилата за функциониране на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, изпратихме писмо до организациите, които бяха включени в списъка към приложението към тези правила. Почти всички вече са изпратили своите представители. Поискахме както постоянен, така и заместващ. Тоест когато постоянният не е в състояние да участва, да има заместващ, но да не бъдат всеки път различни хора, тоест да има по-сериозен ангажимент към работата на Съвета. След тази стъпка Съветът трябва да бъде свикан, за да се учреди и да започне своята работа.
Предлагам да направим заседанието на Обществения съвет на 11 –юли, вторник, от 14,00 ч., тъй като то не е редовно заседание на Комисията, това е заседание на Обществения съвет, на което всички ние участваме.
На първо място, да бъдат представени функциите, задачите и организацията на работа на Обществения съвет.
На второ място, да бъде избран председател на Съвета и, трето, да бъде определена дата и да бъдат обсъдени темите за дневен ред за второто заседание на Съвета.
Смятам, че в точка трета – имаме време до 11 юли, можем да се подготвим и ние. Разбира се, ще бъде индикирано и към членовете на Съвета – да се подготвят, за да видим какви са реално възможностите Съветът да подпомогне нашата работа като Комисия, но, разбира се, очевидно една от темите ще бъде и подготовката на председателството в рамките и на това, съобразно своята компетентност, коя организация с какво би могла да бъде полезна.
Имате думата по така направеното предложение.
Заповядайте, госпожо Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Господин Вигенин, доколкото имам информация, на 12 юли Министерският съвет ще разгледа Проекта на Национална програма за председателството и след това тя ще бъде внесена по всички комисии на Народното събрание, за да бъде обсъдена и да се одобрят предложенията по нея.
Защо предлагате на 11 юли, преди това да се е случило, да обсъждаме темите, които още няма да бъдат представени и пред обществото, и пред нас?
КРИСТИАН ВИГЕНИН: Не Ви разбрах въпроса, но да уточня –този Съвет все пак трябва да се структурира. Трябва да бъде събран на първо заседание, да си избере председател, който, съобразно правилата, има своите отговорности. Така или иначе трябва да го направим в един момент.
След като на Министерски съвет бъде решено какви ще бъдат, тоест първият драфт, първият проект на програма ще бъде предложен, той ще бъде представен в нашата Комисия следобед, след това ще бъде внесен за обсъждане във всички комисии на Народното събрание. В рамките на тези обсъждания от там нататък, разбира се, Общественият съвет също ще обсъди тези приоритети.
Това, което в трета точка може да бъде направено, е Съветът, свиквайки се, една от темите да е обсъждане на Проекта за програма. Все пак първо трябва да се структурира.
С това уточнение приемате ли? Благодаря.
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Предвид това, че възникват някои въпроси, може би е хубаво да се прецизира добре и дневният ред, защото имаше неяснота: вместо „формулировката“ беше включено „темите“ за дневния ред.
Второ, може би да изясним: все пак Общественият съвет е структура, която ще действа като подпомагащ орган към Комисията. В този смисъл може би е хубаво да представят и те свои предложения, когато се обсъжда дневният ред. Всъщност ние налагаме дневен ред на консултативен орган. Хубаво е да чуем тяхното мнение.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Разбира се, госпожо Василева. В момента, в който се структурира, той ще си определя дневния ред, разбира се, в консултация с нас. Но някой трябва да го свика за първо заседание. Смятам, че коректната процедура е ние да решим това, след като се съберат и си изберат председател, имат структурата, която върши тази работа – те са подпомагащ орган. Ние не им налагаме нашите решения. Прави се диалог. Съжалявам, че възниква недоразумение с дневния ред и с това, но за да може да функционира, трябва да бъде структуриран.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: В този смисъл може би относно предложението за дневен ред в третата точка може да бъде включено предложение за теми за обсъждане от Обществения съвет.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Така както е формулирано не се ли разбира това? Това си го правят те, ще бъде тяхно решение. Просто индикираме, че от там нататък те трябва да си определят следващо заседание и да обсъдят какво правят. Разбира се, ние ще препоръчаме една от темите да бъде Програмата на българското председателство, след като бъде официално обявена. Благодаря.
С тези уточнения да приемем предложението за дневен ред и дата за свикване на първо заседание.
Който е за, моля да гласува.
За – 8, против и въздържали се – няма.

Точка Разни е по-скоро съобщения.
Да напомня, че на 29 юни 2017 г. от 14,00 ч. в зала „Изток“ ще се състои среща на главния преговарящ на Европейския съюз за излизането на Великобритания от структурите на Европейския съюз Мишел Барние с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика. Ще бъде добре, който от Вас може, да участва. Вярвам, че срещата ще бъде интересна още повече и в светлината на представеното тази седмица предложение на Великобритания за правата на гражданите на Европейския съюз, живеещи във Великобритания. Мисля, че вече е изпратена информацията на мейлите Ви. Ако не, още днес ще бъде изпратена от Министерството на външните работи по тази тема.
На второ място, да подсетя за нашето заседание на 30 юни, в петък, от 10,30 ч. пак тук. Днес ще изпратим и малко информация до комисиите, които сме поканили да се включат. Правя уточнение, че все пак тази среща беше инициирана с желанието ни да стимулираме малко процеса на работа на комисиите, които имат преки ангажименти по председателството да започнат да мислят по темите, по своите ангажименти.
Заседанието ще бъде открито от председателя на Народното събрание господин Главчев. Аз също ще кажа няколко думи. След това очакваме представителите на различните комисии да споделят как те виждат своята работа в тази сфера. Мисля, че като цяло с това ще се изчерпи нашият ангажимент в този смисъл по подготовката на председателството. От там нататък предполагам, че ще има вече структура, която ще бъде формирана официално, надявам се, със съответните заповеди по отношение на администрацията, която ще координира процеса, в който нашата Комисия ще участва. От там нататък инициативата е в ръцете на тази структура.
Накрая да кажа защо реших да свикам извънредно заседание днес.
Първо, защото другата седмица няма да имаме заседание, а исках това Споразумение да мине и през нас, защото то е важно.
Второ, днес има заседание на Комисията по външна политика. Госпожо Грозданова може би Вие да кажете няколко думи за него. То вероятно ще продължи по-дълго. За да не се засичат тези от Вас, които са членове и на Комисията по външна политика или са готови да се отзоват на поканата на госпожа Грозданова да участват в това заседание, да могат спокойно да се включат и да чуят двете министърки по програмата на триото.
Госпожо Грозданова, заповядайте за няколко думи.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Колеги, поканила съм Ви да присъствате чрез председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заседанието е в зала „Изток“ от 14,30 ч. Ще участва господин Главчев, Лиляна Павлова и Екатерина Захариева, за да представим първоначално одобрената Програма на триото: Естония – България – Австрия. Ще участва и посланикът на Австрия, така че заповядайте на заседанието. Благодаря.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, госпожо Грозданова.
Някакви други въпроси, съобщения?
Както Ви споменах, другата седмица няма да имаме заседание. На 12 юли заседанието почти изцяло ще бъде посветено на Лиляна Павлова. Тя ще представи приоритетите, които се очаква Министерският съвет да приеме на 12 юли.
След това би трябвало да докладва и по отношение на напредъка по отношение подготовката за председателството, тъй като минаха вече малко повече от два месеца. По принцип на всеки два месеца тя трябва да докладва, ако възникнат някакви други теми.
Седмицата след това – 19 юли, очакваме вицепремиерът Томислав Дончев, с когото ще говорим преди всичко по европейските фондове. Само индикирам. Разбира се, междувременно ще възникнат и други въпроси, ще ги координираме със заместник-председателите и с Вас.
Ако Вие имате някакви идеи по отношение на това кого да каним, да изслушваме, въпроси, извън официалната законодателна програма, моля да ме информирате, за да отразим очакванията на всички членове на Комисията.
Благодаря Ви за участието.
Мисля, че точно навреме приключваме.
Успешна работа следобед!
Закривам заседанието.
Закрито в 12,00 ч.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРИСТИАН ВИГЕНИН

Стенограф:
Стефка Аличкова
Форма за търсене
Ключова дума