Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
1. Изслушване на ръководството на НДК.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2017 г.

3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за пазарите на финансови инструменти, №702-01-35, внесен от Министерски съвет на 24 октомври 2017 г.

4. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерски съвет на 25 октомври 2017 г.

5. Разни.
П Р О Т О К О Л
№ 22


На 15 ноември 2017 г., сряда, от 16,15 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на НДК.
2. Представяне, разглеждане и приемане на доклад по Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.
3. Представяне, разглеждане и приемане на доклад по Законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702 01 35, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г.
4. Представяне, разглеждане и приемане на доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г.
5. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и гости се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 16,15 ч. и ръководено от председателя на Комисията Кристиан Вигенин.

* * *

ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Добър ден на всички! Имаме кворум.
Започваме с приемането на дневния ред, но, първо, да се извиня, че се наложи да сменим мястото и часа на днешното заседание поради удължената работа на парламента. Решихме все пак, че е по-добре да проведем заседанието на Комисията, тъй като доста неща се натрупват в последните седмици.
Дневният ред е:
1. Изслушване на ръководството на НДК.
2. Представяне, разглеждане и приемане на доклад по Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г.
3. Представяне, разглеждане и приемане на доклад по Законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702-01-35, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г.
4. Представяне, разглеждане и приемане на доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г.
5. Разни.
Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
Който е съгласен да приемем този дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка.
За – 6, против и въздържали се – няма.
Не се учудвайте, защото господин Петров е заявил подкрепата си за началото на заседанието и за дневния ред, но в момента заседава в друга Комисия. Когато има такива съвпадения, Правилникът го позволява.

Преминаваме към първа точка на нашия дневен ред:
ИЗСЛУШВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НДК.
Да благодаря на г-н Ангел Митев – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на НДК, и Борислав Велков – председател на Съвета на директорите на НДК, които се отзоваха на нашата покана, за да ни информират малко повече за това как стоят нещата с НДК. С оглед не като цяло на институцията, а преди всичко подготовката му и да посрещнем председателството на Съвета на Европейския съюз, особено като се има предвид, че първото парламентарно събитие, което ще се проведе в рамките на председателството, ще бъде на 21-ви и 22-ри януари следващата година и е именно на нашата Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, и поради тази причина искахме поетапно да следим какво се случва.
Искам само да ви информирам, че преди около месец може би аз бях на място и посетих строителната площадка. Очаквах ситуацията да е по-тежка, стори ми се, че добре напредват нещата. Може би като имаш по-негативни очаквания и ти се струва, че напредъкът е по-голям. Но сега, месец и нещо по-късно, да чуем от Вас, господа: как стоят нещата, какви са плановете, какво предстои, за да знаем дали да се поуспокоим, или да се разтревожим повече?
Заповядайте, господин Митев.
АНГЕЛ МИТЕВ: Уважаеми господин Вигенин, уважаеми дами и господа народни представители! Ще Ви направим представяне на състоянието на ремонтните дейности в НДК, както и на втория етап колегата Велков ще представи логистиката, която очакваме по време на председателството в отделните зали.
Информирам Ви за изпълнението на ремонтните работи в сградата на НДК, Конгресен център – София ЕАД, и има отпуснати като парични вноски в капитала на дружеството 45 милиона, както следва: с Постановление на Министерския съвет, № 193, от 1 август 2016 г. – 17 милиона, и с Постановление на Министерския съвет, № 156 – 28 милиона.
Сключените договори за строителство, строителен надзор, инвеститорски контрол и оборудване са в размер 41 млн. 854 хил. 889 лв., разплатените по фактури и сертификати са 21 млн. 579 хил. лв. Останалите средства от 20 млн. 275 хил. лв. са отделени в специални сметки и са в наличност. За някои от строителните дейности, за които е необходимо, са издадени разрешения за строеж и са влезли в сила.
Строителството на частта на НДК, изпълнявана за провеждането на председателството, е към своя край. То обхваща: южната, източната и западната част на сградата, като територията му вече е ясно отделена от останалата част на НДК – по височина чрез вече монтирани стъклени огради по етажите на сградата.
Последните две нива – седмо и осмо, са изцяло предвидени за ползване по време на председателството, за провеждане на необходимите събития. Тези нива включват и основната зала 3, която ще се използва за заседания. Тя е изцяло обновена и функционално пригодена за провеждане на заседания. Изпълненият двоен под, в който са поместени необходимите захранвания на конферентна техника за отделните работни места, е с интернет, електричество и всички необходими комуникации. Стените са обшити с противопожарна ламперия, а таванът е изцяло обновен с ново осветление, като е оборудван с необходимото за провеждане на събития структури за подвижни прожектори, микрофони, локални осветителни и други.
Стационарните преводачески кабини – 8 на брой, обслужващи зала 3, също са готови. Те не могат да покрият нуждите при провеждане на заседание, поради което е предвиден монтаж в трите полунива на залата на мобилни преводачески кабини 12 броя. Те са осигурени и вече беше монтирана пробно една мобилна кабина. За събитията, за които няма да могат да достигат кабини, е направено проучване на възможност за наемането им.
Периферните на зала 3, другите две зали – 3.1 и 3.2, също са готови. Те са разположени от двете страни на зала 3 и, тъй като са оградени с вътрешни тераси и фасадна дограма, са оборудвани с щори, изисквани за сигурността, които възпрепятстват възможността за поглед от вън навътре. Терасите на това ниво са с нова хидроизолационна мембрана и нова настилка от плочи; парапетите на терасата са боядисани, а при тях са монтирани подвижни пана, на които ще бъдат разпънати непрозрачни винилни пана, за ограничаване видимостта към терасите.
Обновена и оборудвана е кухнята на ниво седем, в която ще бъде подготвена постъпилата готова храна, за обслужване на събитията по време на председателството, а самото изхранване ще се осигури на ниво осем, където вече е разположен готовият ресторант. Осигурена е и втора тоалетна, освен съществуващата, която ще обслужва делегати. И двете тоалетни са оборудвани с нови мивки, тоалетни чинии и всичко необходимо за удобството на ползвателите.
На ниво пет изцяло са обновени зали 7, 8 и 9: подменена е настилката, положен е нов устойчив мокет, нова ламперия; ремонтирани са гипсовите пана на таваните и осветлението е подменено с ново – енергоспестяващо. Общите пространства около залите са също с нов мокет, а фоайетата – с нови плочи гранитогрес.
Наред с пълното обновяване на залите, необходимо за заседания по време на председателството, са осъвремени, ремонтирани и оборудвани техническите помещения на ниво шест. Там също е осигурен двоен под за комуникации, като е подменен съществуващият такъв, окачените тавани също са подменени с нови такива. Стените са шпакловани и боядисани, обновени са всички санитарни възли на това ниво, както и на ниво пет.
На нива четири, три, две, едно и партер чрез стъклени прегради са отделени териториите, през които ще преминават делегатите, службите по охрана и съпътстващите служители, така че да няма смесване на потоци с хора – посетители, при провеждане на събития в зала едно.
Зала 1 няма да бъде използвана по време на председателството за събития, свързани с него. В колуарните пространства около зала 1 са подменени настилки, нови ламперии, ремонтирани са гипсовите пана на таваните, и е подменено осветлението. Всичко това е изпълнено и в зоната за преминаване на делегатите, и в зоната за посетители при събития в зала едно. Обновени са всички тоалетни и са оборудвани с нов санитарен фаянс, нови настилки и нови окачени тавани.
На ниво партер е разположена и зала шест. Тя е предвидена за пресконференции, поради което вече е осигурено всичко необходимо за провеждането им: нов окачен таван, освежена е каменната облицовка и изцяло е ремонтирана малката тераса пред залата. Започва полагането на мокет в залата, като за разлика от зала 3, тук комуникациите за функциониране са окачени в тавана.
Обслужващите помещения до зала 6 са изцяло ремонтирани за нуждите на БНТ и журналистите, които ще отразяват събитията. Предвиден е самостоятелен вход за журналисти и администрацията на НДК, който е оборудван с всичко необходимо, за ограничаване на смесването им с делегати по време на председателството. Входът се намира на нивото на зала 6, откъдето журналистите лесно достигат до залата и до територията, определена за тях. На ниво минус едно остава да се положи мокет и да се довърши окачен таван.
За осигуряване на нормалната вертикална комуникация са подменени четири пътнически и два товарни асансьора. Очаква се до края на деня, тоест до днес, да бъде завършен монтажът на последния от тях. Ремонтирани са всички стълбищни клетки на територия, необходима за председателството. Стените и таваните са боядисани, а стъпалата, парапетите и стъклата – почистени. Мраморните настилки са шлайфани, фугирани, полирани и е извършена повърхностна запечатка, и няма подменени мраморни настилки от съществуващите.
На ниво минус едно е входът за специални гости, от южната страна на сградата, и пространството пред него, е изцяло с нова настилка от бетонени павета, положени върху нова хидроизолация. По всички нива се монтират необходимите рамки за придвижване на хора в неравностойно положение.
Като цяло в сградата на НДК е извършен ремонт на всички обслужващи инсталации, подменени са ВиК клонове, за които е установено, че са амортизирани. Изпълнен е и съвсем нов водопроводен клон за осигуряване на вода за противопожарни нужди. Подменени са с нови всички пожарни кранове на ниво седем и осем, които се захранват от новия водопровод, а към него са свързани и съществуващите пожарни кранове на по-долни нива. Ремонтирани и подменени са част от въздуховодите в сграда, а именно тези, които обслужват зоните на председателството. Ремонтирани са 15 климатични камери и са доставени четири нови. Подменени са голяма част от съществуващите радиатори с алуминиеви, както е определено с проекта, а на конкретни места са монтирани конвектори, които осигуряват по-добра климатична среда. Подменена е голяма част от електрозахранващите линии и значителна част от главните ел. табла на сградата.
Необходимо е да отбележа, че сградата на НДК – по скица в Кадастъра, беше отбелязана като пет етажна сграда. Част от терасите и стълбищата на сградата бяха отразени като собственост на Столична община. Спешно се извърши корекция на заснемането и се отрази действителното състояние по нотариалния акт. Новото попълване в Кадастъра е от 19 септември 2017 г. и това ни позволи да започнем изпълнението на хидроизолациите на настилките по терасите и паркинга пред зала шест.
Системите за сигурност включват: контрол на достъпа, видео наблюдение, гласово оповестяване, пожарно известяване и други. Остава да се монтира част от крайните устройства и провеждане на пробните ни изпитания. Изграждането на системите за сигурност продължава, като в голямата си част монтажните дейности са извършени. В по-голяма степен са изградени системите за контрол на достъпа и пожаро-известителната система.
Работната група от НДК към група „Сигурност на председателството“ направи детайлен преглед на състоянието на системите за сигурност. Констатациите на групата са предоставени на изпълнителите за извършване на необходимите корекции, които се изпълняват. Помещенията, отредени за работа на силите за сигурност, са в завършен вид и предстои тяхната мебелировка и оборудване с техническите средства.
От НДК са изготвени маршрути за движение и достъп до отделните зони за сигурност, като същите са предоставени за въвеждане в акредитационната система. С цел сигурността на информационните системи и мрежи на НДК е извършен одит от лицензирана фирма, предстои изготвяне на план за изпълнение на направените препоръки.
В ход е процедура за избор на двама независими доставчици на защитен интернет за целите на председателството. Целта е в началото на месец декември 2017 г. да има осигурен интернет, за да се започнат тестовете на системите за сигурност. Предприетите са организационни мерки по отношение на охраната и сигурността, по провеждане на прояви и изложения по време на председателството.
Това е по отношение на строителството, а господин Велков ще обясни съответно по-подробно логистиката, подготовката за председателството ни от месец януари.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, господин Митев.
Да изслушаме господин Велков и след това, колегите, ако имат въпроси.
Заповядайте.
БОРИСЛАВ ВЕЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Василева, членове на Комисията, уважаеми гости! Господин Митев беше достатъчно изчерпателен по отношение на всички предприети действия.
Бих искал да отбележа, че голяма част от тези дейности се случиха след Вашето посещение, така че наистина има голям напредък. Аз бих искал да се фокусирам и да визуализирам част от нещата, тъй като ремонтът скоро ще свърши и ще минем във функционалността, използването на залите, логистиката, взаимодействието на екипа на НДК с екипа на госпожа Павлова. Между другото е изключително важно, че вече от няколко месеца провеждаме всяка седмица регулярни срещи, на които стиковаме всичките процеси от тяхна страна и процесите, които ще се изпълняват в НДК, като основна сграда.
Ще Ви разходя от горе надолу. Зала 3 ще бъде основната зала за председателството, а тя ще бъде и най-функционална – чухте го от господин Митев. Но да отбележа няколко ключови неща: към нея са присъединени вече залите 3.1, 3.2 и функционално залата разполага с тях, както и зала 10, ресторантът, както всички ние го познаваме като „Скай Плаза“, също е монтиран и може да се извършват различни дейности; възстановена е кухнята – майка, което прави седми и осми етаж изключително независими за провеждане на събития, като там може да се приготвя храна, да се складират хранителни продукти и друг тип стока.
Бих искал да Ви покажа състоянието на зала 3 към тази сутрин. Горе вече са монтирани съоръженията, в които ще се окачва цялата екипировка, от гледна точка на звук, светлина и допълнителна техника. Ето различни фрагменти от залата – мокетът е положен, а господин Митев каза, че всички ние се гордеем с нашия двоен под. Той е важен, за да има разположение. (Борислав Велков показва снимки от НДК на лаптоп.) После ще Ви покажа и схемите как ще бъде подредена залата за самите събития.
Вижда ли се добре? Съжалявам, че всички не успяват да го видят. Ето, вече започна полагане и на част от техниката, за която знаете, че беше проведена обществена поръчка. Тя е доставена в НДК отдавна, така че вече се работи по нейното окачване, а от началото на декември – по нейните тестове.
Това, което тук искам да Ви покажа, са съществуващите преводаческите кабини. Преди около месец от Вашето посещение, а след това имаше посещение от Брюксел по отношение на преводите и дадоха няколко предписания. Едното беше – кабините да бъдат боядисани в независим цвят, да не е толкова активно бял. Това е направено, както и осветлението. Трябваше да се увеличи броят на контактите и да се промени осветлението. Тези дейности вече са извършени или са в процес на действие. Както господин Митев каза, всички останали преводачески кабини са преносими, мобилни и те ще бъдат разполагани в отделни части на залата. (Борислав Велков показва снимки от НДК на лаптоп.)
Това е зала 3.1. и 3.2, които също са завършени, екипирани са. Тук има нещо, което е много важно за всяка една зала, независимо дали тя се използва за председателството, или не – да може да бъде затъмнена и да може да бъде контролирано осветлението в нея.
Ние сме го постигнали: вече са монтирани тези щори, които са електрически, и ще могат да се управляват дори от дистанция. В самата зала вече има прокаран интернет и цялата останала комуникация, която е нужна на гостите, но и тази част от комуникацията, която е нужна за излъчване на аудио сигнал, видеосигнал, тоест всичко, което е необходимо за излъчване.
Ето, искам да Ви покажа, вижда се начинът, по който може да се затъмни залата. Кутиите, за които Ви споменах, са монтирани долу, така че разположението, светването на залата, предполага на всички места да има много добра комуникация.
Това е зала 3.2., като тя е огледална от другата страна. Знаете, че те са свързани с основната зала 3 с врати – хармоники, което ги прави изключително използваеми. До този момент тези помещения – не, че не са се използвали, а доста по-малко, не са били в добро състояние и са ползвани главно като допълнителни и складови помещения. Сега те вече са част от залата.
Това е зала 10, в която в момента се правят тестове и в тази част, която е осветлена, декоративна част. Тук ще бъде закрито. Това е в процес на тестове, като това е от вчера късен следобед, състоянието на залата. Под нея ще има голяма маса, на която ще се извършват официалните вечери, както и заседания. После ще Ви покажа схемата как ще бъде разположено. Ето, погледнете – на ниво мокет, комуникации, залата е довършена.
Това, което бихме искали и за нас е важно, е, че цялото налично изкуство, което беше в НДК по време на ремонта, беше запазено. Господин Митев има голяма експертиза в реставрацията. Всички пана и произведения на изкуството след края на ремонта ще бъдат разопаковани и там, където има необходимост от допълнителна реставрация или някаква поправка, ще бъде направено така, че изкуството да бъде част от целия комплекс.
Да не забравяме, че хората там с часове ще работят и трябва да прекарват някаква част от времето си, за да се чувстват комфортно в приятна и естетична среда. Там, където се смяташе или имаше слухове, че то ще бъде закрито и няма да се вижда, няма такова нещо. Изкуството навсякъде ще бъде там, където винаги е било – в НДК.
Смятаме, че терасите са изключително важни, особено за топлия период – от март месец нататък, и са терасите на ниво осми етаж, тоест от тях се стига, през залите 3.1, 3.2., до зала 10 и ресторанта – бившия „Скай Плаза“. Те също могат да бъдат присъединени към цялото функционално пространство за използване, те са направени. Ето го и бившия ресторант „Скай Плаза“, вече ремонтиран и е чудесен за всякакъв тип кетъринг, и допълнителни активности или кафе паузи.
Възстановява се и барът, който е съществувал, като това е кухнята към него, която не е основната кухня – майка, за която Ви казах. Ще Ви покажем и снимки към нея, а сега кухнята е в момент на довършване.
За зала 10 също е предвидено да има щори. Те не са от този тип „блекаут“ щори, както е в другите зали, но не е предвидена за конферентна част, а е предвидена по-скоро за допълнителни дейности, така че е абсолютно достатъчно като ниво. Това е така наречената „кухня – майка“, която кухня – майка е на ниво седем. Тя е точно до зала 3. Работила е само много кратък период по времето на първия конгрес, мисля, че е ХIII конгрес, за който е отворена в НДК, след което е ползвана за склад. В момента е възстановена, което прави 6-ти, 7-ми и 8-ми етаж изключително самостоятелни и функционални за цялостно провеждане на какъвто и да е тип събития на високо ниво. Тоест вече няма да се налага храната да се носи, да се приготвя по стълбите или да се носи от други етажи, което дава едно много голямо спокойствие на организаторите, ползващи залата. Тя е в процес на довършване. Подходите от кухнята – майка са от двете страни на зала 3, така че да бъде лесно обслужването им. Ето, вътре можете да видите от кухнята, тоалетните на ниво 7. Това са тоалетните, които се обслужват от зала 3, а те са – да не кажа 100%, но 95% са завършени, изглеждат добре. Според нас отговарят на всичките изисквания на ниво конферентни европейски центрове – достатъчно луксозни и достатъчно функционални са за целите си.
Това са допълнителните офиси, които са разположени на ниво 5. В тези офиси, според Министерството за Българското председателство, ще бъдат разположени принтери и допълнителни устройства, които ще могат да се ползват от гостите. Виждате, че елегантно са със стъкла, не пречат на архитектурата на НДК, стоят много елегантно и са много практични, тъй като могат да се заключват. Може да проведеш някакъв разговор в тях и те да се ползват като допълнителни пространства.
Зала 8 и зала 9 също са завършени. Извинявам се, че тук има найлони, но нямаше как реално да ги изнесем тази сутрин. Важно е да подчертаем, че са възстановени осветителните тела, тоест те са рехабилитирани. Всичките крушки са заменени с лед такива – първо, за да намалим разхода, а второ, за да осигурим една добра светлинна среда в залите. Още от тези зали. Това е вход А 4 в момента, където ще бъде Акредитационния център. Това, което от НДК се изисква – пространството да бъде отделено със стъклена преграда, е направено и съвсем скоро започва монтажа на акредитационната система. Тук ще се акредитират всички Ваши гости. Ето, как се вижда подходът от НДК. (Реплики.)
Ето го акредитационния център – зала 6. Зала 6, както каза господин Митев, е Пресцентърът, а в момента се работи активно по зала 6 – положена е подовата настилка, положен е таванът, така че там дейностите също може да ги наречем довършителни.
Само да добавя, че във всички зали, които Ви представих визуално, в момента в който приключат и последните строителни действия, веднага започват тестовете и инсталацията на цялата озвучителна и допълнителна техника, която ще се ползва по време на заседанията. Ето, още от зала 6 – снимано е буквално преди да дойдем. Искахме снимките да са актуални, за да видите наистина какво е реалното състояние – нещо, което за зала 6, е важно от гледна точка на нейната функционалност и комфорт.
Знаете, че там има едно много голямо произведение на изкуството на Светлин Русев. В първоначалния вариант беше предвидено то да бъде закрито и да се ползва тази част за пресконференции, която е към таблото. Решихме, че след като ще налагаме стандарт от гледна точка на естетиката и цялото, всички произведения на изкуството в НДК да бъдат запазени и видени, то ги обърнахме обратно, образно казано, към Витоша. Тук са предвидени специални завеси, които няма да допускат светлина, да може да бъде осигурена достатъчно добра среда за заснемане, което е изключително важно за БНТ и всички останали медии, така че залата ще бъде изключително функционална за телевизията. Като казахме телевизия, се връщам отново на ниво седем и осем, а вече сме предали на БНТ помещенията, в които те трябва да инсталират тяхната техника, а инсталацията е започнала и тече с доста голяма динамика. Вече има екипи в НДК, които монтират цялата телевизионна техника.
Това отпред са така наречените „ВИП входове“. Площадът, образно казано, за който господин Митев спомена, е завършен изцяло, а долу е положена нова хидроизолация. Ремонтните дейности са – освен че се правят за председателството, да се свърши и тази част от работата, която трудно би се свършила в следващите години, трябват нови ремонти, така че тук е подходено изключително мъдро.
Сега ще Ви покажа зала 3 и как ще бъде разположението. Ето зала 3, това е входът към зала 3. Единият вариант, по който ще бъде разположен, а следващата седмица започва монтаж на корпусната мебел в залата, така че на 14 декември – когато очакваме посещение от Ваша страна, ще може да видите реално залата в готов вид. Тогава ще бъде положена и цялата техника – осветителна и озвучителна. Ето го и другият вариант – тук се вижда къде е входът, как ще бъде разположението на залата. Ще ви покажа и зала 10, като пример да я видите. Зала 7 е това. (Реплики.)
Те са два вида разпределения и сега ще Ви кажа. Има общо 348 места в този вариант и другият е с по-малко места. Ако искате точната бройка, ще Ви я кажа веднага. Зала 10 е там, където видяхте светлината на таваните, когато Ви показах тестовете, ето го нейното разположение, а това е този светлинен кръг отгоре на тавана.
Имаме схеми на всичките зали. Те вече са одобрени, премислени, поддържането на подовите кутии – всичките са съобразени с комуникациите, интернет, електричеството и с разположението на залите.
Не на последно място от изключително значение е екипът на НДК – технически и организационно, как той ще поеме и обслужи този голям наплив от събития. Работим много в тази посока по отношение на мотивация, изчистване на детайли, подготовка на хората за това, което им предстои: постоянна комуникация, ежедневни оперативки, ежедневни срещи, работа не само на ниво ръководители и направления, а и активно целия екип. Усещането е, че хората са подготвени, мотивирани и са с желание да свършат работата.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Велков, за тези доуточнения.
Сега може би колегите, ако имат някакви по-конкретни въпроси към Вас. Не виждам.
Аз бих искал само да попитам дали към момента ремонтните дейности се движат в съответствие с актуализирания план. Тоест, кога очаквате грубата работа окончателно да приключи? Кога започват тестовете? Защото все пак времето напредва, а трябва и някакъв резерв от време да се предвиди. Питам, за да знаем в общи линии: ще можем ли още от януари да започнем нормално работа в ремонтираната зала 3 и съответно прилежащите й зали, и съответно долу, където ще бъде официалният вход за председателството, тъй като той ще влезе в употреба буквално още през януари? Виждам, че там все още има строителни дейности. Ще могат ли да приключат, и ще станат ли нещата?
БОРИСЛАВ ВЕЛКОВ: Имате предвид на вход А 4.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Да, на А 4.
БОРИСЛАВ ВЕЛКОВ: Реално, като отделено пространство, подови настилки, окачен таван и светлина, той е завършен. Очакваме от страната на Министерството за българското председателство да започнат монтажа на акредитационната система, което е в техния обхват на дейности…
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: На турникетите.
БОРИСЛАВ ВЕЛКОВ: Да, акредитационна турникетна система, която е в техния обхват на дейности и обществена поръчка, която са провели.
Нашата част от работата във вход А 4 – да го наречем вход „делегати“, е почти изпълнена. Много малко детайли имаме за довършване и по-скоро отнасящи се за частта сигурност, за монтаж на камери, които всеки момент започват. Това е по отношение на сроковете, а господин Митев ще Ви каже точно.
АНГЕЛ МИТЕВ: До 5 декември ние трябва да приключим с всички архитектурни дейности, които са във всички зали, а след това да започнем тестването на системите. Тоест до Коледа ние трябва да сме готови с всичко – и с тестването, и съответно с готовността на залите за експлоатация. Това са ни сроковете, които сме си поставили, и трябва да ги изпълним.
БОРИСЛАВ ВЕЛКОВ: Да добавя, че в залите 8 и 9 ще имаме събитие. Утре е първото събитие, което пускаме там, което също е своеобразен тест.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, господин Митев и господин Велков.
Ако колегите нямат някакви въпроси, да Ви благодаря за отзивчивостта.
Да направя още веднъж уточнението, че председателството освен политики, с които досега основно се занимаваме, има и технология и технически въпроси, и понякога и най-красивите неща могат да бъдат провалени от дребни технически проблеми, затова наистина разчитаме, че тези срокове ще бъдат спазени.
На 14 декември, пак от гледна точка на парламента го казвам, тук ще бъде екип от Секретариата на КОСАК. Заедно с тях желаещите колеги също ще могат да посетят НДК, да видят как изглеждат нещата, тъй като, пак казвам, на 21-ви и 22-ри януари се провежда първата среща от парламентарното измерение, и разчитаме да дадем един добър старт и за следващите събития така да продължи.Благодаря Ви още веднъж за участието.
БОРИСЛАВ ВЕЛКОВ: Благодарим и ние, ще Ви очакваме.

ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: А ние преминаваме към точка втора от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 16 ОКТОМВРИ 2017 Г.
Все пак за протокола и от уважение ще информирам кои представители са тук, за да ни информират за Проектозакона: Нина Стоянова – подуправител, ръководител на управление „Банково“ и управление „Фискални услуги“, и член на Управителния съвет на Българската народна банка; Михаил Димов – директор на дирекция „Платежен надзор“, Диана Ганчева – началник на отдел в дирекция „Платежен надзор“; Пламен Ранджев – също началник на отдел в дирекция „Платежен надзор“.
От Министерството на финансите са: Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“; Елена Петрова – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“; Христина Пендичева – също държавен експерт в същата дирекция.
Благодаря Ви за това сериозно експертно присъствие и предлагам да дадем думата на госпожа Стоянова да представи Проекта.
След това вече, ако има въпроси, или всъщност…
Заповядайте.
НИНА СТОЯНОВА: Благодаря.
Проектът на нов Закон за платежните услуги и платежните системи има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2015/2366 на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар. С действащия в момента Закон за платежните услуги и платежните системи в българското законодателство са въведени изискванията на Директива 2007/64 относно платежните услуги във вътрешния пазар, както и редица други директиви в тази област.
Предвид значителния обем на промените в досега действащата правна рамка се налага приемането на нов закон, който да замени действащия в момента. Такъв е и европейският законодателен подход, който беше приложен, като новата Директива отменя досега действащата – от 2007 г., считано от 13 януари 2018 г.
Разпоредбите на Директивата, които се въвеждат със Законопроекта, обхващат най-общо следните основни промени в нормативната уредба на платежните услуги. На първо място, се допълва правната рамка относно изключените досега от обхвата на Закона услуги. Например, ваучерите за храна, въвеждат се нови видове платежни услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка, и регулиране на дейността на доставчиците на платежни услуги, които предлагат тези услуги.
Въвеждат се допълнителни изисквания при лицензиране на платежни институции, респективно на дружества за електронни пари. Въвежда се изискване за регистрация на новия вид доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка. Въвеждат се нови изисквания за сигурност на плащанията, а в частност, когато се извършат отдалечено или в интернет среда. Също така се въвеждат изисквания по отношение на доставчиците на платежни услуги за осигуряване на необходимата достатъчна и разбираема информация на разположение на ползвателите на платежни услуги.
Ползите от новия Закон за ползвателите на платежни услуги –както физически, така и юридически лица, са свързани главно с повишаване на сигурността на плащанията, с намаляване на размера на отговорността и загубите при неразрешени платежни операции, извършени при определени обстоятелства.
В новия Закон се пренасят разпоредбите от действащия, с които са въведени в българското законодателство изискванията на редица други директиви в областта на платежните услуги и платежните системи.
По отношение на разпоредбите относно платежните сметки за основни операции със Законопроекта се внасят промени, които целят да направят тези сметки още по-достъпни за потребителите, предимно физически лица. С тези изменения се постига по-голяма защита на потребителите, като таксите за почти всички, извършени от тях операции по платежните сметки за основни операции, ще бъдат с размер по-нисък от средния за страната и средния за банката за съответния вид операции, или безплатни.
По отношение на мерките, които банката следва да предприеме за повишаване на обществената осведоменост относно възможността за ползване на платежни сметки за основни операции, Законопроектът предвижда банките да разпространяват на хартиен носител в помещенията си, а също и в електронна форма, чрез интернет страниците си, брошура, съдържаща информация относно платежната сметка и прилаганите такси по отношение на нея за съответната банка.
Във връзка с прилагането на Регламент 2016/10/11 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, считано от 1 януари 2018 г., Законопроектът предвижда определянето на БНБ като национален компетентен орган по прилагането на Регламента по отношение на бенчмарковете за лихвени проценти и конкретизира предвидените административно-наказателни санкции при нарушение на Регламента.
С преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се въвеждат изменения и в Закона за БНБ, Закона за кредитните институции, Закона за гарантиране на влоговете в банките, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за защита на потребителите, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за държавния дълг, Закона за банковата несъстоятелност и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми, и други предприятия за колективно инвестиран, също и в Закона за потребителския кредит, и Закона за кредитите за недвижими имоти.
Виждате сериозни изменения, но това се налага до голяма степен и от правно-техническото синхронизиране на новите разпоредби с действащата уредба в тази област.
Предложеният Законопроект няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България, но се предвиждат и се очакват за самите финансови институции разходи по въвеждане на новите изисквания, и тяхното прилагане.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Михайлова.
Биха ли искали от БНБ да добавят нещо при това положение, или няма?
Колеги, да питам, първо, Вас за въпроси?
По-скоро аз бих искал да се възползвам от възможността за един коментар. Хубаво е, че законопроектите се внасят – които днес разглеждаме, от Министерския съвет, а не от народните представители. Видяхме таблиците за съответствие. Аз подчертавам, че тук водеща е Комисията по бюджет и финанси и това все пак е доста специфична материя.
От наша гледна точка преценяваме, а преди всичко от гледна точка на въвеждането на европейското законодателство, доколко коректно това е направено. Поне от това, което виждаме, можем да стигнем до извода, че то е направено. Коментарът ми е по-скоро по това, че с този Законопроект в Преходните и заключителни разпоредби на практика се променят, ако не се лъжа, ги изброих 12 закона. Това е почти безпрецедентно и нашата препоръка е към водещата Комисия внимателно да прегледа специално тези промени. Разбираме, че понякога това се налага и това е един специфичен Законопроект, доста обхватен.
Но наистина ние лично, поне за себе си говоря, много внимателно подхождаме, когато с един Законопроект, се променят толкова много други закони. То не е въпрос, а по-скоро коментар, който ще влезе и в стенограмата – да го имаме предвид това. Разглеждането в основната Комисия, а и в парламента вероятно ще можем в повече детайли да коментираме и тази част. Предполагам, че внимателно е преценено, че наистина такава необходимост има.
Ако няма някакви други коментари или мнения, предлагам да минем към гласуване.
Който е съгласен да подкрепим Законопроекта за платежните суми и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г., моля да гласува.
За – 7, против и въздържали се – няма.
Благодаря Ви за участието, а с някои от Вас ще се видим и при дебатите в пленарна зала.

Ние минаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г.
Тук информирам, че наши гости от Министерството на финансите са: Цветанка Михайлова, Елена Петрова и Христина Пендичева; от Комисията за финансов надзор: Ана Андонова – директор на дирекция „Правна“, и Петя Никифорова – началник-отдел „Методология“ на дирекция „Правна“.
Предполагам, че Вие, госпожо Михайлова, ще представите Проекта.
Заповядайте.
ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
На първо място, бих искала да изложа пред Вас какви са причините, какво наложи изготвянето на нов Закон. С предлагането на нов Закон за пазарите на финансови инструменти в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/65 на Европейския съюз относно пазарите на финансови инструменти и се въвеждат мерки по прилагането на Регламент 600 от 2014 г. –относно пазарите на финансови инструменти, чиято цел е увеличаване прозрачността на пазарите на финансови инструменти и по-добрата защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти, както и се въвеждат редица други делегирани директиви и регламенти за допълване на Директива 65 от 2014 г.
Новата регулаторна рамка на ниво Европейски съюз обхваща широк кръг от услуги и дейности, предлагани на инвеститорите, и има за цел да осигури необходимата степен на хармонизация, защита на инвеститорите, както и условия инвестиционните посредници да предоставят услуги в целия Европейски съюз по силата на лиценз, получен в съответната държава по произход. Промените, които тази рамка предвижда, са съществени и важни, което обосновава приемането на нов Закон.
Основните моменти в Законопроекта са в следните насоки: на първо място, се разширява кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. Освен това се надгражда и съществуващият режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа, като се запазват изискванията на действащия към настоящия момент Закон за пазарите на финансови инструменти по отношение на изискванията за лиценз, капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници.
Освен това се въвеждат и нови изисквания относно управлението и представителството на инвестиционния посредник, подробни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на управителните и контролни органи на инвестиционния посредник. Запазва се досега съществуващия режим на одобрение на членовете на управителните и контролни органи на инвестиционния посредник.
На следващо място, Законопроектът представя възможност инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти, които да предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник, на неговата пълна и безусловна отговорност.
Регламентират се също така случаите, свързани с придобиване и увеличаване на квалифицираното участие в даден инвестиционен посредник. Определят се изискванията за вътрешна отчетност, вътрешен контрол, управление на рисковете, вътрешен одит, политики за възнаграждение, управление на конфликти на интереси и други. Защитата на интересите на инвеститорите е водеща в правната регламентация на дейността на инвестиционните посредници и отношенията им с клиентите. Предвидени са изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предостави на клиентите, както и на потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност.
Законопроектът въвежда изисквания, които инвестиционните посредници трябва да спазват при използването на така наречената „алгоритмична търговия“, при която компютърен алгоритъм определя автоматично елементите на нареждането при ограничена или нулева човешка намеса. Въвежда се възможността инвестиционният посредник да организира освен многостранна система за търговия, да организира и система за търговия.
С цел насърчаване на малкия и средния бизнес се предлага да бъде набиран капитал чрез капиталовия пазар, като се предвижда създаването на нов вид многостранна система за търговия, а именно „пазар за растеж“. Въвеждат се регламентирани отношения, свързани с ограничението, управлението и докладването на позициите в стокови деривати.
Не на последно място се подобрява и прозрачността, и качеството на информацията, която се публикува относно сделките с финансови инструменти. Регламентира се статута и дейността на доставчиците на услуги за докладване на данни, оператори на механизми за публикуване, доставчици на консолидирани данни и оператори на механизми за докладване. Освен това се прецизират и разпоредбите за прилагане на принудителни административни мерки.
В Законопроекта са включени и някои други изменения, които произтичат от европейското законодателство. Предвиждат се мерки по прилагането на Регламент № 1286 от 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховани инвестиционни продукти.
Въвеждат се също така изискванията на Регламент № 1011 от 2016 г. относно индексите, използвани като бенчмаркове, за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване резултатите на инвестиционни фондове, както и на Регламент № 2365 от 2015 г. относно прозрачността при сделките с финансиране на ценни книжа.
Въведени са в Законопроекта също така и някои промени, които произтичат от Програмата за оценка на финансовия сектор, която беше извършена в България през миналата година от страна на Световна банка имаше и Международният валутен фонд. В съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор се предвижда съществените регулаторни и надзорни правомощия да се осъществяват от Комисията за финансов надзор като колективен орган, а не от заместник-председателя на Комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. На заместник-председателя на Комисията са възложени предимно надзорни правомощия с оперативен и текущ характер.
В заключение бих искала да кажа, че проектът на нов Закон за пазарите на финансови инструменти е изцяло съобразен с директивите, които споменах по-горе, и делегираните директиви и регламенти към тях, уреждащи в пълнота обществените отношения, свързани с пазарите на финансови инструменти. Благодаря Ви.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
Колеги, въпроси по този Законопроект?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Въпросът е свързан, разбира се, с тази част на внесения Законопроект, която касае европейско законодателство или по-скоро, ако може да ми дадете възможност или имате информация, каква част от Директивата представлява самият Законопроект. Колко текстове са съобразени с Директивата за регламенти, които Вие цитирахте и каква част от текстове, които са извън Директивата, са създадени тук в България? Този Законопроект до каква степен касае работата с финансови инструменти, които ни се предоставят по оперативните програми? Говоря особено за Оперативна програма „Конкурентоспособност“ и дали касае по някакъв начин тези финансови инструменти, които ни се предоставят от Европейския съюз за работа тук, чрез инвестиционни посредници.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Иванов.
Други въпроси, колеги? Не виждам.
Един уточняващ въпрос искам да задам във връзка с разходите, като в мотивите е посочено, че ще трябва да бъдат направени за превеждане в съответствие с изискванията на Директивата за българския пазар. Доколкото разбирам е направено допускане, не е правен конкретно анализ за българските условия на база на общоевропейски анализ и теоретично допускане за мащабите на нашия пазар, а са изведени едни суми от малко над 6 млн. лв., които ще трябва да бъдат направени – тези разходи, от пазарните участници и регулатора.
Може ли малко повече да обясните откъде идват тези суми, ако е така? Казвате също, че това няма да доведе до пряко въздействие върху държавния бюджет, а тези разходи, които трябва да бъдат направени за превеждане в съответствие от Директивата, тогава е ясно – пазарните участници си ги поемат. Но регулаторът, тоест, очевидно ще има някакво въздействие върху бюджета все пак. Ако може, малко повече да изясните по тази тема. Благодаря.
АННА АНДОНОВА: Ще започна от втория въпрос, повдигнат от Вас, във връзка с разходите.
Действително MiFID 2, това е новата Директива, която сега се транспонира, регулира изискванията към пазарите за финансови инструменти и участниците в тях, е сериозно предизвикателство и за нашия пазар, и за регулатора, и ние го осъзнаваме. От гледна точка на въпроса Ви за разходите, що се отнася до регулатора, вече сигурно знаете за новите изменения в Закона за Комисията за финансов надзор, които минаха днес в пленарна зала, които уреждат по по-специфичен начин бюджетирането и финансирането на Комисията, и поради това нашият анализ води до това, че всъщност новите изисквания по Директивата няма да доведат до нови разходи за държавния бюджет. Те са за сметка на нашите поднадзорни лица с актуализирането на тарифата, която се направи сега с изменението в Закона за Комисията за финансов надзор.
По отношение на нашите поднадзорни лица – инвестиционни посредници и участници на пазари, самият пазар и другите места за търговия, изчисляването на конкретни разходи действително е много сложно да бъде направено и Европейската комисия е отделила доста средства, за да направи такъв анализ, който касае целия европейски пазар. По модела на нашите колеги от други държави членки – от Англия, от Франция, те са направили такъв анализ за собствената си държава въз основа на пазарни участници, брой пазарни участници, големина на пазара, както подходихме и ние.
Основните разходи идват от новите изисквания за прозрачност и рапортуване на сделките на инвестиционните посредници, които изискват много сериозни системи да бъдат изградени от инвестиционния посредник или от други лица, които те ще използват, за да рапортуват тези сделки към Комисията за финансов надзор, а ние имаме ангажимент да рапортуваме тази информация към европейските надзорни органи – основно ЕСМА. Също като регулатор се подготвяме за тази много сериозна промяна на нашия пазар във връзка с Директива MiFID 2 и сме започнали процедура за обществена поръчка и за създаването на такава система, която ще ни позволи да систематизираме, да анализираме вече.
Необходима ни е нова система, актуална, която да ни дава възможност да анализираме резултатите от тази информация, която получават инвестиционните посредници. Работим по въпроса, да.
ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА: По първия ми въпрос…
АННА АНДОНОВА: В цялост Законът транспонира MiFID 2, в цялост! Няма българско законодателство или наши национални разпоредби вътре, оставени са разпоредбите, които идват от други директиви за капиталовата адекватност – превнесени са към сегашния Законопроект. Трябва да ги запазим, защото имаме ангажимент по транспонирането и на тази Директива, и ни предстои в Комисията за финансов надзор – ние работим по текстовете на наредба, която транспонира още една Директива по прилагането на тази Директива. Тя е в подзаконов нормативен акт, така че в момента, в който се приеме този Закон, ще имаме готовност и с тази наредба. Благодаря.
ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА: Ако разрешите, да допълня само, че Оперативните програми и финансовите инструменти са извън обхвата на Директивата MIFID 2, така че не са включени в обхвата на тази регулация. Под наименованието „финансови инструменти“ дори в момента има дела в съда на Европейския съюз, където се спори какво се включва в тази дефиниция, но специално финансовите инструменти в тази сфера на регулация не включват финансовите инструменти по оперативните програми.
ИВАН ИВАНОВ: Това предполагам е изрично уточнено в Закона, за да не стане после някъде разминаване? Добре.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви.
Реално погледнато, на база на информацията, която беше приложена и към Законопроекта, ние нямаме формална причина да не подкрепим този Законопроект. Доколкото е и европейското законодателство по наша преценка и във връзка с нашите възможности, все пак като парламент и Комисия преценяваме, че е въведено коректно. Затова, както и по предишния Законопроект, да направя уточнението, че все пак водеща е друга Комисия и там вероятно дебатите ще бъдат малко по-детайлни по същество, по характера на промените. Но с това убедително дамско присъствие, мисля, че можем да преминем към гласуване на този Законопроект.
Който е съгласен да подкрепи Законопроекта за пазарите на финансови инструменти, № 702-01-35, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г., моля да гласува с вдигане на ръка.
За – 7 гласа, против и въздържали се – няма.
Благодаря Ви за участието.

По точка четвърта от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 25 ОКТОМВРИ 2017 Г.,
На нашата покана се отзоваха Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ от Министерството на икономиката. Специално получихме извиненията на Министерството на икономиката, че поради международни ангажименти и делегации не са в състояние да изпратят представител на политическо равнище, тоест заместник-министър. Съгласихме се по изключение, защото все пак не бива да се блокира работата ни, а предполагам, че в следващите седмици и месеци все по-често ще има такива посещения във връзка и с председателството.
Благодаря на госпожа Любенова, че е тук и Ви давам думата да представите Законопроекта.
Заповядайте.
СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА: Благодаря Ви, господин Председател и много благодаря за разбирането.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията е изготвен с цел въвеждане на разпоредбите на Директива 2014/104. Директивата е приета с цел да се установят общи правила в целия Европейски съюз, които да гарантират, че всеки, който е претърпял вреда вследствие на нарушение на конкурентното право, може ефективно да упражни правото си да претендира за обезщетение в пълен размер за тези вреди.
По-важните моменти, които се регламентират чрез Проектозакона, са свързани с правото на увредените лица да предявяват иск за обезщетение на вреди, размерът на обезщетението, което може да получи увреденото лице, давностните срокове за подаване на искове за вреди, както и правилата относно прехвърлянето на надценката, която възниква, когато прекият купувач на нарушителя прехвърля надценката на своя купувач надолу по веригата. Въвеждат се и норми, които регламентират достъпа до необходимите доказателства и се урежда въпросът относно отговорността на лицата, когато нарушението е извършено от две или повече предприятия.
За съжаление, трябва да Ви информирам, че сме в процедура на нарушение, която Европейската комисия стартира през януари тази година, тъй като срокът за транспониране на Директивата беше до декември 2016 г., а от 14 юли има получено и мотивирано становище. Това е накратко. Благодаря Ви.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви и аз, госпожо Любенова.
Колеги, някакви въпроси по този Законопроект? Той на практика е като останалите и тук по-скоро Комисията по правни въпроси е водеща. Тук имаме всички справки по отношение на съответствието, на промените с Директивата, а дали то противоречи… Тоест, текстовете на практика на Европейския съд по правата на човека и така нататък. От всичко, което имаме, нямаме основание да считаме, че така предложените промени противоречат по някакъв начин на европейското законодателство, а дали противоречат на здравия разум това може би Комисията по правни въпроси и след това пленарна зала трябва да прецени.
Тогава да преминем към гласуване.
Който е съгласен да подкрепим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г., моля да гласува с вдигане на ръка.
За – 7, против и въздържали се – няма.
Благодаря Ви, госпожо Любенова, за участието.

По точка:
РАЗНИ.
По нея този път нямаме кой знае какво да обсъждаме поне от моя гледна точка. Само бих искал да информирам народните представители, че работата ни по подготовката на Решение на Народното събрание за приемане на позиция по Националната програма, тоест по Програмата на българското председателство януари – юни 2018 г., приключи и сме на етап съгласуван текст, който при подходящи политически условия в следващите една - две седмици може да бъде внесен, разгледан и приет от Народното събрание. Ако не, както се казва: „Залудо работи, залудо не стой“.
Смятам, че това беше полезно, като работа, която извършихме, за да се подготви позицията на Народното събрание. Тя ще ни е полезна от тук нататък във всички срещи, които имаме от тук нататък, включително и предстоящата среща на така наречения „Пленарен КОСАК“ в Талин, а подготовката за него ще продължим другата седмица. Тогава на заседанието ще подготвим и съответните материали за колегите, които участват в това заседание.
По принцип се надявам, че все пак ще може да бъде постигната единна позиция между политическите сили, защото ние заявихме едно намерение тук, в парламента, да работим заедно по важните въпроси, свързани с председателството, и поне що се отнася до Комисията по европейските въпроси, ние следваме този принцип и нашата работа сме я свършили. Да видим как това може да продължи в разговорите между политическите групи.
Нещо друго, ако има, което искате да кажете, да питате? Не виждам.
С това дневният ред е изчерпан.
Следващото ни заседание е в сряда, от 15,30 ч.
Благодаря Ви.

(Закрито в 17, 30 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристиан Вигенин


Стенограф:
Мария Петрова
Форма за търсене
Ключова дума