Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г.
2. Разни.
П Р О Т О К О Л
№ 42


На 25 юли 2018 г., сряда, се проведе извънредно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г.
2. Разни.

Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 11,45 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Кристиан Вигенин.

* * *

ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Добър ден!
Извинявайте за забавянето, но с главния секретар нещо уточнявахме, което засяга и нашата комисия.
Правим това заседание извънредно, защото Законопроектът влезе в дневния ред и искаме все пак да мине и през нашата комисия. Затова предлагам следния дневен ред:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г.
2. Разни.

Други предложения по дневния ред имате ли? Не виждам.
Моля да гласуваме така предложения дневен ред.
За – 7, против и въздържали се – няма.

Започваме работа по точка първа:
ПРЕДСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, № 854-01-69, ВНЕСЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 ЮЛИ 2018 Г.
Освен Александър Ненков, който е вносител, по списъка, който ми е даден, тук са: Весела Начева – началник на политическия кабинет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Светослав Глосов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, Катерина Граматикова и Тереза Шишкова – експерти.
Благодаря Ви за участието.
Давам думата на господин Ненков първо.
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Ще се опитам максимално кратко и сбито да представя Законопроекта и мотивите за неговото написване. Знаете, през 2015 г. започна този процес. България се опитва да въведе нова електронна система за събиране на пътни такси. Смея да твърдя, че за тези две години, с доста усилен труд от страна на Агенцията, на Министерството и на народни представители сме почти на крайния етап, в който се предвижда от началото на следващата година така наречената смесена електронна система за събиране на такси да бъде реалност. Мотивите за написването на Законопроекта са да оформи рамката законодателно, така че от 1 януари догодина вече да имаме такава работеща система, с ясни отговорности.
В Законопроекта се цитират и някои наредби, които трябва да бъдат променени, да минат през Министерския съвет, за определянето на тарифите, таксите, начина на събирането, които ще трябва Агенцията да изпълнява.
Какво представлява тол системата? Тя е от смесен тип. Смесен означава, че от следващата година автомобилите, които са под 3,5 тона, ще имат електронни винетки. За потребителите това е много важно, тъй като ще ги облекчи. Никой няма вече да си лепи по стъклата такива стикери. Когато си платите електронната винетка, завежда се Вашият регистрационен номер, категория и времето, за което ще ползвате този електронен винетен стикер, следователно няма и необходимост, когато Ви спрат, да предоставяте някакъв документ. В системата ще има информация дали сте си платили или не.
Кое е по-същественото и един от сериозните мотиви за написването на Закона и въвеждането на тази система? Именно съотношението на тежестта върху поддръжката и изграждането на пътната инфраструктура на републиканската пътна мрежа. Досега близо 240 милиона от приходите на Агенцията идват от леките автомобили, а само 90 идват от тежкотоварните. Логиката би трябвало да е точно обратната – тези, които повече рушат, над 3,5 тона, големите тежкотоварни автомобили да поемат по-голямата тежест за издръжката на Агенцията, тъй като тя и в тези приходи, които има, има краен недостиг. Тя е недофинансирана и държавата всяка година търси варианти, в които да дотира Агенцията, за да може да поддържа републиканската инфраструктура в прилично състояние.
От догодина тези тежкотоварни автомобили вече ще минат в така наречената тол система, където ще плащат за изминато разстояние – на базата на изминато разстояние, на базата на категорията на тяхното превозно средство, на базата на състоянието на самия път или участъци, през които те преминават през републиканската мрежа.
Това, което се предвижда като новост, е да има и отношение спрямо екоизискванията, еконормите на тези превозни средства, тъй като в Законопроекта сме въвели от трета, четвърта, пета, шеста категория да има облекчение при тяхното таксуване. Говорили сме с колегите между първо и второ гласуване тази редукция в цената да обхване по-горните категории, може би само пета и шеста категория от гледна точка на екоизисквания.
Целият законопроект и всичките разработки целят синхронизиране и с европейското законодателство, с европейските практики. Има две директиви, които регламентират тази дейност. Едната е № 62, мисля, която определя начина на таксуване и работата на тези електронни системи за събиране на такси, другата е № 52, която регламентира техническата взаимна свързаност между всичките такива системи за събиране на такси в цяла Европа, и законодателството, смея да твърдя, отговаря изцяло на всички такива изисквания.
Благодаря, господин Председател. Ако има въпроси.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ненков.
Нещо искате ли да добавите от двете институции?
Заповядайте, господин Глосов.
СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Искам да добавя, че Законопроектът регламентира и нова структура на Агенция „Пътна инфраструктура“. Предвижда се създаване на специализирано звено, или дирекция към Агенцията, която да поддържа и оперира тол системата. Това е свързано със самата работа на системата. Досега няма такава структура, така че необходимост от нея има и затова апелирам. Тук са юристите, които са изготвили, могат също юридически да се обосноват.
Иначе господин Ненков беше достатъчно изчерпателен да обясни системата, даже и от техническа гледна точка. Апелирали сме и е възложено на Световната банка като наш консултант и като орган, който изготвя съгласно договора тарифирането, тоест ценообразуването на системата, да предвиди как ще бъдат толувани автобусите, които изпълняват социална функция, тоест тези, които са по одобрени маршрути, така че да не се оскъпява сегашната цена на услугата.
Нямам друго. Ако има въпроси, мога да отговоря.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Глосов.
Някакви въпроси, колеги?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Моят въпрос е следният. Аз не се съмнявам, че така предложеният Законопроект цели ускоряването на внедряването на тази тол система. Оценявам и това, че сте тук днес да ни я представите.
Напоследък стана изключително честа практика законопроекти с такава важност и засягащи сериозен кръг обществени интереси да минават по ускорената процедура, ако мога така да кажа, внесени през народни представители. Убеден съм, че голяма част от текстовете са писани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, най-вече от юристите на АПИ. Защо не мина тази процедура, за да могат да се чуят всички мнения, всички становища на засегнати страни, които никак не са малко в случая – българските граждани, превозвачите и така нататък, и сме поставени пред факта?
На практика в този законопроект Вие освен че вкарвате изискванията на евродирективата, разбира се, няма как да минем без нея, но не сме чули становището на засегнати страни, защото по този начин най-лесно и добре бихме си формулирали мнението по отношение на тази система. Още повече, ние сме водили дебат с регионалния министър за ролята на Народното събрание в целия този процес, най-вече по отношение на определянето после на таксите, как се определят и така нататък. Поставили сме този въпрос и ще искаме Народното събрание да бъде един от участниците по този въпрос, защото само едно механично гласуване на законите едва ли ще даде необходимия ефект, който народните представители искат да дадат върху такъв сериозен Законопроект. В тази връзка защо се наложи такава спешност, за да не мине през всички необходими процедури, през които минава един законопроект, когато е внесен от Министерския съвет? Благодаря.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Иванов.
Други въпроси, колеги?
Предлагам да съберем въпросите, ако има.
Като се солидаризирам с казаното от господин Иванов, имам следния въпрос: ако може да разясните, тъй като ние не сме специалисти по тези въпроси конкретно, но, доколкото разбирам, от Законопроекта се предвижда търговци, разбираме частни фирми, да бъдат доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние. Всъщност създаването на новата дирекция в АПИ, вероятно ще трябва под някаква форма да координира тези въпроси, но защо се налага това да се извършва от частни фирми, това са изискванията на директивата ли? Защо не може АПИ да създаде необходимата инфраструктура и тя да извършва тази дейност, което на мен лично ми се вижда по-логично? Разбира се, това е въпрос, който вероятно по някакъв начин е бил дискутиран.
Като се има предвид, че това само по себе си не е много сложен законопроект и се знае от много време, че това трябва да се случи, правим го някак си набързо, в последния момент. Зная за мотивите на АПИ, че е необходимо сега да се направи, защото от месец септември много неща трябва да се случат, за да стане всичко това навреме от следващата година. Като се знае целият този процес, за нас е учудващо, че в последния момент се вкарва в Народното събрание и то по този начин.
При това обръщам внимание – това не е Ваш проблем, разбира се, но се учудвам, че Законопроектът не е разпределен на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, тъй като тя има какво да каже по тези въпроси. Добре, водеща е Регионалната комисия, но като втора комисия според мен беше редно да се произнесе и Комисията по транспорт.
Ако няма други въпроси, заповядайте да отговорите, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Ще започна с въпросите, които поставихте, или по-скоро с част от тях. После може и господин Глосов да обясни как ще протече самото събиране на такси, въпреки че всичките приходи – трябва да сме уверени в това – отиват в Агенция „Пътна инфраструктура“ и в никой друг.
Защо се налага? Първо, смятам, че не трябва да се омаловажава работата на народните представители. Това, че Законопроектът е внесен от народни представители, по никакъв начин не го прави по-малко важен, нито по-малко добре написан. Безспорно Агенцията и Министерството са имали основната роля в написването на Законопроекта, но ние все пак работим в някакъв синхрон.
Процесът е дълъг. Факт е обаче, че от 1 януари имаме желанието да въведем тази система. Всяко едно отлагане е само в ущърб на държавата и на приходите на Агенцията.
Господин Вигенин каза: Законопроектът не е чак толкова сложен или чак толкова изискващ съгласуване, при положение че той задава само рамката. Цените, които ще се определят, ще предстои именно през месеците септември и октомври да минат през обществено обсъждане.
Това, което господин Глосов каза за тези автобуси или тези, които изпълняват социална дейност, някак си държавата да ги компенсира, за да може сумата да не се повиши.
Основният мотив: всичките превозвачи са за въвеждането на тази система. Въпросът е Законът да влезе в сила, той да регламентира тази рамка и до месец януари ние да сме приключили с всички обществени обсъждания. Безспорно някои от тях сигурно ще породят сериозна полемика. Затова и целта беше именно преди ваканцията той да влезе в сила. Даже имахме амбицията да мине на две гласувания, но времето, както виждате, е прекалено ограничено и няма да се случи.
Ако може, господин Глосов да обясни начина на събирането на такси и защо се налага да има такива фирми.
СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Ако може, госпожа Граматикова, да вземе отношение.
КАТЕРИНА ГРАМАТИКОВА: Добър ден! Благодаря Ви за предоставената дума.
По отношение на начините на събиране на такси исках да поясня, че така въвежданата система за събиране на пътни такси е електронна такава, като АПИ ще бъде определена за лицето, което ще събира тези пътни такси.
Същевременно, ако мога по-ясно да опиша процеса, всички пътни превозни средства, които ще бъдат с обща допустима техническа маса над 3,5 тона, ще трябва да имат специални устройства за проследяване на изминатото разстояние. Устройствата ще им бъдат предоставени именно от тези доставчици на услуги.
От друга страна, тези доставчици на услуги ще бъдат дружества, които отговарят на специални изисквания, които ще бъдат вписани в специални регистри, водени от АПИ. Всичко това е във връзка с транспониране на изискванията на Директива № 52 от 2004 г., която задължава всички държави членки, които въвеждат електронни системи за таксуване, различни от другите системи, които не са толкова модерни, да въведат така наречената европейска електронна услуга за пътно таксуване.
Идеята на тази директива и това, което в момента се въвежда със Закона, е, че ще има един съвсем нов пазар. Вече го има на европейско ниво. Това ще бъдат дружества, които се регистрират в държавата членка, където са установени, и съответно се вписват в регистъра. Те имат задължение да покриват всички области във всички държави членки, като сключени договори с всички лица, които събират пътни такси, така че ако например има превозвач, който осъществява голям трафик и транспортна дейност в рамките на Европейския съюз, за него е много по-лесно да има такъв доставчик на услуги. Предоставя му се това бордово устройство, което отговаря на специални технически изисквания, и където и той да мине, по която и пътна мрежа, в която и държава членка, в която имат подобна електронна система, този съответен доставчик на услуги отговаря за събирането на тези такси. Отговаря за това, че данните от това бордово устройство ще отидат до съответния орган, ще бъдат обработени от системата, надлежно ще бъдат предадени, то ще работи, ще бъдат изчислени таксите, ще му бъде върната информацията и ще се съберат приходите.
Директивата предвижда, че тази европейска услуга ще бъде допълнение към националната такава, така че са създадени изисквания и за национални доставчици – такива, които например нямат възможността да покрият всички области на Европейския съюз, да предоставят услуги на местно ниво, същите ще бъдат регистрирани, както казах, по специални изисквания. Ще има в съответствие с изискванията на Директивата помирителен орган към МРРБ, който ще следи за прилагането на еднакви условия, за правилността на водене на преговорите, сключване на договорите, липсата на дискриминационни условия.
Мога да обобщя, че с тези доставчици реално се откриват нови пазари на предоставяне на услуги. Вече се откриват и за българските участници. (Реплика от Тереза Шишкова.)
Също така, допълва колегата, те носят и финансовия риск, той се прехвърля към тях, за събираемостта на тези вземания. Фактически те ще събират от името на АПИ. В случая ще събират от тези лица дължимите такси, които след това ще имат грижата да ги събират от съответните свои клиенти на база на собствените си договорни взаимоотношения, които имат. Благодаря Ви.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Това, което е много важно да се уточни, че всъщност вратата е отворена за всяко едно юридическо лице, което отговаря на изискванията, които ще бъдат поставени – да бъде такъв оператор, който да събира, да уточнява точно данните и да бъде връзката между Агенция „Пътна инфраструктура“ и всичките фирми. Примерно за една фирма, която има 1000 камиона, няма необходимост самите те да го правят. Има точно такива международни фирми, които извършват тази услуга и представляват тяхната връзка с Агенцията, но всички приходи, пак подчертавам, отиват в Агенция „Пътна инфраструктура“ и при никой друг. Те просто предоставят данните – да се види едно превозно средство откъде е минало, върху коя част от инфраструктурата, каква е неговата категория и на базата на това Агенцията да уточни какъв приход ще трябва да вземе и този доставчик да я събере. Тези доставчици трябва да имат и сродни финансови изисквания.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Господин Глосов.
СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Още нещо искам да добавя – че ползването на бордови устройства не е задължително. Има превозвачи, които инцидентно извършват такава услуга, или по-малки превозвачи, които вървят само по един маршрут. Системата позволява те да закупят маршрутна карта, тоест таксувайки се, показват маршрута, по който ще минат. Примерно от Пловдив до София, система изчислява необходимата такса на базата на километрите и типа на автомобила. Заплаща се и това е еднократно заплащане, което могат да имат. Тоест тя е достатъчно отворена за всички видове ползватели.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря.
Госпожо Начева, заповядайте.
ВЕСЕЛА НАЧЕВА: Да кажа на господин Ненков и на колегата от Адвокатската кантора, че по принцип какъвто и тип аутсорс на дейността да е предвидена, за каквато стана дума преди малко, управлението, контролът и мониторингът на цялата система ще бъдат в Агенция „Пътна инфраструктура“. Тоест това, че има някакви дейности, които се предвижда да бъдат аутсорснати, защото такава е европейската практика, не нарушава по никакъв начин управлението и контрола върху цялата система.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря.
Имам уточняващ въпрос. Тъй като няма как да изясним всички тези детайли сега, пък и може би не е работа на нашата комисия, но да разбирам ли, че тази система за електронното събиране на такси ще бъде горе-долу нещо като на принципа на мобилните оператори, тоест повече фирми биха могли да извършват едновременно тази услуга и фактически под някаква форма трябва да имат съответните договори с оператори в европейските страни, за да може една кола, като тръгне от България и стигне до Германия примерно, по пътя да е ясно, че с това бордово устройство тя ще отчита тези данни във всички тези оператори? Така ли е?
Заповядайте.
СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ: Точно така е. Освен това се предвижда и възможността за създаване на електронно приложение към мобилните телефони, така че всеки един да може от мобилния телефон да си плати електронната винетка и да влезе в системата. Говоря за автомобилите, за електронната винетка, тъй като те плащат за време, за разлика от товарните автомобили. За там не се изисква маршрут.
ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Добре.
Ако няма повече въпроси, тъй като и времето напредва, предлагам да преминем към гласуване.
Който е съгласен да предложим Народното събрание да приеме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г., моля да гласува.
За – 5, против – 1, въздържал се – 1.
Законопроектът е приет.
Благодаря Ви за участието и пожелавам успех в реализацията на тази инициатива.

Преминаваме към втора точка:
РАЗНИ.
Колеги, бих искал да Ви информирам, че след промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се даде възможност Народното събрание да се произнася по програмата, и отделни елементи от нея, на Европейската комисия за 2018 г. и без да има програма на правителството за участие в процеса на вземане на решения и така нататък. Подготвено е писмо, което вече е изпратено от председателя Караянчева до всички комисии, физически не е дошло, но като дойде, ще го изпратя и на Вас, в което се изисква различните ресорни комисии на Народното събрание да си изберат съответните проекти за законодателство от програмата на Европейската комисия, които искат да следят, да ги изпратят на нашата комисия, която да ги обобщи и да ги предложи на Народното събрание.
Ясно е, че на практика няколко месеца ще функционира това – до края на годината, но така или иначе тази възможност, която сами поискахме да имаме, сега ще бъде реализирана. Надявам се до края на месец септември да сме обобщили тази програма и да започваме да работим. Както трябваше от самото начало, но сами се ограничихме в началото на мандата. Сега вече тази свобода я имаме. Между другото, тя си остава, вероятно ще остане и за по-нататък, тоест имаме правото сами да преценяваме кои са важните неща, по които смятаме, че трябва да работи парламентът и да се произнася.
Това беше от мен.
Ако няма друго, да Ви кажа, че днес следобед няма да имаме заседание и първото ни заседание няма да бъде първата седмица, а на 12 септември.
Благодаря Ви.
Да Ви пожелая приятна почивка през месец август. Дано да няма някакви необичайни събития и с нови сили наесен да продължим.

(Закрито в 12,10 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристиан ВигенинСтенограф:
Валентина Меченова
Форма за търсене
Ключова дума