Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
19/05/2017 второ гласуване

  Приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
  На свое редовно заседание, проведено на 18 май 2017 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (Комисията) разгледа проекта за Вътрешни правила за организацията и дейността на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. На заседанието присъстваха всички членове на Комисията.
  Проектът за вътрешни правила бе представен от Председателя на Комисията г-н Димитър Лазаров, който разясни неговите основни положения. Документът урежда организацията и функционирането на постоянната комисия в 44 Народно събрание. В него се определят обектите и обема на парламентарния контрол, както и се съдържат детайлно разписани правила относно провеждането на закрити заседания, реда за тяхното свикване и за взимането на решения.
  В обсъждането взеха участие народните представители Цветан Цветанов и Филип Попов, които изразиха подкрепа за предложените правила.
  След проведената дискусия, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме предложения проект за решение със следната редакция:

  „РЕШЕНИЕ

  за приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения


  Народното събрание на основание на чл. чл. 18, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание  РЕШИ:

  Приема Вътрешните правила за организацията и дейността на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

  Решението е прието от 44–тo Народното събрание на ......... 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.“  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:

  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума