Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
26/05/2017 второ гласуване

  Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително), № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 28.04.2017 г.
  На свое редовно закрито заседание, проведено на 25 май 2017 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения обсъди доклада за дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) през 2016 г. Поради характера на обсъждания документ, заседанието се проведе съвместно с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

  Докладът бе представен от заместник - председателя на ДКСИ г-н Васил Ризов. Бяха очертани основните въпроси за отчетния период: дейността на комисията през изминалата календарна година; международните стандарти в тази област; взаимодействието с министерства и други органи, както и резултатите от обученията във връзка с работа с класифицирана информация. Бяха очертани приоритетите за настоящата година по повод обновеното законодателство, касаещо дейността на ДКСИ: Закон за защита на класифицираната информация, Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация, Закона за министерство на вътрешните работи, както и приетия наскоро Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация.

  В обсъждането на доклада взеха участие народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров, като изразиха положителното си становище по Годишния доклад на ДКСИ за 2016 г.

  След проведената дискусия, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 8 гласа „за” и 0 гласа „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме предложения проект за решение за приемане на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително), № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 28.04.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:


  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума