Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
04/10/2017 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 754-01-55, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 13.09.2017 г., приет на първо гласуване на 27.09.2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И ЧЕТВЪРТО Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
  КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ


  Проект на доклад за второ гласуване!  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 754-01-55, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 13.09.2017 г., приет на първо гласуване на 27.09.2017 г.


  Проект!
  Второ гласуване  ЗАКОН

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

  (Обн. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 26 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г., доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г.)

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Параграф единствен. В чл. 19в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „за срок 5 години“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2). Председателят може да бъде преназначен на същата длъжност само за срок от още 5 години.“.
  3. Досегашните ал. 2-8 стават съответно ал. 3-9.


  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  ККССПИСРСДДЗЕС:
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума