Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
13/10/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 754-01-55, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 13.09.2017 г., приет на първо гласуване на 27.09.2017 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 754-01-55, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 13.09.2017 г., приет на първо гласуване на 27.09.2017 г.


  Проект!
  Второ гласуване  ЗАКОН

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

  (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г., доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1, 13 и 61 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г., бр. 39, 81 и 103 от 2016 г., бр. 63 от 2017 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Параграф единствен. В чл. 19в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „за срок 5 години“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Председателят може да бъде преназначен на същата длъжност само за срок от още 5 години.“.
  3. Досегашните ал. 2-8 стават съответно ал. 3-9.

  Предложение на н.п. Димитър Лазаров, направено по реда на чл.83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграфът да се измени така:
  Параграф единствен. В чл. 19в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „за срок 5 години“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Председателят може да бъде преназначен на същата длъжност само за срок от още 5 години.“
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея, в т. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ ал. 5“.
  6. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8 и 9.“
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен:

  Параграф единствен. В чл. 19в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „за срок 5 години“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Председателят може да бъде преназначен на същата длъжност само за срок от още 5 години.“
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея, в т. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ ал. 5“.
  6. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8 и 9.“
  Форма за търсене
  Ключова дума