Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
13/10/2017 първо гласуване

  Проект за решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г., № 702-00-1, внесен от Министерския съвет на 20.04.2017 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Проект за решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г., № 702-00-1, внесен от Министерския съвет на 20.04.2017 г.

  На заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г.
  Годишният доклад се представи от ген. Драгомир Димитров- председател на Държавната агенция „Разузнаване“. В доклада са отразени главните направления на дейност на Агенцията в съответствие с утвърдените от правителството приоритети за защита на националната сигурност на Република България, както и използваните специфични способи, сили и средства.
  Очертани са основните процеси, конфликти и кризи, определящи външната среда за сигурност и са отчетени оперативната работа на Агенцията, информационно-аналитичната работа по линия на външнополитическото разузнаване, работата по асиметричните заплахи, външното контраразузнаване и икономическата сигурност.
  Отразена е дейността по сътрудничеството с разузнавателните структури на Европейския съюз и НАТО и с чужди партньорски служби, обезпечаването на сигурността на дипломатическите ни мисии зад граница и опазване на класифицираната информация.
  В доклада се разглежда организационното, оперативно-техническото и логистичното обезпечаване на дейността на Агенцията, финансовата и административно-стопанската й дейност, както и координацията й с други институции и служби за сигурност в Република България. Посочват се и нерешени въпроси и проблеми, възпрепятстващи оптималното функциониране на Агенцията и налагащи намиране на трайно решение на въпроса за адекватното финансиране на Агенцията.
  В рамките на дискусията народните представители дадоха положителната си оценка относно дейността на Агенцията през 2016 г. и експертизата на годишния доклад.
  Ген. Драгомир Димитров подчерта, че изпълнението на задачите се осъществява с редица затруднения, свързани със системния финансов недостиг.
  На обсъждане бяха подложени въпросите относно кадровата и финансова необезпеченост за изпълнение на оперативните дейности, които изискват предприемане на неотложни мерки за увеличаване на годишния бюджет на Агенцията за 2018 г. спрямо 2017 г.

  След проведеното гласуване, Комисията с 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, подкрепи Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г. и предлага на Народното събрание да приеме предложения проект на решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016г., № 702-00-1, внесен от Министерския съвет на 20.04.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума