Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
13/10/2017 първо гласуване

  Проект на решение за приемане на Годишен доклад за дейността на служба „Военна информация" за 2016 г., № 702-03-1, внесен от Министерския съвет на 24.04.2017 г.
  На заседание, проведено на 05 октомври 2017 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Годишния доклад за дейността на служба „Военна информация" за 2016 г.
  Годишният доклад представи ген. Светослав Даскалов - директор на Служба „Военна информация". В доклада са посочени главните цели и акцентите в работата на службата през годината, постигнатите от нея резултати и приоритетните направления, в които ще бъдат насочени усилията през 2017 г.
  Докладът отразява цялостната дейност на служба „Военна информация" през 2016 г. по изпълнението на основните й направления, обусловени от политиката на правителството в областта на сигурността и отбраната и произтичащите от насоките й задачи.
  На преден план е изведена приоритетно работата по идентифициране на тенденциите в развитието на бежанския въпрос в регионален аспект и мерките на страните и международните организации за разрешаването му. Изпълнявани приоритетно са и задачи във връзка с противодействието на международния тероризъм в контекста на променящата се глобална среда и като фундаментален рисков фактор в национален аспект. Представен е подробен отчет за предоставения разузнавателен продукт през годината. Службата е добивала, анализирала и разпространявала стратегическа разузнавателна информация, необходима за отбраната на страната и защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи. Информационно е осигурявала работата на държавните институции в областта на сигурността и отбраната, взаимодействала и осъществявала информационният обмен с българските служби за сигурност и за обществен ред, НАТО, ЕС и партньорските служби.
  В обобщените изводи на годишния доклад е отразено, че службата успешно е изпълнила планираните и поставените й задачи през 2016 г. в условията на резки изменения в международната среда на сигурност, нововъзникващи рискове и заплахи за България. Въпреки ограничените си финансови и човешки ресурси работата на службата е високо оценена от разузнавателните общности на Алианса и Съюза относно същественият й национален принос в цялостния разузнавателен процес и в операциите и мисиите на НАТО и ЕС.
  В доклада са разписани и приоритетните направления в дейността на службата през 2017 г. за реализиране на държавната политика в областта на националната сигурност и отбраната и за изпълнението на ангажиментите на страната към разузнавателните общности на НАТО и ЕС и към партньорските служби.
  В хода на дискусията народните представители единодушно изразиха положителното си становище по годишния доклад. Отправиха поздравления към служителите на службата за постигнатите от тях резултати в условията на изпълнената с динамика стратегическа среда за сигурност.
  Обсъдиха се въпроси относно подчертаната необходимост от увеличаване на средствата в бюджета на службата за текущи и капиталови разходи. Представителите на служба „Военна информация" изразиха притесненията си относно съществения проблем с кадровото обезпечаване. От една страна недостига на високо квалифицирани кадри и ниските заплати в службата, а от друга освобождаването на кадри с навършване на пределната възраст от 56 години.
  Народните представители като взеха предвид, че директорът на службата е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната изразиха готовността си да приемат конструктивни предложения с цел постигане на баланс на кадровата и финансова обезпеченост.

  След проведеното гласуване, Комисията с 7 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, подкрепи Годишен доклад за дейността на служба „Военна информация" за 2016 г., и предлага на Народното събрание да приеме предложения проект на решение за приемане на Годишен доклад за дейността на служба „Военна информация" за 2016 г., № 702-03-1, внесен от Министерския съвет на 24.04.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума