Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
19/04/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, № 802-01-10, внесен от Министерски съвет на 29.03.2018 г.
  На заседание, проведено на 19 април 2018 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, № 802-01-10, внесен от Министерския съвет на 29.03.2018 г.
  На заседанието присъстваха г-н Евгени Стоянов – зам. министър на правосъдието, г-жа Мария Шишкова – заместник-главен прокурор при ВКП и г-н Димитър Влахов – Директор на „Бюро за защита на свидетели при Главния прокурор“.
  Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Евгени Стоянов – зам. министър на правосъдието. Tой посочи, че същият има за цел да създаде условия за намаляване на риска от осъществяване на противоправни посегателства срещу защитените лица чрез оптимизиране на специалната защита с оглед на осигуряване безопасността на застрашените лица. Със законопроекта се въвежда определение на понятието „специална защита", която ще включва два вида защита и ще се реализира на два етапа -предварителна защита и Програма за защита. Предварителната защита има за цел да осигури и технологично време за събиране и оценка на необходимата информация за вземане на информирано решение от главния прокурор за включване или не на застрашеното лице в Програмата по защита. Предлага се промяна на съществуващите мерки за защита по Програмата за защита, а именно: промяна на мястото на живеене в страната, промяна на мястото на работа, промяна на учебното заведение, настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието, както и релокация в друга държава. Предвижда се възможност и за утвърждаване от главния прокурор на образци на специално облекло, отличителни знаци и служебни карти, ред за тяхното използване от служителите на Бюрото по защита при главния прокурор, както и главният прокурор да възлага свои правомощия по този закон на свой заместник.
  С предложените изменения и допълнения на приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ се цели обособяване на самостоятелна категория информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, с оглед на обезпечаване на специфичните дейности на Бюрото по защита при главния прокурор, включително чрез допълнение на т. 7 от раздел II.
  В хода на дискусията народните представители г-н Филип Попов, г-н Славчо Велков и г-н Димитър Лазаров отправиха конкретни въпроси относно предложени текстове по §§ 4, 5 и 6, както и по отношение на финансовите средства на Бюрото по защита. В отговор г-жа Мария Шишкова – заместник-главен прокурор при ВКП и г-н Димитър Влахов – Директор на „Бюро за защита на свидетели при Главния прокурор“ изложиха становища, че с приемането на законопроекта се цели именно намаляване на финансовите и човешките ресурси, както и подобряване на взаимодействието с останалите държавни органи, имащи отношение към осъществяването на специалната защита.
  След проведената дискусия, при която народните представители изразиха подкрепата си към законопроекта, Комисията с 5 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, № 802-01-10, внесен от Министерски съвет на 29.03.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:

  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума