Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
21/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21.06.2018 г. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения обсъди Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г.
  На него присъстваха: г-н Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет; от Държавна агенция „Електронно управление“ – г-н Атанас Темелков, председател; г-н Кирил Дойчинов, главен секретар; г-н Васил Грънчаров, директор на дирекция; от Държавна агенция „Национална сигурност“ – г-н Николай Ненков, зам. председател; г-жа Таня Каракаш, директор на дирекция; г-жа Виолета Дъчева, директор на дирекция; от Служба „Военна информация“ – бригаден генерал Пламен Ангелов, директор на службата; от Държавна комисия по сигурността на информацията - г-жа Камелия Василева, началник на отдел; г-жа Милена Христова, главен експерт.
  Законопроектът беше представен от г-н Атанас Темелков, който подчерта, че с него се транспонира Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в съюза. Тя предоставя хармонизирана правна основа за борба с киберинциденти в целия Европейски съюз (ЕС). Към настоящия момент в нашата страна не съществува единен принцип на взаимодействие при киберинциденти и инциденти в мрежовата и информационната сигурност, както и цялостна система за взаимодействие на междуинституционално ниво и между държавите – членки на ЕС, при случаи на инцидент с трансгранично значение и измерение. Действащата нормативна уредба само косвено отразява понятията и в нея липсват ясно идентифицирани органи, които да отговарят за засегнатите сектори.
  Основната цел на законопроекта е постигането на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност във всички сегменти на киберпространството, повишаване на сигурността на националните и на частните мрежи и информационни системи на всички нива – граждани, фирми, държавни и бизнес организации, доставчици и потребители на услуги. Нейното осъществяване се очаква да доведе до по-бързо взаимодействие между органите в страната и с държавите членки чрез замяна на фрагментираната правна уредба с единен, цялостен нормативен акт, покриващ всички засегнати сектори в областта на киберсигурността; бързина в процедурите; адекватен отговор на киберинцидентите на национално и европейско ниво; намаляване на негативните влияния от кибератаките.
  При представянето на законопроекта беше обърнато внимание на факта, че осъществяването на дейностите по него ще бъдат в рамките на бюджетите за съответната календарна година на засегнатите държавни институции, поради което няма необходимост от допълнителни финансови и други средства.
  Председателят на комисията г-н Димитър Лазаров докладва постъпилите становища по законопроекта от Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Национална служба по охрана. Бригаден генерал Пламен Ангелов представи становището на служба „Военна информация“.
  В разискването на законопроекта взеха участие народните представители Цветан Цветанов, Димитър Лазаров и Филип Попов, които заявиха, че подкрепят законопроекта. Народният представител Славчо Велков изрази положително становище относно принципната необходимост от закон за киберсигурността и отправи бележки по отделни положения в него.
  В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 5 гласа „за“ 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума